Kennisbank

Testament

In een testament kan je bepalen wat er na jouw overlijden moet gebeuren met jouw erfenis. Een testament is pas geldig als het door jou en door de notaris is ondertekend. Je kunt het testament altijd herroepen als je dat wilt.

Als je je testament bij NuTestament regelt, dan regel je een heleboel zaken voor een vaste lage prijs. Voor alle voordelen van NuTestament op een rijtje klik je op de link onder aan deze pagina "Voordelen van Nutestament". Je kunt onder andere de volgende zaken in je testament vastleggen:


Aanwijzen erfgenamen

Als geen testament hebt, dan erft je familie automatisch van je. Let op: samenwonenden (die niet zijn gehuwd of geregistreerd partner zijn) hebben altijd een testament nodig om van elkaar te erven! Als je wel gehuwd of geregistreerd partner bent, maar geen kinderen hebt, dan kun je ook erfgenamen aanwijzen voor als jij en je partner er beiden niet meer zijn. Alleenstaanden kunnen iedereen (ook goede doelen) als erfgenaam aanwijzen.

Legaat nalaten

In je testament kun je ook een legaat (geldbedrag) nalaten aan een goed doel.  Het voordeel van nalaten aan een goed doel is dat er geen erfbelasting over hoeft te worden betaald. NuTestament werkt met veel grote goede doelen samen. <b>Uitstel erfbelasting</b> Als je kinderen hebt, dan kun je een opvullegaat in je testament opnemen. Hiermee kun je voorkomen dat bij het overlijden van de eerste ouder, al gelijk belasting moet worden betaald over de erfenis van de kinderen. Ook kan met het opvullegaat flexibel worden ingespeeld op toekomstige wijzigingen in belastingtarieven en vrijstellingen. Hierdoor kun je voorkomen dat er teveel erfbelasting door je erfgenamen moet worden betaald.
<b>Uitsluiting koude kant </b>  Als je niet wilt dat de partners van je kinderen of partners van andere erfgenamen (de zogenaamde koude kant) delen in je nalatenschap, dan kun je dit voorkomen door koude uitsluiting in je testament te regelen.


AWBZ-clausule

Met de AWBZ-clausule kun je de verplichte eigen bijdrage aan (thuis)zorg beperken. De AWBZ clausule wordt automatisch opgenomen in het testament zonder daarover een vraag te stellen.

Voogdij

In je testament kun je een voogd aanwijzen die voor de minderjarige kinderen zorgt in de situatie dat beide ouders er niet meer zijn.


Bewindvoerder aanwijzen

Totdat je kinderen 18 jaar zijn, behartigen de ouders of voogd de financiële belangen van de kinderen. Als je niet wilt dat je kinderen nadat ze 18 jaar zijn geworden zelf geld uit hun erfenis kunnen opnemen, kun je bepalen dat een vertrouwenspersoon (de bewindvoerder) ervoor zorgt dat dit niet mogelijk is. Daar kan voor worden gekozen omdat ouders bijvoorbeeld willen dat kinderen eerst hun studie afmaken voordat ze geld uit de erfenis kunnen opnemen. Overigens kunnen kinderen hun erfenis pas opeisen als beiden ouders zijn overleden. Bewind ziet dan ook op de situatie dat de ouders heel vroeg komen te overlijden, nog voor de kinderen 18 zijn. <b>Aanwijzen executeur</b> Je executeur regelt je begrafenis of crematie en handelt de nalatenschap af. Bij NuTestament kan je ook een reserve-executeur aanwijzen. Wellicht handig als je partner eerder komt te overlijden dan jijzelf. 

Verrekening schenking

Als je tijdens je leven schenkingen hebt gedaan aan je kinderen en je wilt dat die in mindering worden gebracht op je erfenis, dan kun je dat regelen.


Zorg huisdieren

Alleenstaanden kunnen in hun testament bepalen wie er voor de huisdieren zorgt na overlijden.


Kleinkind-legaat

Kleinkinderen genieten net als kinderen een vrijstelling voor de erfbelasting van 20.000 euro. Daarom kan het slim zijn om ook een kleinkind-legaat in het testament op te nemen. Wel wordt een legaat altijd uitgekeerd in geld en voordat de overige erfgenamen (kinderen, partner) worden uitgekeerd. Het is dus wel van belang dat er voldoende vrije middelen zijn. Een kleinkind-legaat kan door de notaris tegen meerprijs aan de akte worden toegevoegd, meestal kost het 75 euro extra voor toevoegen aan twee testamenten. 

Samenlevingscontract

Met een samenlevingscontract stel je zeker dat je partner (als die van je erft) (i) gebruik kan maken van de partnervrijstelling van ruim 636.000 euro (tarief 2017) en je partner van gunstige belastingtarieven profiteert, en (ii) kun je partnerpensioen regelen. Lees voor wat je nog meer regelt in je samenlevingscontract, in de kennisbank bij samenlevingscontract.

Levenstestament

Gelijkluidend testament

Testamenten waarvan de inhoud in grote lijnen overeenkomt. Partners regelen meestal een gelijkluidend testament.

Vaak kiezen partners voor twee gelijke testamenten, zij regelen dan in grote lijnen hetzelfde in hun testament. Bij NuTestament wijzen partners elkaar aan als erfgenaam en executeur. Partners maken gezamenlijke keuzes met betrekking tot de voogdij, uitsluiting koude kant, bewind en het opvullegaat. Individueel kunnen partners bepalen wie de reserve-executeur is en wie eventueel als reserve-bewindvoerder wordt aangewezen. Gehuwden, geregistreerd partners of samenwonenden zonder kinderen wijzen gezamenlijk erfgenamen aan voor als de partner er bij overlijden niet meer is.

Kosten testament

De kosten van een testament lopen gigantisch uiteen. Wees daarom heel kritisch en doe vergelijkend onderzoek

Wat je testament kost hangt af van je wensen en of je maatwerk nodig hebt omdat je bijvoorbeeld kinderen uit een eerdere relatie hebt. De prijs bij de notaris is niet altijd even inzichtelijk. Vaak worden niet alle kosten meteen opgegeven (denk aan btw, verschotten, kantoorkosten, bewaarloon, registratiekosten CTR, etcetera). Daarnaast betaal je meestal veel extra voor clausules die niet als standaard worden aangemerkt. 


Bij NuNotariaat zij alle kosten inbegrepen, je rekent dus niets meer af dan het bedrag dat je online hebt afgerekend. De notariskosten, btw, registratie: het is allemaal inbegrepen in de prijs. 


Daarbij regel je bij NuNotariaat standaard heel veel in je testament. De akten zijn zeer compleet. De AWBZ-clausule en het opvullegaat zijn bijvoorbeeld standaard inbegrepen in de prijs. Er is geen enkele andere online aanbieder die dat aanbiedt. Een enkel testament heb je al voor € 225. Twee testamenten voor jezelf en je partner kosten € 325. Wil je ook een samenlevingscontract regelen dan ben je totaal € 425 kwijt. Voor een levenstestament (volmacht bij leven) betaal je 275 euro, twee levenstestamenten kosten 375 euro (dit is inclusief vastleggen van medische wensen).


Maatwerk


De kosten voor maatwerk verschillen nogal per notariskantoor en per regio. De instaptarieven voor 1 testament beginnen rond de €220, voor 2 testamenten betaal je vanaf €330 (plus samenlevingscontract €467). Dit geldt voor alleen voor een hele goedkope aanbieder ver buiten de randstad, daarna stijgen de prijzen heel snel. Met 325 euro voor twee testamenten met opvullegaat en awbz-clausule is NuNotariaat dus de goedkoopste aanbieder van Nederland. Of je deze prijzen ook daadwerkelijk betaalt, hangt af van wat je wilt regelen. Meestal zijn deze bedragen de echte instaptarieven en moet er flink worden bijbetaald voor het opnemen van een extra executeur, een AWBZ regeling, een opvullegaat, een bewind regeling. Deze clausules regel je standaard zonder meerprijs bij NuNotariaat. Je vraagt altijd eerst een offerte op bij de notaris. De prijs die daarin wordt weergegeven bepalen jouw kosten voor een maatwerk testament bij de notaris.


Overigens is de term maatwerk soms wat misleidend. In een groot deel van de zogenaamde maatwerk testamenten wordt exact hetzelfde geregeld als in de testamenten die je via NuNotariaat kan regelen. Dat is slechts anders voor de bijzondere doelgroepen zoals zeer vermogende personen, samengestelde gezinnen, personen die een bedrijfsopvolgingsregeling willen treffen in hun testament en gezinnen met gehandicapte kinderen.


Bijkomende kosten
Let bij een offerte van een notaris even op of er nog additionele kosten in rekening gebracht worden zoals bijvoorbeeld kosten voor de checks in de gemeentelijke basisadministratie, overige verschotten, kantoorkosten, registratiekosten van het testament etc. Als je je testament online regelt via NuNotariaat zijn al deze kosten inbegrepen in de vaste lage prijzen en weet je dus zeker dat je nooit meer betaalt dan de weergegeven prijzen.

Langstlevende testament

In een langstlevende testament wordt geregeld dat partner en kinderen erven. De kinderen kunnen de erfenis echter in beginsel pas opeisen als beide ouders zijn overleden.

Heb je geen testament maar is wel sprake van geregistreerd partnerschap of huwelijk, dan erft je partner altijd van jou op grond van de wettelijke regeling. Kort gezegd houdt dat in dat de partner de beschikking houdt over alle spullen en de kinderen (als die er zijn) een niet-opeisbare vordering krijgen op de langstlevende partner voor dat deel dat zij van jou erven. Deze vordering is behoudens enkele uitzonderingen pas opeisbaar als beide ouders zijn overleden. Dit is de zogenaamde langstlevende regeling die standaard voor gehuwden en geregistreerd partners geldt.


In het geval van samenwonenden (niet gehuwd of geregistreerd partner) geldt de wettelijke regeling niet automatisch, terwijl dat vaak wel wenselijk is. Samenwoners hebben altijd een testament nodig om van elkaar te erven. 


De NuTestament-modellen sluiten aan bij de wettelijke regeling zoals die geldt voor gehuwden en geregistreerd partners. Op bepaalde punten wijkt NuTestament weer af van de wettelijke regeling of vult deze aan met waardevolle clausules die de erfgenamen veel voordeel kunnen opleveren (denk bijvoorbeeld aan voogdij, de AWBZ clausule en de mogelijkheid om een opvullegaat op te nemen). 


Er is geen standaard langstlevende testament, er zijn zeer veel variaties mogelijk, die alle voor een deel aansluiten bij de wettelijke regeling en afwijken op andere punten. Ook voor gehuwden of geregistreerd partners die wel beschermd worden door de wettelijke regeling, zijn er dan ook vaak belangrijke argumenten om toch een testament te nemen. Bijvoorbeeld om uitstel erfbelasting te regelen via een opvullegaat of besparen op zorgkosten met de AWBZ-clausule. Of om de voogdij en/of bewind te regelen. Ook als je uitsluiting van de koude kant wilt regelen, heb je een testament nodig. 

