Kennisbank

Behandelverbod

Met het behandelverbod verbiedt u medische behandeling onder bepaalde omstandigheden. In combinatie met het behandelverbod kan een voltooid leven verklaring worden opgenomen en eventueel een euthanasieverklaring

De tekst van het behandelverbod in het levenstestament luidt als volgt: 

Behandelverbod
Als ik te eniger tijd door ziekte, ongeval of door welke oorzaak dan ook, duurzaam in een zodanige lichamelijke en/of geestelijke toestand kom te verkeren, dat ik in feite wilsonbekwaam ben, en wanneer dit een toestand is:

- waarin de arts de overtuiging heeft gekregen dat sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden; of

- waarin de arts met de gevolmachtigde tot de overtuiging is gekomen dat er in mijn situatie geen redelijke andere oplossing is; en

- de arts ten minste een andere, onafhankelijke arts heeft geraadpleegd, die mij heeft gezien en schriftelijk zijn oordeel heeft gegeven over de zorgvuldigheidseisen;

verbied ik hierbij aan mijn behandelend arts(en) alle verdere medische behandelingen met uitzondering van zuiver palliatieve bestrijding van ongemakken zoals pijn, jeuk, benauwdheid en onrust.

Onder deze weigering van alle verdere medische behandelingen zijn ook uitdrukkelijk begrepen alle levensverlengende medische en verpleegkundige handelingen en zorg, zoals reanimatie of kunstmatige toediening van vocht en voeding. Het verbod ziet zowel op het niet aanvangen van een levensverlengende medische behandeling als op het staken van een eerder ingezette medische behandeling die gezien mijn hiervoor omschreven toestand niet meer gekwalificeerd kan worden als een reële behandelingsmogelijkheid.

Voor alle duidelijkheid geef ik hierbij aan dat ik onder de hiervoor genoemde toestand uitdrukkelijk ook versta een toestand van ernstige dementie of van onomkeerbare coma die, gezien de oorzaak, de duur ervan en mijn leeftijd, geen grond geeft aan de verwachting dat ik kan terugkeren naar een voor mij waardige levensstaat.

Back Naar woordenboek