Voorbeeld levenstestament

Op [   ] verscheen voor mij, [   ] notaris te [   ]:
mevrouw [Voornaam Achternaam], geboren op [geboortedatum] te [Geboorteplaats], met nummer paspoort: [   ] (hierna de comparant).


De comparant verklaart als volgt:


DOEL VAN DIT LEVENSTESTAMENT


Met dit levenstestament wil ik mede voorzien in de situatie dat ik om wat voor reden dan ook niet meer zelf kan handelen. Ik tref daartoe de volgende maatregelen:
Ik geef een algemene volmacht om mijn vermogensrechtelijke en andere zakelijke belangen te behartigen. Ik wijs een medisch gevolmachtigde aan om mij te vertegenwoordigen op medisch gebied, ik heb mijn wensen ter zake van de uitoefening van beide volmachten geformuleerd en ik heb medische verklaringen in deze akte opgenomen.
Ik tref deze maatregelen om te voorkomen dat ik onder curatele word gesteld, dat over mijn goederen beschermingsbewind of ten behoeve van mij mentorschap wordt ingesteld. Ook als ik wilsonbekwaam word, dat wil zeggen dat ik niet meer in staat ben tot een redelijke <i>[Copyright NuLevensTestament]</i> verantwoording te vragen of de volmacht in te trekken.
Het is mijn uitdrukkelijke bedoeling dat de wensen die ik in dit levenstestament heb neergelegd, ter kennis worden gebracht aan de personen of instanties, zoals de rechterlijke macht, die bevoegd zijn beslissingen te nemen over mijn persoon of mijn goederen.
Ik ben mij ervan bewust dat mijn wensen geen verplichtingen meebrengen voor derde partijen.


HERROEPING EERDER VERLEENDE ALGEMENE VOLMACHTEN
Ik herroep alle eerder gemaakte levenstestamenten en de daarin verleende algemene volmachten.


I. VERLENING ALGEMENE VOLMACHT
Aanwijzing gevolmachtigden
Ik wijs aan tot mijn algemeen gevolmachtigden:
- [naam gevolmachtigde 1], geboren op [   ] te [Geboorteplaats gevolmachtigde 1].
- [naam gevolmachtigde 2], geboren op [   ] te [geboorteplaats gevolmachtigde 2].
Afzonderlijke bevoegdheid
Zij kunnen hun taken als algemeen gevolmachtigden ieder afzonderlijk uitoefenen.
Volmacht gaat direct in
De volmacht kan uitgeoefend worden vanaf het moment direct na het ondertekenen van de akte, tot aan het moment dat de volmacht eindigt.


II. ALGEMENE BEPALINGEN 
Bevoegdheden in abstracte zin: algemene volmacht
Deze volmacht is een algemene volmacht in de zin van artikel 3:62 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Dat betekent dat de gevolmachtigde mij in al mijn hoedanigheden, waaronder begrepen mijn hoedanigheid van bestuurder en/of aandeelhouder van een rechtspersoon en certificaathouder, mag vertegenwoordigen in alle zaken en namens mij alle rechtshandelingen mag verrichten <i>[Copyright NuLevensTestament]</i> elk ander rechtsgebied voor zover de wet toestaat. Deze volmacht strekt zich uitdrukkelijk uit tot daden van beschikking.
Ondervolmacht
Het is een gevolmachtigde niet toegestaan ondervolmacht te verlenen.
Doorgeven van de volmacht
Als een gevolmachtigde voorziet dat hij of zij niet meer in staat zal zijn de bevoegdheden uit de volmacht uit te oefenen, mag hij of zij uitsluitend één van de volgende personen in zijn of haar plaats stellen: - [voornaam achternaam 1], geboren op 1-1-1980 te [geboorteplaats 1]. - [voornaam achternaam 2], geboren op 1-1-1979 te [geboorteplaats 2].
Als wederpartij van mij optreden
De gevolmachtigde is bevoegd om als wederpartij van mij op te treden.
Rekening en verantwoording
Ik kan de gevolmachtigde verzoeken jaarlijks rekening en verantwoording aan mij af te leggen over het voorafgaande jaar. Na goedkeuring van de rekening en verantwoording zal ik de gevolmachtigde décharge verlenen.
De gevolmachtigde kan de andere gevolmachtigde(n) verzoeken rekening en verantwoording af te leggen over het voorgaande jaar, aan welk verzoek binnen drie maanden door de gevolmachtigde(n) moet worden voldaan.
Mijn erfgenamen kunnen verlangen dat de gevolmachtigde aan hen rekening en verantwoording aflegt over de periode waarover tijdens mijn leven geen rekening en verantwoording is afgelegd [Copyright NuLevensTestament] in ieder geval over het laatste vijf jaren voorafgaand aan mijn overlijden.


III. BEVOEGDHEDEN VAN DE GEVOLMACHTIGDE
Bevoegdheden in concrete zin
De nu volgende opsomming van bevoegdheden is uitsluitend bedoeld als verduidelijking voor de gevolmachtigde. Zij is uitdrukkelijk niet bedoeld om niet-genoemde bevoegdheden uit te sluiten. Voor zover nodig, bevestig ik dat de gevolmachtigde de volgende bevoegdheden heeft.
i. Bankzaken en overige financiële zaken
Deze volmacht geeft de bevoegdheid om al mijn bankzaken en overige financiële zaken te regelen. Mijn bankzaken en overige financiële zaken omvatten onder meer het volgende:
bankrekeningen 
het gebruik – op alle mogelijke manieren- van al mijn bankrekeningen. Dat zijn alle rekeningen die (mede) op mijn naam bij een financiële instelling worden aangehouden, zoals betaal- en spaarrekeningen, beleggings- rekeningen en bankspaarrekeningen. Met gebruik bedoel ik alle bankzaken die ik met mijn rekeningen mag doen, zoals geld opnemen, betalingen verrichten aan derden en het gebruik van een eventueel krediet op de rekening. Onder gebruik valt ook het online gebruik, bijvoorbeeld via de mobiele telefoon of tablet. De gevolmachtigde is bevoegd de daarvoor benodigde overeenkomsten te ondertekenen. Ook mag hij rekeningen opheffen en op mijn naam nieuwe rekeningen openen.
safeloket 
zich toegang te verschaffen tot al mijn safeloketten, deze op te zeggen, nieuwe safeloketten te huren en alle aan de safeloketten verbonden rechten uit te oefenen;
effecten 
aandelen, staatsleningen en andere obligaties en in het algemeen alle ter beurze genoteerde fondsen te verkrijgen, te vervreemden en op zodanige fondsen in te schrijven. De bevoegdheid omvat ook het wijzigen van het beleggingsconcept en/of het risicoprofiel;
lenen en zekerheid
bedragen te leen op te nemen en te leen te verstrekken, kredietfaciliteiten af te sluiten en te gebruiken. Voor zover het een lening aan een natuurlijke persoon betreft, is de voornoemde bevoegdheid beperkt tot het verstrekken van leningen aan (klein)kinderen onder de hieronder genoemde voorwaarden. Daarnaast mag de gevolmachtigde [Copyright NuLevensTestament] zekerheid van de voldoening van leningen en kredieten, hypotheekrechten en pandrechten vestigen en in het algemeen alle zekerheden, welke dan ook, verschaffen of bedingen, daaronder begrepen bedingen van hoofdelijkheid. Of van deze bevoegdheid gebruik kan worden gemaakt is aan de bank of de betrokken financiële instelling;
verzekeringen 
verzekeringsovereenkomsten te sluiten en op te zeggen en in het algemeen mij ter zake te vertegenwoordigen bij verzekeringsmaatschappijen en banken.
Geen controle bank
Deze afspraken inzake mijn bank- en overige financiële zaken hebben alleen interne werking, dus tussen mij en mijn gevolmachtigde(n). Ik realiseer mij dat een bank of andere financiële instelling niet controleert wat een gevolmachtigde met opgenomen gelden doet of welke overboekingen de gevolmachtigde maakt. De bank mag erop vertrouwen dat een gevolmachtigde handelt in overeenstemming met de bevoegdheden die hij heeft in het kader van deze volmacht.
ii. beheer en administratie
- roerende en onroerende zaken te huren, verhuren, pachten of verpachten;
- vergaderingen van vennootschappen en verenigingen bij te wonen, daarin op te treden en functies te vervullen, stemrecht uit te oefenen en notulen te ondertekenen;
- mij te vertegenwoordigen bij de overheid en in dat kader alle aangiften te ondertekenen, alle belastingen en heffingen te voldoen en alle bezwaar en verzoekschriften in te dienen, uitstel van betaling te verkrijgen, zekerheid te verschaffen, toestemming te verlenen tot inschrijving in de openbare registers;
- in geval van faillissement, schuldsanering, gerechtelijk akkoord, schuldregeling of vermogensvereffening van debiteuren, deel te nemen aan vergaderingen van schuldeisers en mij te vertegenwoordigen;
- alle informatie op te vragen en in te zien wat betreft mijn financiële administratie;
iii. belegging en beschikking
- mijn (aandeel in een) woning en andere goederen te verkrijgen en te vervreemden;
- over te gaan tot het vestigen, wijzigen, opzeggen of afstand doen van beperkte rechten;
- afstand te doen van alle zekerheden, welke dan ook, afstand te doen van privileges en van het recht zich te beroepen op de vervulling van ontbindende voorwaarden;
iv. borgtocht
- mij als borg te verbinden, tot zekerheid voor deze borgtochten hypotheekrechten en pandrechten te vestigen en in het algemeen elke vorm van zekerheid te verschaffen;
- borgstellingen het karakter van hoofdelijkheid te geven;
v. optreden in rechte
- mij in rechte te vertegenwoordigen, zowel eisende als verwerende, zich van rechtskundige bijstand te voorzien, alle processuele handelingen en alle executiemaatregelen ten uitvoer te leggen of te vorderen;
- vaststellingsovereenkomsten aan te gaan en schikkingen te treffen;
- mediators, arbiters en bindend adviseurs te benoemen;
vi. nalatenschappen en giften
- alle erfrechtelijke verkrijgingen te aanvaarden,[Copyright NuLevensTestament] of te verwerpen;
- over te gaan tot verdeling van alle onverdeeldheden, vorderingen wegens overbedeling te ontvangen en te voldoen
- ter zake van nalatenschappen verschuldigde belasting te betalen en in verband daarmee aangifte te doen, uitstel te vragen en zekerheid, in welke vorm ook, ten behoeve van de belastingdienst te stellen
- giften, al dan niet onder een last, te aanvaarden;
- giften te doen.
vii. e-mail en andere elektronische dienstverlening
toegang te hebben tot mijn e-mail accounts en deze te gebruiken;
- toegang te hebben tot andere elektronische dienstverlening waartoe ik gerechtigd ben en deze te gebruiken;
viii. toestemming artikel 1:88 Burgerlijk Wetboek
- toestemming te verlenen voor rechtshandelingen zoals bedoeld in artikel 1:88 lid 1 Burgerlijk Wetboek;
ix. diverse bevoegdheden
- in het algemeen al het nodige te doen, alles zonder dat een onjuiste of onvolledige omschrijving van de bevoegdheden aan de gevolmachtigde kan worden tegengeworpen.


IV. AANWIJZINGEN VOOR DE GEVOLMACHTIGDE
Deze volmacht geeft de gevolmachtigde de bevoegdheid naar eigen inzicht in mijn belang rechtshandelingen aan te gaan. Als leidraad bij de uitoefening van de uit deze volmacht voortvloeiende bevoegdheden geef ik de volgende aanwijzingen. Deze aanwijzingen hebben uitdrukkelijk niet de strekking de bevoegdheden van de gevolmachtigde zoals in II omschreven te beperken.
Wanneer gebruikmaken van deze volmacht?
Ik ga ervan uit dat de gevolmachtigde alleen dan gebruik maakt van de volmacht indien en zo lang dat gezien mijn geestelijke en/of lichamelijke toestand nodig is. Ik ben mij ervan bewust <i>[Copyright NuLevensTestament]</i> hoeven en vaak ook niet kunnen controleren of er sprake is een dergelijke geestelijke en/of lichamelijke toestand. Rechtshandelingen die door de gevolmachtigde namens mij worden verricht terwijl ik nog of weer in staat ben zelf te handelen, blijven geldig.
Tijdelijke wilsonbekwaamheid of tijdelijke feitelijke onbekwaamheid
Als ik naar verwachting tijdelijk ten gevolge van ziekte, afwezigheid of een andere oorzaak in de onmogelijkheid verkeer mijn belangen te behartigen en/of mijn wil te bepalen, wil ik dat de gevolmachtigde zich bij het gebruik maken van deze volmacht terughoudend opstelt. Daarmee bedoel ik dat de gevolmachtigde zich beperkt tot rechtshandelingen die passen in de dagelijkse gang van zaken, het uitvoeren van eventuele reeds bestaande overeenkomsten en het verrichten van handelingen die geen uitstel kunnen dulden. Ik begrijp dat derden aan wie deze volmacht wordt getoond, ervan uit mogen gaan dat de gevolmachtigde bevoegd is om te handelen.


Giften - aan (klein)kinderen 


De gevolmachtigde mag giften doen aan mijn kinderen en mijn kleinkinderen (voor zover ik kinderen en/of kleinkinderen heb):
i. als dat met het oog op belastingbesparing gunstig is. Deze giften mogen het bedrag van de geldende fiscale vrijstelling niet overstijgen. Er moet voldoende liquide vermogen overblijven om in mijn verzorging en levensonderhoud te voorzien; of
ii. als en voorzover een gift voorkomt dat een inkomens- of vermogenstoets in de weg staat aan uitkeringen of voorzieningen van overheidswege. Hiervan is in elk geval ook sprake als door de gift, op grond van enige wettelijke regeling een lagere vermogensafhankelijke bijdrage verschuldigd wordt wegens definitief verblijf in enige instelling. Terzake van de giften onder sub (i) en sub (ii) wens ik ook dat deze in gelijke mate worden verstrekt aan mijn kinderen en kleinkinderen, waarbij wel verschil mag worden gemaakt tussen kinderen enerzijds en kleinkinderen anderzijds.


Giften aan (andere) erfgenamen


Als ik geen (klein)kinderen heb, mag de gevolmachtigde giften doen aan de door mij in mijn testament aangewezen erfgenamen of (indien ik geen testament heb), mijn erfgenamen op grond van de wet:
i. als dat met het oog op belastingbesparing gunstig is. Deze giften mogen het bedrag van de geldende fiscale vrijstelling niet overstijgen. Er moet voldoende liquide vermogen overblijven om in mijn verzorging en levensonderhoud te voorzien; of
ii. als en voorzover een gift voorkomt dat een inkomens- of vermogenstoets in de weg staat aan uitkeringen of voorzieningen van overheidswege. Hiervan is in elk geval ook sprake als door de gift, op grond van enige wettelijke regeling een lagere vermogensafhankelijke bijdrage verschuldigd wordt wegens definitief verblijf in enige instelling. Terzake van de giften aan erfgenamen onder sub (i) en sub (ii) bepaal ik dat deze naar rato van de wettelijke erfdelen dan wel testamentaire erfdelen (indien ik een testament heb) moeten plaatsvinden.


Leningen
De gevolmachtigde mag leningen verstrekken aan mijn kinderen en mijn kleinkinderen (voor zover ik kinderen en/of kleinkinderen heb). Ik wens dat mijn kinderen en kleinkinderen daarbij gelijk worden behandeld, waarbij wel verschil mag worden gemaakt tussen kinderen enerzijds en kleinkinderen anderzijds. Er moet voldoende liquide vermogen overblijven om in mijn verzorging te voorzien, berekend volgens de rechterlijke richtlijnen die gelden bij beschermingsbewind.


Aflossing op erfrechtelijke vorderingen
De gevolmachtigde mag aflossen op vorderingen uit erfrecht van mijn kinderen (als ik die heb).


Woning
Mijn woning mag worden verkocht als ik mijn intrek neem in een verpleeg- of verzorgingsinstelling of andere woonruimte en er geen zicht is op mijn terugkeer naar die woning. Ter zake van de verkoop van mijn woning pleegt de gevolmachtigde overleg met mijn (overige) kinderen indien die er zijn. Ik wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen.


V. MEDISCHE AANGELEGENHEDEN
Aanwijzing gevolmachtigde
Voor het geval ik naar het oordeel van een hulpverlener in de zin van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst niet meer in staat ben tot een redelijke waardering van mijn eigen belangen ter zake van mijngezondheid en zorgbehoeften, geef ik volmacht om in mijn plaats op te treden ter zake van de verplichtingen die voor de hulpverlener uit afdeling 7.7.5 Burgerlijk Wetboek voortvloeien aan [voornaam achternaam], geboren op [  ] te [geboorteplaats]. 
De volmacht geldt ook voor:
a. alle paramedische aangelegenheden;
b. beslissingen over plaatsing in en overplaatsing van en naar medische en/of verzorgingsinstellingen.
Bevoegdheden
Deze volmacht geeft de gevolmachtigde de bevoegdheid om in mijn behandelingsrelatie met medische hulpverleners de niet-vermogensrechtelijke belangen van mij als patiënt te behartigen volgens de normen van een goed vertegenwoordiger zoals onder meer omschreven in artikel 7:465 lid 5 Burgerlijk Wetboek waaronder uitdrukkelijk begrepen het nemen van beslissingen aangaande het al dan niet aanvangen met, wijzigen van, doorgaan met of staken van een voorgenomen onderzoek of een voorgestelde behandeling. Ik wil bij de behartiging van deze belangen zoveel mogelijk worden betrokken.
Ik ben mij ervan bewust:
- dat indien ik mij verzet tegen een verrichting van ingrijpende aard waarvoor de gevolmachtigde toestemming heeft gegeven, de verrichting slechts kan worden uitgevoerd indien deze kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor mij te voorkomen;
- dat een medisch hulpverlener bovenal is gebonden aan de voor zijn beroepsgroep geldende professionele standaard en de zorg van een goed hulpverlener dient te betrachten;
- dat de medisch hulpverlener derhalve voorbij kan gaan aan de wil van de gevolmachtigde,
een en ander als bedoeld in artikel 7:465 van het Burgerlijk Wetboek.
Toestemming voor het verstrekken van medische informatie door de arts
In verband met deze volmacht geef ik hierbij mijn behandelend(e) arts(en) en/of andere medische hulpverleners uitdrukkelijk toestemming om aan de gevolmachtigde:
- medische inlichtingen te verstrekken over mij; en
- inzage in of een afschrift te geven van mijn medische gegevens of mijn medisch dossier (ook na mijn overlijden) tenzij dit strijdig is met de persoonlijke levenssfeer van een ander.


[MEDISCHE WENSEN]


[TEKST BEHANDELVERBOD]
Behandelverbod
Als ik te eniger tijd door ziekte, ongeval of door welke oorzaak dan ook, duurzaam in een zodanige lichamelijke en/of geestelijke toestand kom te verkeren, dat ik in feite wilsonbekwaam ben, en wanneer dit een toestand is:
- waarin de arts de overtuiging heeft gekregen dat sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden; of
- waarin de arts met de gevolmachtigde tot de overtuiging is gekomen dat er in mijn situatie geen redelijke andere oplossing is; en
- de arts ten minste een andere, onafhankelijke arts heeft geraadpleegd, die mij heeft gezien en schriftelijk zijn oordeel heeft gegeven over de zorgvuldigheidseisen;
verbied ik hierbij aan mijn behandelend arts(en) alle verdere medische behandelingen met uitzondering van zuiver palliatieve bestrijding van ongemakken zoals pijn, jeuk, benauwdheid en onrust.
Onder deze weigering van alle verdere medische behandelingen zijn ook uitdrukkelijk begrepen alle levensverlengende medische en verpleegkundige handelingen en zorg, zoals reanimatie of kunstmatige toediening van vocht en voeding. Het verbod ziet zowel op het niet aanvangen van een levensverlengende medische behandeling als op het staken van een eerder ingezette medische behandeling die gezien mijn hiervoor omschreven toestand niet meer gekwalificeerd kan worden als een reële behandelingsmogelijkheid.
Voor alle duidelijkheid geef ik hierbij aan dat ik onder de hiervoor genoemde toestand uitdrukkelijk ook versta een toestand van ernstige dementie of van onomkeerbare coma die, gezien de oorzaak, de duur ervan en mijn leeftijd, geen grond geeft aan de verwachting dat ik kan terugkeren naar een voor mij waardige levensstaat.


[TEKST EUTHANASIEVERKLARING [OPTIE ALS IS GEKOZEN VOOR BEHANDELVERBOD]
Euthanasie
Wanneer ik in een toestand kom te verkeren:
- waarin ik uitzichtloos lijd; en/of
- waarin geen redelijk uitzicht bestaat op terugkeer naar een voor mij waardige levensstaat; en/of 
- mijn verdergaande ontluistering te voorzien is,
verzoek ik mijn arts uitdrukkelijk mij de middelen toe te dienen of te verstrekken om mijn leven te beëindigen.


[TEKST EUTHANASIEVERBOD [OPTIE BIJ KEUZE GEEN BEHANDELVERBOD]]
Euthanasieverbod
Ik geef te kennen dat ik niet wil dat mijn leven op enige andere wijze dan de natuurlijke wijze tot zijn einde komt en dat er dus geen euthanasie op mij toegepast mag worden.


[EINDE SPECIFIEKE CLAUSULES INZAKE MEDISCHE WENSEN]


Weloverwogenheid
Ik heb [mijn medische wensen - referentie aan de gemaakte keuzes] zorgvuldig overwogen, heb mij daarover goed geïnformeerd en ik ben bij de ondertekening ervan in het bezit van mijn volle verstandelijke vermogens.
Vrijwaring
Verder verklaar ik uitdrukkelijk de gevolmachtigde, die mij behulpzaam is geweest bij het realiseren van genoemde handelingen, te vrijwaren voor ieder feitelijk of juridisch gevolg dat uit zijn handelen zou kunnen voortvloeien. Voor zover ik nadere wensen heb over handelingen die betrekking hebben op de verlenging van mijn leven en de zorg daarbij, heb ik dit in een aparte verklaring opgenomen.
Betekenis van de wilsverklaring
Deze verklaring geeft mijn wil op dit moment weer en is in vol bewustzijn opgemaakt. Ik leg deze wil in dit levenstestament vast met het oog het intreden van wilsonbekwaamheid waardoor het voor mij niet meer mogelijk is deze wil te uiten. Ik realiseer mij dat deze verklaring aan betekenis zal winnen als ik die  <i>[Copyright NuLevensTestament]</i> of behandelend arts bevestig en dat de waarde daarvan vermindert als ik dat nalaat. Het is mijn uitdrukkelijke bedoeling dat deze verklaring blijft gelden, ook al ben ik niet meer in staat haar te herroepen.
Verzoek tot het verstrekken van informatie aan de arts
Hierbij verzoek ik aan gevolmachtigde om alle medische wensen en de wilsverklaringen die ik in dit levenstestament heb neergelegd en alle eventuele andere wilsverklaringen die ik heb opgesteld onder de aandacht te brengen van mijn behandelend(e) arts(en).


VI. BEWIND/MENTORSCHAP/CURATELE
Deze volmacht is erop gericht geen bewind, mentorschap of curatele te hoeven aanvragen. Stelt de rechter desondanks een bewind en/of mentorschap in, of stelt hij een curatele in, dan geldt het volgende.
Inzake bewind
Ik spreek de uitdrukkelijke voorkeur uit dat de rechter een door mij in I. aangewezen gevolmachtigde als bewindvoerder benoemt.
Als mijn vermogen onder bewind wordt gesteld eindigt de onder I. verleende volmacht ten aanzien van het gedeelte van het vermogen dat onder bewind is gesteld.
Inzake mentorschap
Ik spreek de uitdrukkelijke voorkeur uit dat de rechter de door mij aangewezen medisch gevolmachtigde als mentor benoemt.
Als voor mij een mentor is benoemd, eindigt de door mij verleende medische volmacht.
Inzake curatele
Ik wens niet onder curatele te worden gesteld als de regeling voor bewind en/of mentorschap een juiste behartiging van mijn belangen meebrengen.
Mocht ik desondanks onder curatele worden geplaatst, dan spreek ik de uitdrukkelijke voorkeur uit dat de rechter de door mij de onder I. aangewezen gevolmachtigde als curator benoemt.


VII. OVERIGE BEPALINGEN
Onkosten/loon gevolmachtigde
Een gevolmachtigde mag de onkosten die hij maakt bij de uitoefening van deze volmacht bij mij in rekening brengen, voor zover de gemaakte kosten passend zijn.
Een gevolmachtigde mag geen loon bij mij in rekening brengen.
Uittreksel en/of afschrift
Ik geef opdracht en volmacht aan iedere daartoe bevoegde notaris om op verzoek van een gevolmachtigde op mijn kosten aan de gevolmachtigde een uittreksel en/of afschrift af te geven van deze akte.
Registratie Centraal Levenstestamentenregister
Deze akte wordt geregistreerd in het Centraal Levenstestamentenregister, gehouden door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. De houder van dit register mag inzage geven in de geregistreerde gegevens aan alle Nederlandse notarissen en aan overige personen, die daar belang bij hebben en die op grond van de voorwaarden van het betreffende register recht op inzage hebben.
Einde volmacht
De onder I. verleende volmacht eindigt:
a. door mijn overlijden, indien ik onder curatele wordt gesteld, bij mijn faillissement of wanneer ten aanzien van mij de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard;
b. door de dood, de ondercuratelestelling of het faillissement van de gevolmachtigde of wanneer ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard;
c. door schriftelijke herroeping van de volmacht jegens de gevolmachtigde;
d. door schriftelijke opzegging door de gevolmachtigde jegens mij;
e. indien ik met de gevolmachtigde ben gehuwd of als wij geregistreerd partners zijn en dit huwelijk of het geregistreerd partnerschap is beëindigd.
De gevolmachtigde doet mededeling van het einde van de volmacht anders dan door de dood van de gevolmachtigde aan financiële instellingen bij welke de volmachtgever een rekening aanhoudt of waarmee de gevolmachtigde anderszins heeft gecontracteerd.
De onder V. verleende volmacht eindigt:
f. door mijn overlijden;
g. door de dood, of de ondercuratelestelling van de gevolmachtigde;
h. door schriftelijke herroeping van de volmacht jegens de gevolmachtigde;
i. door schriftelijke opzegging door de gevolmachtigde jegens mij.
j. Indien ik met de gevolmachtigde ben gehuwd of wij geregistreerd partners zijn en dit huwelijk of geregistreerd partnerschap is beëindigd.
Van iedere herroeping of opzegging wordt ook schriftelijk mededeling gedaan aan de notaris die deze akte in bewaring heeft.
De notaris tekent de herroeping of opzegging aan op de volmacht. De notaris mag derden die daarom vragen, informeren over herroeping of opzegging.[Copyright NuLevensTestament]
De gevolmachtigde doet mededeling van het einde van de volmacht anders dan door de dood van de gevolmachtigde aan financiële instellingen bij welke de volmachtgever een rekening aanhoudt of waarmee de gevolmachtigde anderszins heeft gecontracteerd. Van iedere herroeping of opzegging wordt ook schriftelijk mededeling gedaan aan de notaris die deze akte in bewaring heeft.
De notaris tekent de herroeping of opzegging aan op de volmacht. De notaris mag derden die daarom vragen, informeren over herroeping of opzegging.


WAARVAN AKTE is verleden te [invullen notaris] op de datum die in het hoofd van deze akte is vermeld. De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de wettelijk voorgeschreven identificatie heeft plaatsgevonden.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant medegedeeld en toegelicht.
De comparant heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de comparant en mij, notaris.


NuLevensTestament aanvaard geen aansprakelijkheid voor de inhoud van het bovenstaande voorbeeld levenstestament. Om zeker te weten dat uw levenstestament juridisch klopt, is het noodzakelijk dat de notaris de akte controleert en met u de akte ondertekent. Bij NuLevensTestament is dat inbegrepen in de vaste lage prijzen.

Centraal Testamenten Register

Het Centraal Testamentenregister (CTR) is een database waarin de notaris registreert wie een testament heeft opgemaakt, wanneer hij dat heeft gedaan en bij welke notaris. Het CTR geeft antwoord op de vraag of een overledene een testament heeft en bij welke notaris zich dat bevindt. Het biedt geen inzage in de inhoud van het testament.

Voorbeeld Yarden Levenstestament

Het Yarden levenstestament komt geheel overeen met het levenstestament dat niet Yarden leden regelen via NuNotariaat met uitzondering van de in de hieronder vetgedrukte tekst. 


De inhoud van de definitieve akte kan afwijken van de hieronder weergegeven voorbeeld akte afhankelijk van de door u gemaakte keuzes en / of indien er door u of notaris aanpassingen worden gemaakt. 


Op [   ] verscheen voor mij, [   ] notaris te [   ]:
mevrouw [Voornaam Achternaam], geboren op [geboortedatum] te [Geboorteplaats], met nummer paspoort: [   ] (hierna de comparant).


De comparant verklaart als volgt:


DOEL VAN DIT LEVENSTESTAMENT


Met dit levenstestament wil ik mede voorzien in de situatie dat ik om wat voor reden dan ook niet meer zelf kan handelen. Ik tref daartoe de volgende maatregelen:
Ik geef een algemene volmacht om mijn vermogensrechtelijke en andere zakelijke belangen te behartigen. Ik wijs een medisch gevolmachtigde aan om mij te vertegenwoordigen op medisch gebied, ik heb mijn wensen ter zake van de uitoefening van beide volmachten geformuleerd en ik heb medische verklaringen in deze akte opgenomen.
Ik tref deze maatregelen om te voorkomen dat ik onder curatele word gesteld, dat over mijn goederen beschermingsbewind of ten behoeve van mij mentorschap wordt ingesteld. Ook als ik wilsonbekwaam word, dat wil zeggen dat ik niet meer in staat ben tot een redelijke <i>[Copyright NuLevensTestament]</i> verantwoording te vragen of de volmacht in te trekken.
Het is mijn uitdrukkelijke bedoeling dat de wensen die ik in dit levenstestament heb neergelegd, ter kennis worden gebracht aan de personen of instanties, zoals de rechterlijke macht, die bevoegd zijn beslissingen te nemen over mijn persoon of mijn goederen.
Ik ben mij ervan bewust dat mijn wensen geen verplichtingen meebrengen voor derde partijen.


HERROEPING EERDER VERLEENDE ALGEMENE VOLMACHTEN
Ik herroep alle eerder gemaakte levenstestamenten en de daarin verleende algemene volmachten.


I. VERLENING ALGEMENE VOLMACHT
Aanwijzing gevolmachtigden
Ik wijs aan tot mijn algemeen gevolmachtigden:
- [naam gevolmachtigde 1], geboren op [   ] te [Geboorteplaats gevolmachtigde 1].
- [naam gevolmachtigde 2], geboren op [   ] te [geboorteplaats gevolmachtigde 2].
Afzonderlijke bevoegdheid
Zij kunnen hun taken als algemeen gevolmachtigden ieder afzonderlijk uitoefenen.
Volmacht gaat direct in
De volmacht kan uitgeoefend worden vanaf het moment direct na het ondertekenen van de akte, tot aan het moment dat de volmacht eindigt.


II. ALGEMENE BEPALINGEN 
Bevoegdheden in abstracte zin: algemene volmacht
Deze volmacht is een algemene volmacht in de zin van artikel 3:62 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Dat betekent dat de gevolmachtigde mij in al mijn hoedanigheden, waaronder begrepen mijn hoedanigheid van bestuurder en/of aandeelhouder van een rechtspersoon en certificaathouder, mag vertegenwoordigen in alle zaken en namens mij alle rechtshandelingen mag verrichten <i>[Copyright NuLevensTestament]</i> elk ander rechtsgebied voor zover de wet toestaat. Deze volmacht strekt zich uitdrukkelijk uit tot daden van beschikking.
Ondervolmacht
Het is een gevolmachtigde niet toegestaan ondervolmacht te verlenen.
Doorgeven van de volmacht
Als een gevolmachtigde voorziet dat hij of zij niet meer in staat zal zijn de bevoegdheden uit de volmacht uit te oefenen, mag hij of zij uitsluitend één van de volgende personen in zijn of haar plaats stellen: - [voornaam achternaam 1], geboren op 1-1-1980 te [geboorteplaats 1]. - [voornaam achternaam 2], geboren op 1-1-1979 te [geboorteplaats 2].
Als wederpartij van mij optreden
De gevolmachtigde is bevoegd om als wederpartij van mij op te treden.
Rekening en verantwoording
Ik kan de gevolmachtigde verzoeken jaarlijks rekening en verantwoording aan mij af te leggen over het voorafgaande jaar. Na goedkeuring van de rekening en verantwoording zal ik de gevolmachtigde décharge verlenen.
De gevolmachtigde kan de andere gevolmachtigde(n) verzoeken rekening en verantwoording af te leggen over het voorgaande jaar, aan welk verzoek binnen drie maanden door de gevolmachtigde(n) moet worden voldaan.
Mijn erfgenamen kunnen verlangen dat de gevolmachtigde aan hen rekening en verantwoording aflegt over de periode waarover tijdens mijn leven geen rekening en verantwoording is afgelegd [Copyright NuLevensTestament] in ieder geval over het laatste vijf jaren voorafgaand aan mijn overlijden.


III. BEVOEGDHEDEN VAN DE GEVOLMACHTIGDE
Bevoegdheden in concrete zin
De nu volgende opsomming van bevoegdheden is uitsluitend bedoeld als verduidelijking voor de gevolmachtigde. Zij is uitdrukkelijk niet bedoeld om niet-genoemde bevoegdheden uit te sluiten. Voor zover nodig, bevestig ik dat de gevolmachtigde de volgende bevoegdheden heeft.
i. Bankzaken en overige financiële zaken
Deze volmacht geeft de bevoegdheid om al mijn bankzaken en overige financiële zaken te regelen. Mijn bankzaken en overige financiële zaken omvatten onder meer het volgende:
bankrekeningen 
het gebruik – op alle mogelijke manieren- van al mijn bankrekeningen. Dat zijn alle rekeningen die (mede) op mijn naam bij een financiële instelling worden aangehouden, zoals betaal- en spaarrekeningen, beleggings- rekeningen en bankspaarrekeningen. Met gebruik bedoel ik alle bankzaken die ik met mijn rekeningen mag doen, zoals geld opnemen, betalingen verrichten aan derden en het gebruik van een eventueel krediet op de rekening. Onder gebruik valt ook het online gebruik, bijvoorbeeld via de mobiele telefoon of tablet. De gevolmachtigde is bevoegd de daarvoor benodigde overeenkomsten te ondertekenen. Ook mag hij rekeningen opheffen en op mijn naam nieuwe rekeningen openen.
safeloket 
zich toegang te verschaffen tot al mijn safeloketten, deze op te zeggen, nieuwe safeloketten te huren en alle aan de safeloketten verbonden rechten uit te oefenen;
effecten 
aandelen, staatsleningen en andere obligaties en in het algemeen alle ter beurze genoteerde fondsen te verkrijgen, te vervreemden en op zodanige fondsen in te schrijven. De bevoegdheid omvat ook het wijzigen van het beleggingsconcept en/of het risicoprofiel;
lenen en zekerheid
bedragen te leen op te nemen en te leen te verstrekken, kredietfaciliteiten af te sluiten en te gebruiken. Voor zover het een lening aan een natuurlijke persoon betreft, is de voornoemde bevoegdheid beperkt tot het verstrekken van leningen aan (klein)kinderen onder de hieronder genoemde voorwaarden. Daarnaast mag de gevolmachtigde [Copyright NuLevensTestament] zekerheid van de voldoening van leningen en kredieten, hypotheekrechten en pandrechten vestigen en in het algemeen alle zekerheden, welke dan ook, verschaffen of bedingen, daaronder begrepen bedingen van hoofdelijkheid. Of van deze bevoegdheid gebruik kan worden gemaakt is aan de bank of de betrokken financiële instelling;
verzekeringen 
verzekeringsovereenkomsten te sluiten en op te zeggen en in het algemeen mij ter zake te vertegenwoordigen bij verzekeringsmaatschappijen en banken.
Geen controle bank
Deze afspraken inzake mijn bank- en overige financiële zaken hebben alleen interne werking, dus tussen mij en mijn gevolmachtigde(n). Ik realiseer mij dat een bank of andere financiële instelling niet controleert wat een gevolmachtigde met opgenomen gelden doet of welke overboekingen de gevolmachtigde maakt. De bank mag erop vertrouwen dat een gevolmachtigde handelt in overeenstemming met de bevoegdheden die hij heeft in het kader van deze volmacht.
ii. beheer en administratie
- roerende en onroerende zaken te huren, verhuren, pachten of verpachten;
- vergaderingen van vennootschappen en verenigingen bij te wonen, daarin op te treden en functies te vervullen, stemrecht uit te oefenen en notulen te ondertekenen;
- mij te vertegenwoordigen bij de overheid en in dat kader alle aangiften te ondertekenen, alle belastingen en heffingen te voldoen en alle bezwaar en verzoekschriften in te dienen, uitstel van betaling te verkrijgen, zekerheid te verschaffen, toestemming te verlenen tot inschrijving in de openbare registers;
- in geval van faillissement, schuldsanering, gerechtelijk akkoord, schuldregeling of vermogensvereffening van debiteuren, deel te nemen aan vergaderingen van schuldeisers en mij te vertegenwoordigen;
- alle informatie op te vragen en in te zien wat betreft mijn financiële administratie;
iii. belegging en beschikking
- mijn (aandeel in een) woning en andere goederen te verkrijgen en te vervreemden;
- over te gaan tot het vestigen, wijzigen, opzeggen of afstand doen van beperkte rechten;
- afstand te doen van alle zekerheden, welke dan ook, afstand te doen van privileges en van het recht zich te beroepen op de vervulling van ontbindende voorwaarden;
iv. borgtocht
- mij als borg te verbinden, tot zekerheid voor deze borgtochten hypotheekrechten en pandrechten te vestigen en in het algemeen elke vorm van zekerheid te verschaffen;
- borgstellingen het karakter van hoofdelijkheid te geven;
v. optreden in rechte
- mij in rechte te vertegenwoordigen, zowel eisende als verwerende, zich van rechtskundige bijstand te voorzien, alle processuele handelingen en alle executiemaatregelen ten uitvoer te leggen of te vorderen;
- vaststellingsovereenkomsten aan te gaan en schikkingen te treffen;
- mediators, arbiters en bindend adviseurs te benoemen;
vi. nalatenschappen en giften
- alle erfrechtelijke verkrijgingen te aanvaarden,[Copyright NuLevensTestament] of te verwerpen;
- over te gaan tot verdeling van alle onverdeeldheden, vorderingen wegens overbedeling te ontvangen en te voldoen
- ter zake van nalatenschappen verschuldigde belasting te betalen en in verband daarmee aangifte te doen, uitstel te vragen en zekerheid, in welke vorm ook, ten behoeve van de belastingdienst te stellen
- giften, al dan niet onder een last, te aanvaarden;
- giften te doen.
vii. e-mail en andere elektronische dienstverlening
toegang te hebben tot mijn e-mail accounts en deze te gebruiken;
- toegang te hebben tot andere elektronische dienstverlening waartoe ik gerechtigd ben en deze te gebruiken;
viii. toestemming artikel 1:88 Burgerlijk Wetboek
- toestemming te verlenen voor rechtshandelingen zoals bedoeld in artikel 1:88 lid 1 Burgerlijk Wetboek;
ix. diverse bevoegdheden
- in het algemeen al het nodige te doen, alles zonder dat een onjuiste of onvolledige omschrijving van de bevoegdheden aan de gevolmachtigde kan worden tegengeworpen.


IV. AANWIJZINGEN VOOR DE GEVOLMACHTIGDE
Deze volmacht geeft de gevolmachtigde de bevoegdheid naar eigen inzicht in mijn belang rechtshandelingen aan te gaan. Als leidraad bij de uitoefening van de uit deze volmacht voortvloeiende bevoegdheden geef ik de volgende aanwijzingen. Deze aanwijzingen hebben uitdrukkelijk niet de strekking de bevoegdheden van de gevolmachtigde zoals in II omschreven te beperken.
Wanneer gebruikmaken van deze volmacht?
Ik ga ervan uit dat de gevolmachtigde alleen dan gebruik maakt van de volmacht indien en zo lang dat gezien mijn geestelijke en/of lichamelijke toestand nodig is. Ik ben mij ervan bewust <i>[Copyright NuLevensTestament]</i> hoeven en vaak ook niet kunnen controleren of er sprake is een dergelijke geestelijke en/of lichamelijke toestand. Rechtshandelingen die door de gevolmachtigde namens mij worden verricht terwijl ik nog of weer in staat ben zelf te handelen, blijven geldig.
Tijdelijke wilsonbekwaamheid of tijdelijke feitelijke onbekwaamheid
Als ik naar verwachting tijdelijk ten gevolge van ziekte, afwezigheid of een andere oorzaak in de onmogelijkheid verkeer mijn belangen te behartigen en/of mijn wil te bepalen, wil ik dat de gevolmachtigde zich bij het gebruik maken van deze volmacht terughoudend opstelt. Daarmee bedoel ik dat de gevolmachtigde zich beperkt tot rechtshandelingen die passen in de dagelijkse gang van zaken, het uitvoeren van eventuele reeds bestaande overeenkomsten en het verrichten van handelingen die geen uitstel kunnen dulden. Ik begrijp dat derden aan wie deze volmacht wordt getoond, ervan uit mogen gaan dat de gevolmachtigde bevoegd is om te handelen.


Giften - aan (klein)kinderen 


De gevolmachtigde mag giften doen aan mijn kinderen en mijn kleinkinderen (voor zover ik kinderen en/of kleinkinderen heb):
i. als dat met het oog op belastingbesparing gunstig is. Deze giften mogen het bedrag van de geldende fiscale vrijstelling niet overstijgen. Er moet voldoende liquide vermogen overblijven om in mijn verzorging en levensonderhoud te voorzien; of
ii. als en voorzover een gift voorkomt dat een inkomens- of vermogenstoets in de weg staat aan uitkeringen of voorzieningen van overheidswege. Hiervan is in elk geval ook sprake als door de gift, op grond van enige wettelijke regeling een lagere vermogensafhankelijke bijdrage verschuldigd wordt wegens definitief verblijf in enige instelling. Terzake van de giften onder sub (i) en sub (ii) wens ik ook dat deze in gelijke mate worden verstrekt aan mijn kinderen en kleinkinderen, waarbij wel verschil mag worden gemaakt tussen kinderen enerzijds en kleinkinderen anderzijds.


Giften aan (andere) erfgenamen


Als ik geen (klein)kinderen heb, mag de gevolmachtigde giften doen aan de door mij in mijn testament aangewezen erfgenamen of (indien ik geen testament heb), mijn erfgenamen op grond van de wet:
i. als dat met het oog op belastingbesparing gunstig is. Deze giften mogen het bedrag van de geldende fiscale vrijstelling niet overstijgen. Er moet voldoende liquide vermogen overblijven om in mijn verzorging en levensonderhoud te voorzien; of
ii. als en voorzover een gift voorkomt dat een inkomens- of vermogenstoets in de weg staat aan uitkeringen of voorzieningen van overheidswege. Hiervan is in elk geval ook sprake als door de gift, op grond van enige wettelijke regeling een lagere vermogensafhankelijke bijdrage verschuldigd wordt wegens definitief verblijf in enige instelling. Terzake van de giften aan erfgenamen onder sub (i) en sub (ii) bepaal ik dat deze naar rato van de wettelijke erfdelen dan wel testamentaire erfdelen (indien ik een testament heb) moeten plaatsvinden.


Leningen 

De gevolmachtigde mag leningen verstrekken aan mijn kinderen en mijn kleinkinderen (voor zover ik kinderen en/of kleinkinderen heb). Ik wens dat mijn kinderen en kleinkinderen daarbij gelijk worden behandeld, waarbij wel verschil mag worden gemaakt tussen kinderen enerzijds en kleinkinderen anderzijds. Er moet voldoende liquide vermogen overblijven om in mijn verzorging te voorzien, berekend volgens de rechterlijke richtlijnen die gelden bij beschermingsbewind.


Aflossing op erfrechtelijke vorderingen 

De gevolmachtigde mag aflossen op vorderingen uit erfrecht van mijn kinderen (als ik die heb).


Woning 

Mijn woning mag worden verkocht als ik mijn intrek neem in een verpleeg- of verzorgingsinstelling of andere woonruimte en er geen zicht is op mijn terugkeer naar die woning. Ter zake van de verkoop van mijn woning pleegt de gevolmachtigde overleg met mijn (overige) kinderen indien die er zijn. Ik wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen.


Yarden


Als ik de “Mijn Laatste Wensen Uitvaartverzekering” van Yarden heb afgesloten, dient de gevolmachtigde ervan op de hoogte te zijn dat onder voorwaarden tijdens mijn leven reeds een voorschot onder de verzekering kan worden aangevraagd. Ik verwijs hiervoor naar de polisvoorwaarden bij mijn uitvaartverzekering.


Ik heb mijn wensen omtrent mijn uitvaart vastgelegd in het uitvaartwensen formulier van Yarden dat terug te vinden is in mijn administratie.


V. MEDISCHE AANGELEGENHEDEN


Aanwijzing gevolmachtigde
Voor het geval ik naar het oordeel van een hulpverlener in de zin van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst niet meer in staat ben tot een redelijke waardering van mijn eigen belangen ter zake van mijngezondheid en zorgbehoeften, geef ik volmacht om in mijn plaats op te treden ter zake van de verplichtingen die voor de hulpverlener uit afdeling 7.7.5 Burgerlijk Wetboek voortvloeien aan [voornaam achternaam], geboren op [  ] te [geboorteplaats]. 
De volmacht geldt ook voor:
a. alle paramedische aangelegenheden;
b. beslissingen over plaatsing in en overplaatsing van en naar medische en/of verzorgingsinstellingen.
Bevoegdheden
Deze volmacht geeft de gevolmachtigde de bevoegdheid om in mijn behandelingsrelatie met medische hulpverleners de niet-vermogensrechtelijke belangen van mij als patiënt te behartigen volgens de normen van een goed vertegenwoordiger zoals onder meer omschreven in artikel 7:465 lid 5 Burgerlijk Wetboek waaronder uitdrukkelijk begrepen het nemen van beslissingen aangaande het al dan niet aanvangen met, wijzigen van, doorgaan met of staken van een voorgenomen onderzoek of een voorgestelde behandeling. Ik wil bij de behartiging van deze belangen zoveel mogelijk worden betrokken.
Ik ben mij ervan bewust:
- dat indien ik mij verzet tegen een verrichting van ingrijpende aard waarvoor de gevolmachtigde toestemming heeft gegeven, de verrichting slechts kan worden uitgevoerd indien deze kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor mij te voorkomen;
- dat een medisch hulpverlener bovenal is gebonden aan de voor zijn beroepsgroep geldende professionele standaard en de zorg van een goed hulpverlener dient te betrachten;
- dat de medisch hulpverlener derhalve voorbij kan gaan aan de wil van de gevolmachtigde,
een en ander als bedoeld in artikel 7:465 van het Burgerlijk Wetboek.
Toestemming voor het verstrekken van medische informatie door de arts
In verband met deze volmacht geef ik hierbij mijn behandelend(e) arts(en) en/of andere medische hulpverleners uitdrukkelijk toestemming om aan de gevolmachtigde:
- medische inlichtingen te verstrekken over mij; en
- inzage in of een afschrift te geven van mijn medische gegevens of mijn medisch dossier (ook na mijn overlijden) tenzij dit strijdig is met de persoonlijke levenssfeer van een ander.


[MEDISCHE WENSEN]


[TEKST BEHANDELVERBOD]
Behandelverbod
Als ik te eniger tijd door ziekte, ongeval of door welke oorzaak dan ook, duurzaam in een zodanige lichamelijke en/of geestelijke toestand kom te verkeren, dat ik in feite wilsonbekwaam ben, en wanneer dit een toestand is:
- waarin de arts de overtuiging heeft gekregen dat sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden; of
- waarin de arts met de gevolmachtigde tot de overtuiging is gekomen dat er in mijn situatie geen redelijke andere oplossing is; en
- de arts ten minste een andere, onafhankelijke arts heeft geraadpleegd, die mij heeft gezien en schriftelijk zijn oordeel heeft gegeven over de zorgvuldigheidseisen;
verbied ik hierbij aan mijn behandelend arts(en) alle verdere medische behandelingen met uitzondering van zuiver palliatieve bestrijding van ongemakken zoals pijn, jeuk, benauwdheid en onrust.
Onder deze weigering van alle verdere medische behandelingen zijn ook uitdrukkelijk begrepen alle levensverlengende medische en verpleegkundige handelingen en zorg, zoals reanimatie of kunstmatige toediening van vocht en voeding. Het verbod ziet zowel op het niet aanvangen van een levensverlengende medische behandeling als op het staken van een eerder ingezette medische behandeling die gezien mijn hiervoor omschreven toestand niet meer gekwalificeerd kan worden als een reële behandelingsmogelijkheid.
Voor alle duidelijkheid geef ik hierbij aan dat ik onder de hiervoor genoemde toestand uitdrukkelijk ook versta een toestand van ernstige dementie of van onomkeerbare coma die, gezien de oorzaak, de duur ervan en mijn leeftijd, geen grond geeft aan de verwachting dat ik kan terugkeren naar een voor mij waardige levensstaat.


[TEKST EUTHANASIEVERKLARING [OPTIE ALS IS GEKOZEN VOOR BEHANDELVERBOD]
Euthanasie
Wanneer ik in een toestand kom te verkeren:
- waarin ik uitzichtloos lijd; en/of
- waarin geen redelijk uitzicht bestaat op terugkeer naar een voor mij waardige levensstaat; en/of 
- mijn verdergaande ontluistering te voorzien is,
verzoek ik mijn arts uitdrukkelijk mij de middelen toe te dienen of te verstrekken om mijn leven te beëindigen.


[TEKST EUTHANASIEVERBOD [OPTIE BIJ KEUZE GEEN BEHANDELVERBOD]]
Euthanasieverbod
Ik geef te kennen dat ik niet wil dat mijn leven op enige andere wijze dan de natuurlijke wijze tot zijn einde komt en dat er dus geen euthanasie op mij toegepast mag worden.


[EINDE SPECIFIEKE CLAUSULES INZAKE MEDISCHE WENSEN]


Weloverwogenheid
Ik heb [mijn medische wensen - referentie aan de gemaakte keuzes] zorgvuldig overwogen, heb mij daarover goed geïnformeerd en ik ben bij de ondertekening ervan in het bezit van mijn volle verstandelijke vermogens.
Vrijwaring
Verder verklaar ik uitdrukkelijk de gevolmachtigde, die mij behulpzaam is geweest bij het realiseren van genoemde handelingen, te vrijwaren voor ieder feitelijk of juridisch gevolg dat uit zijn handelen zou kunnen voortvloeien. Voor zover ik nadere wensen heb over handelingen die betrekking hebben op de verlenging van mijn leven en de zorg daarbij, heb ik dit in een aparte verklaring opgenomen.
Betekenis van de wilsverklaring
Deze verklaring geeft mijn wil op dit moment weer en is in vol bewustzijn opgemaakt. Ik leg deze wil in dit levenstestament vast met het oog het intreden van wilsonbekwaamheid waardoor het voor mij niet meer mogelijk is deze wil te uiten. Ik realiseer mij dat deze verklaring aan betekenis zal winnen als ik die  <i>[Copyright NuLevensTestament]</i> of behandelend arts bevestig en dat de waarde daarvan vermindert als ik dat nalaat. Het is mijn uitdrukkelijke bedoeling dat deze verklaring blijft gelden, ook al ben ik niet meer in staat haar te herroepen.
Verzoek tot het verstrekken van informatie aan de arts
Hierbij verzoek ik aan gevolmachtigde om alle medische wensen en de wilsverklaringen die ik in dit levenstestament heb neergelegd en alle eventuele andere wilsverklaringen die ik heb opgesteld onder de aandacht te brengen van mijn behandelend(e) arts(en).


VI. BEWIND/MENTORSCHAP/CURATELE
Deze volmacht is erop gericht geen bewind, mentorschap of curatele te hoeven aanvragen. Stelt de rechter desondanks een bewind en/of mentorschap in, of stelt hij een curatele in, dan geldt het volgende.
Inzake bewind
Ik spreek de uitdrukkelijke voorkeur uit dat de rechter een door mij in I. aangewezen gevolmachtigde als bewindvoerder benoemt.
Als mijn vermogen onder bewind wordt gesteld eindigt de onder I. verleende volmacht ten aanzien van het gedeelte van het vermogen dat onder bewind is gesteld.
Inzake mentorschap
Ik spreek de uitdrukkelijke voorkeur uit dat de rechter de door mij aangewezen medisch gevolmachtigde als mentor benoemt.
Als voor mij een mentor is benoemd, eindigt de door mij verleende medische volmacht.
Inzake curatele
Ik wens niet onder curatele te worden gesteld als de regeling voor bewind en/of mentorschap een juiste behartiging van mijn belangen meebrengen.
Mocht ik desondanks onder curatele worden geplaatst, dan spreek ik de uitdrukkelijke voorkeur uit dat de rechter de door mij de onder I. aangewezen gevolmachtigde als curator benoemt.


VII. OVERIGE BEPALINGEN
Onkosten/loon gevolmachtigde
Een gevolmachtigde mag de onkosten die hij maakt bij de uitoefening van deze volmacht bij mij in rekening brengen, voor zover de gemaakte kosten passend zijn.
Een gevolmachtigde mag geen loon bij mij in rekening brengen.
Uittreksel en/of afschrift
Ik geef opdracht en volmacht aan iedere daartoe bevoegde notaris om op verzoek van een gevolmachtigde op mijn kosten aan de gevolmachtigde een uittreksel en/of afschrift af te geven van deze akte.
Registratie Centraal Levenstestamentenregister
Deze akte wordt geregistreerd in het Centraal Levenstestamentenregister, gehouden door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. De houder van dit register mag inzage geven in de geregistreerde gegevens aan alle Nederlandse notarissen en aan overige personen, die daar belang bij hebben en die op grond van de voorwaarden van het betreffende register recht op inzage hebben.
Einde volmacht
De onder I. verleende volmacht eindigt:
a. door mijn overlijden, indien ik onder curatele wordt gesteld, bij mijn faillissement of wanneer ten aanzien van mij de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard;
b. door de dood, de ondercuratelestelling of het faillissement van de gevolmachtigde of wanneer ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard;
c. door schriftelijke herroeping van de volmacht jegens de gevolmachtigde;
d. door schriftelijke opzegging door de gevolmachtigde jegens mij;
e. indien ik met de gevolmachtigde ben gehuwd of als wij geregistreerd partners zijn en dit huwelijk of het geregistreerd partnerschap is beëindigd.
De gevolmachtigde doet mededeling van het einde van de volmacht anders dan door de dood van de gevolmachtigde aan financiële instellingen bij welke de volmachtgever een rekening aanhoudt of waarmee de gevolmachtigde anderszins heeft gecontracteerd.
De onder V. verleende volmacht eindigt:
f. door mijn overlijden;
g. door de dood, of de ondercuratelestelling van de gevolmachtigde;
h. door schriftelijke herroeping van de volmacht jegens de gevolmachtigde;
i. door schriftelijke opzegging door de gevolmachtigde jegens mij.
j. Indien ik met de gevolmachtigde ben gehuwd of wij geregistreerd partners zijn en dit huwelijk of geregistreerd partnerschap is beëindigd.
Van iedere herroeping of opzegging wordt ook schriftelijk mededeling gedaan aan de notaris die deze akte in bewaring heeft.
De notaris tekent de herroeping of opzegging aan op de volmacht. De notaris mag derden die daarom vragen, informeren over herroeping of opzegging.[Copyright NuLevensTestament]
De gevolmachtigde doet mededeling van het einde van de volmacht anders dan door de dood van de gevolmachtigde aan financiële instellingen bij welke de volmachtgever een rekening aanhoudt of waarmee de gevolmachtigde anderszins heeft gecontracteerd. Van iedere herroeping of opzegging wordt ook schriftelijk mededeling gedaan aan de notaris die deze akte in bewaring heeft.
De notaris tekent de herroeping of opzegging aan op de volmacht. De notaris mag derden die daarom vragen, informeren over herroeping of opzegging.


WAARVAN AKTE is verleden te [invullen notaris] op de datum die in het hoofd van deze akte is vermeld. De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de wettelijk voorgeschreven identificatie heeft plaatsgevonden.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant medegedeeld en toegelicht.
De comparant heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de comparant en mij, notaris.


NuLevensTestament aanvaard geen aansprakelijkheid voor de inhoud van het bovenstaande voorbeeld levenstestament. Om zeker te weten dat uw levenstestament juridisch klopt, is het noodzakelijk dat de notaris de akte controleert en met u de akte ondertekent. Bij NuLevensTestament is dat inbegrepen in de vaste lage prijzen.

Voorbeeld testament alleenstaand met kinderen

Op, [Datum], verscheen voor mij, mr. [   ], notaris te [  ]: de heer/mevrouw [  ], geboren op [   ] te [  ], met nummer paspoort: [   ].
De verschenen persoon verklaarde de volgende uiterste wilsbeschikkingen te maken:


1. HERROEPING
Ik herroep alle eerder door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen, waaronder hetgeen ik bij een eventueel eerder codicil, daaronder niet begrepen een donorcodicil, heb bepaald.


2. RECHTSKEUZE
Ik kies als het recht dat van toepassing is op de vererving van mijn gehele nalatenschap en de afwikkeling daarvan het recht van de staat van mijn huidige nationaliteit, dit is het Nederlandse recht. Onder vererving en afwikkeling wordt in elk geval begrepen hetgeen is vermeld in artikel 23 Europese Erfrechtverordening.3. ERFSTELLING
Ik benoem tot erfgena(a)m(en), tezamen en voor gelijke delen en met toepassing van plaatsvervulling, mijn kind(eren).


4. TWEETRAPSMAKING
1. Bezwaarde en verwachter
1. Hetgeen ieder van mijn kinderen, hierna tezamen te noemen "bezwaarde", van het uit mijn nalatenschap aan hem of haar nagelatene, hierna aan te duiden met "voorwaardelijk vermogen", bij zijn of haar overlijden onverteerd zal hebben nagelaten, zal ten deel vallen aan mijn overige kinderen, tezamen en voor gelijke delen, en voor het geval ik geen kinderen nalaat aan degenen die mijn erfgenamen volgens de wet zouden zijn geweest voor de delen als in de wet bepaald, hierna te noemen "verwachter".
2. Het vorenstaande is niet van toepassing als de bezwaarde bij zijn of haar overlijden zelf nakomelingen nalaat en/of een niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot [NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright]
4. Als de verwachter het tijdstip van het eindigen van het recht van de bezwaarde erfgenaam niet overleeft, treden de nakomelingen van de verwachter, staaksgewijs, in de plaats van de verwachter, ook al bestonden deze nakomelingen nog niet bij mij overlijden.
2. Bepalingen tweetrapsmaking

Kennisgeving aan verwachter
De bezwaarde dient de verwachter in kennis te stellen van het in dit testament bepaalde ten aanzien van deze tweetrapsmaking.
Beschrijving
De bezwaarde is krachtens de wet verplicht binnen drie maanden na het opleggen van de definitieve aanslag erfbelasting of, als er geen aanslag erfbelasting wordt opgelegd, binnen een jaar na het openvallen van de nalatenschap, overeenkomstig de wettelijke voorschriften een boedelbeschrijving op te maken van het voorwaardelijk vermogen en deze beschrijving aan de verwachter te overhandigen.
Administreren
De bezwaarde zal het voorwaardelijk vermogen afzonderlijk van zijn overige vermogen administreren en beleggen.
Vruchten
De vruchten van het voorwaardelijk vermogen komen toe aan de bezwaarde tenzij de vruchten van het voorwaardelijk vermogen bij het einde van het recht van de bewaarde niet zijn afgezonderd ten behoeve van het overige vermogen van de bewaarde, in welk geval zijn geacht worden te behoren tot het voorwaardelijk vermogen.
Vervreemding en/of vertering
De bezwaarde is bevoegd het voorwaardelijk vermogen te vervreemden en/of te verteren.
Verbod schenking of gift
De bezwaarde mag niet bij wijze van schenking of gift – anders dan ten gunste van de verwachter – over het voorwaardelijk vermogen beschikken. Dit verbod betreft niet de gebruikelijke kleine schenkingen.
Zekerheidstelling
De bezwaarde behoeft voor de nakoming van zijn of haar verplichtingen jegens de verwachter geen zekerheid te stellen.
Voorwaardelijk vermogen
[NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright]
Onderhoud, lasten en herstellingen met betrekking tot het voorwaardelijke vermogen worden door de bezwaarde verricht ten laste van het voorwaardelijk vermogen.
Einde recht bezwaarde
Het recht van de bezwaarde op het voorwaardelijk vermogen eindigt:
1. Als de bezwaarde overlijdt.
2. Als de bezwaarde in faillissement raakt, aan hem of haar surseance van betaling wordt verleend of als de wettelijke schuldsanering op hem of haar van toepassing is.
3. Als de bezwaarde afstand doet van het voorwaardelijk vermogen.


5. UITSLUITING OUDERLIJK VRUCHTGENOT
Ik sluit het ouderlijk vruchtgenot als bedoeld in artikel 253m boek 1 van het Burgerlijk Wetboek uit.


6. UITSLUITINGSCLAUSULE
1. Ik bepaal dat hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen en de opbrengsten daarvan - en hetgeen daarvoor door zaaksvervanging overeenkomstig artikel 1:95 lid 1 Burgerlijk Wetboek in de plaats treedt - niet zullen vallen in enige vermogensrechtelijke gemeenschap waarin de verkrijger gerechtigd mocht zijn of worden, en niet betrokken zal worden in enige verrekening op grond van de door de verkrijger gemaakte of te maken huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract tussen echtgenoten of partners.
2. De uitsluitingsclausule geldt evenwel niet voor het gedeelte van de erfrechtelijke verkrijging (en de opbrengsten daarvan) dat wordt verteerd gedurende de periode dat de betreffende verkrijger gehuwd of partner is, tenzij uit een regeling tussen de verkrijger en diens partner het tegendeel voortvloeit.


7. VOOGDIJBENOEMING
1. Als ik overlijd met achterlating van minderjarige kinderen, benoem ik tot voogd: [Naam], geboren op zes augustus negentienhonderdéénenzeventig te [Geboorteplaats] en voor het geval hij of zij die benoeming niet kan of wil aanvaarden, benoem ik in zijn of haar plaats, eventueel bij opvolging: [  ]
2. Ten aanzien van voormelde voogdij geef ik uitdrukkelijk te kennen dat het mijn wens is:
1. dat mijn minderjarige kinderen samen worden opgenomen en opgevoed in één gezin;
2. dat de maatstaven, [NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright]


8. BEWIND
1. Ik stel al hetgeen ik heb nagelaten aan mijn kinderen, totdat mijn kinderen de leeftijd van [   ] jaar hebben bereikt onder bewind.  [NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright] een kind wordt het bewind ingesteld op grond van het bepaalde in artikel 1:253i Burgerlijk Wetboek en zodra een kind meerderjarig is op grond van het bepaalde in afdeling 7 van titel 5 van boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Ik benoem tot bewindvoerder: [  ]. Indien de hiervoor benoemde bewindvoerder ontbreekt, dan wel de functie van bewindvoerder niet kan of wil uitoefenen of voltooien, benoem ik in diens plaats tot (opvolgend) bewindvoerder: [  ]
3. Ik ken de bewindvoerder voor diens werkzaamheden als bewindvoerder geen beloning toe.


9. EXECUTEURSBENOEMING
1. Ik benoem [Naam], geboren op [NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright] zonder overleg of toestemming als bedoeld in artikel 4:147 Burgerlijk Wetboek goederen te gelde te maken. De executeur is bevoegd om een andere executeur aan zich toe te voegen of in zijn of haar plaats te stellen, en als een executeur komt te ontbreken is de kantonrechter bevoegd om op verzoek van een belanghebbende een vervanger te benoemen.
2. Voor het geval [Naam] deze executeursbenoeming niet kan of wil aanvaarden benoem ik in plaats van [NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright]. 


SLOT
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de wettelijk voorgeschreven identificatie heeft plaatsgevonden. Waarvan akte is verleden te [plaats invullen door notaris] op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Nadat de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon is opgegeven en toegelicht, heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, de strekking en de gevolgen daarvan te hebben begrepen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. Daarna is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, getekend om [tijdstip invullen door notaris]Voorbeeld Testament Gehuwd met Kinderen

Op, [   ], verscheen voor mij, mr. [   ], notaris te [   ]: de heer/mevrouw [Voornaam Achternaam], geboren op [   ] te [Geboorteplaats], met nummer paspoort: [nummer].


De verschenen persoon verklaarde de volgende uiterste wilsbeschikkingen te maken:


1. HERROEPING
Ik herroep alle eerder door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen, waaronder hetgeen ik bij een eventueel eerder codicil, daaronder niet begrepen een donorcodicil, heb bepaald.


2. RECHTSKEUZE
Ik kies als het recht dat van toepassing is op de vererving van mijn gehele nalatenschap en de afwikkeling daarvan het recht van de staat van mijn huidige nationaliteit, dit is het Nederlandse recht. Onder vererving en afwikkeling wordt in elk geval begrepen hetgeen is vermeld in artikel 23 Europese Erfrechtverordening.


3. ERFSTELLING
1. Ik benoem mijn partner en mijn kinderen tot mijn enige erfgenamen samen en voor gelijke delen, met toepassing van plaatsvervulling.
2. Wettelijke verdeling 
Op mijn nalatenschap is de wettelijke verdeling als bedoeld in afdeling 4.3.1 Burgerlijk Wetboek van toepassing, met dien verstande dat hierbij voor wat betreft de waardering, de rente, de opeisbaarheid en de aflosbaarheid (behoudens het bepaalde in artikel 4:17 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek) steeds zal gelden hetgeen is bepaald onder ‘Geldvorderingen’ en voor wat betreft de wilsrechten het volgende: Ik hef alle verplichtingen tot overdracht van goederen, bedoeld in de artikelen 4:19 tot en met 22 Burgerlijk Wetboek, op.
3. Geldvorderingen 
Met betrekking tot de aan mijn (overige) erfgenamen krachtens erfrecht toekomende geldvorderingen op mijn partner zal voor wat betreft de waardering, de rente, de opeisbaarheid en de aflossing steeds het volgende gelden:
1. De waarde van de tot mijn nalatenschap behorende goederen en schulden zal worden vastgesteld door mijn erfgenamen in onderling overleg, of – bij gebreke daarvan – door een deskundige [NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright]
2. Over de geldvorderingen [NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright]
3. Als de vaststelling van de door mijn partner over de geldvorderingen verschuldigde rente niet binnen de aangiftetermijn voor de erfbelasting plaatsvindt, of als mocht blijken dat een binnen de aangiftetermijn voor de erfbelasting gesloten overeenkomst tot [NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright] inhoudende dat rentewijziging leidt tot een wijziging van de erfrechtelijke verkrijging, niet van toepassing is op een dergelijke rente-overeenkomst, dan bepaal ik het volgende:
- over de verschuldigde bedragen is, vanaf de dag van mijn overlijden tot die van de voldoening van het verschuldigde, jaarlijks een samengestelde rente verschuldigd, gelijk aan het ten tijde van mijn overlijden in (het bij) de Successiewet (behorende Uitvoeringsbesluit) opgenomen rentepercentage;
- aan mijn partner legateer ik het vruchtgebruik van iedere afzonderlijke geldvordering of van een zodanig gedeelte daarvan als mijn partner verkiest, zodat over (het gedeelte van) de geldvordering (waarvan de schuldenaar het vruchtgebruik heeft) per saldo geen oprenting zal plaatsvinden, hetgeen ook de functie is van dit vruchtgebruiklegaat;
- het vruchtgebruik vervalt op het moment dat de geldvorderingen opeisbaar worden.
4. De geldvorderingen (waaronder – voor zover niet anders bepaald – mede wordt begrepen de eventueel verschuldigde rente) zijn eerst opeisbaar bij overlijden van mijn partner. De geldvorderingen zijn echter onmiddellijk en zonder enige ingebrekestelling opeisbaar als:
1. mijn partner in staat van faillissement is of wordt verklaard;
2. aan mijn partner in surseance van betaling is of wordt verleend of ten aanzien van mijn partner de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is of wordt verklaard;
3. mijn partner (her)trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat zonder het maken en handhaven van huwelijks-/partnerschapsvoorwaarden, inhoudende de uitsluiting van elke gemeenschap van goederen en uitsluiting van verrekenbedingen, met uitzondering van een verrekenbeding ten aanzien van onverteerde inkomsten waarbij de toepasselijkheid van artikel 1:141 lid 3 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten;
4. als en voor zover een uitkering van de vordering voorkomt dat een inkomens- of vermogenstoets in de weg staat aan uitkeringen of voorzieningen van overheidswege. Hiervan is in elk geval ook sprake als door uitbetaling van de geldvorderingen  [NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright] zullen zijn als en voor zover dit leidt tot een verdere verlaging van de eigen bijdrage dan wel tot een verdere verhoging van de uitkering.
5. Mijn partner kan de geldvorderingen en de eventueel verschuldigde rente te allen tijde geheel of gedeeltelijk voldoen. Een betaling wordt in de eerste plaats in mindering gebracht op de rente, vervolgens op de hoofdsom, tenzij mijn partner en de desbetreffende erfgenaam samen anders hebben bepaald.
4. Subsidiaire erfstelling (vijftig/vijftig-regeling) 
Voor het geval de hiervoor omschreven erfstelling(en) – en de plaatsvervulling en de aanwas – geen effect sorteert (sorteren), benoem ik tot mijn erfgenamen:
1. voor de helft van mijn nalatenschap mijn erfgenamen volgens de wet, voor de delen als in de wet aangegeven; en
2. voor de wederhelft van mijn nalatenschap diegenen, die de erfgenamen volgens de wet van mijn partner zouden zijn, als hij of zij tegelijk met mij zou zijn overleden, voor de delen als in de wet aangegeven.


4. OPVULLEGAAT
1. Ik legateer aan mijn partner een bedrag in contanten, zodanig berekend dat dit legaat samen met de overige (fictieve) erfrechtelijke verkrijgingen van mijn partner uit mijn nalatenschap niet meer bedraagt dan hetgeen van heffing van erfbelasting, al dan niet op verzoek, is vrijgesteld. [NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright]
2. Dit legaat komt ten laste van mijn erfgenamen (als bedoeld in de clausule "Erfstelling"), zulks naar evenredigheid van ieders erfdeel.
3. Als één van mijn erfgenamen (als bedoeld in de clausule "Erfstelling") een of meer niet-opeisbare geldvorderingen, al dan niet krachtens erfrecht, op mijn partner heeft, zal het gelegateerde bedrag op verzoek van die erfgenaam worden verrekend met de geldvordering(en) van die erfgenaam, welke geldvordering(en) derhalve opeisbaar zal/zullen zijn voor een zodanig gedeelte als nodig is om het ten laste van die [NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright] verrekenen. Mijn partner is bevoegd te bepalen met welke geldvordering(en) het gelegateerde bedrag wordt verrekend.
4. Als de waarde van het door een erfgenaam verkregene (als bedoeld in de clausule "Erfstelling") met de te zijnen laste komende schulden, legaten en testamentaire lasten en rekening houdend met zijn of haar eventuele verplichting tot inbreng van giften, negatief is, zal het hiervoor aan mijn partner gemaakte legaat zodanig worden[NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright] verkregene (als bedoeld in de clausule "Erfstelling") nihil bedraagt. De vermindering van het gelegateerde bedrag geldt ook (naar evenredigheid van het verkregene) voor de (overige) erfgenamen.
5. Ingeval van onzekerheid of geschil omtrent de wijze of uitkomst van voormelde berekeningen zal ter zake een beslissing genomen worden door mijn partner.


5. UITSLUITINGSCLAUSULE
1. Ik bepaal dat hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen en de opbrengsten daarvan - en hetgeen daarvoor door zaaksvervanging overeenkomstig artikel 1:95 lid 1 Burgerlijk Wetboek in de plaats treedt - niet zullen vallen in enige vermogensrechtelijke gemeenschap waarin de verkrijger gerechtigd mocht zijn of worden, en niet betrokken zal worden in enige verrekening op grond van de door de verkrijger gemaakte of te maken huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract tussen echtgenoten of partners.
2. De uitsluitingsclausule geldt evenwel niet voor het gedeelte van de erfrechtelijke verkrijging (en de opbrengsten daarvan) dat wordt verteerd gedurende de periode dat de betreffende verkrijger gehuwd of partner is, tenzij uit een regeling tussen de verkrijger en diens partner het tegendeel voortvloeit.


6. BEROEP OP LEGITIEME
1. Als een afstammeling een beroep doet op zijn of haar legitieme portie, komt de erfstelling ten behoeve van die afstammeling te vervallen.
2. Ik bepaal voorts dat de legitimaris zijn of haar vordering uitsluitend geldend zal kunnen maken jegens mijn partner, zodat inkorting als eerste zal geschieden op hetgeen mijn partner uit mijn nalatenschap zal verkrijgen, danwel op hetgeen mijn partner zal verkrijgen op grond een handeling als bedoeld in artikel 4:126 Burgerlijk Wetboek.
3. Ten behoeve van mijn partner bepaal ik dat ten laste van mijn partner komende vorderingen terzake van de legitieme portie (zoals in het vorige lid beschreven) eerst opeisbaar zijn na het overlijden van mijn partner.


7. INBRENG GIFTEN
Mijn erfgenamen zijn verplicht tot inbreng van alle door mij aan hen gedane giften, tenzij en voor zover ter gelegenheid van enige gift uitdrukkelijk anders is bepaald.


8. EXECUTEURSBENOEMING
1. Ik benoem mijn partner tot verzorger van mijn begrafenis of crematie en tot (beheers)executeur in de zin van Afdeling 4.5.6. Burgerlijk Wetboek, en bepaal dat de executeur in het kader van de tot zijn of haar taak behorende voldoening van de schulden van de nalatenschap bevoegd is om zonder overleg of toestemming als bedoeld in artikel 4:147 Burgerlijk Wetboek goederen te gelde te maken. De executeur is bevoegd om een andere executeur aan zich toe te voegen of in zijn of haar plaats te stellen, en als een executeur komt te ontbreken is de kantonrechter bevoegd om op verzoek van een belanghebbende een vervanger te benoemen.
2. Voor het geval mijn partner deze executeursbenoeming niet kan of wil aanvaarden benoem ik in plaats van mijn partner, eventueel bij opvolging, met geheel gelijke bevoegdheden: [   ].


9. VOORWAARDE VOOR VERKRIJGING DOOR PARTNER
1. Alle beschikkingen ten behoeve van mijn partner, de eventuele benoeming tot executeur daaronder uitdrukkelijk begrepen, zijn gemaakt onder de voorwaarde dat ons huwelijk (of eventueel geregistreerd partnerschap) door mijn of zijn of haar overlijden is geëindigd, zonder dat ten tijde van het overlijden sprake is (was) van scheiding van tafel en bed of van een niet-geroyeerde procedure of een overeenkomst om te geraken [NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright] geen bloedverwanten van mij zijn, alsmede alle bij deze uiterste wil gedane benoemingen van mijn partner en zijn of haar vooromschreven bloedverwanten, vervallen eveneens als niet aan voornoemde voorwaarde is voldaan.
2. Als aan bedoelde voorwaarde niet is voldaan sluit ik mijn partner, voor zover nodig, uit als (versterf) erfgenaam van mijn nalatenschap.


10. VOOGDIJBENOEMING
1. Als ik tegelijkertijd met of na mijn partner overlijd met achterlating van minderjarige kinderen, benoem ik tot voogd: [  ] en voor het geval hij of zij die benoeming niet kan of wil aanvaarden, benoem ik in zijn of haar plaats, eventueel bij opvolging: [  ].
2. Ten aanzien van voormelde voogdij geef ik uitdrukkelijk te kennen dat het mijn wens is:
1. dat mijn minderjarige kinderen samen worden opgenomen en opgevoed in één gezin;
2. dat de maatstaven, [NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright]


11. BEWIND
1. Ik stel al hetgeen door mijn kinderen - hierna ieder aangeduid als "rechthebbende" uit mijn nalatenschap of anderszins ter zake of ten gevolge van mijn overlijden wordt verkregen, en hetgeen door zaaksvervanging overeenkomstig artikel 1:95 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek daarvoor in de plaats treedt en de opbrengsten daarvan, onder bewind, een en ander onder de volgende bepalingen:
1. Strekking van het bewind 
Ik stel dit bewind mede in om de reden dat ik de rechthebbende nog niet in staat acht om zelfstandig in het beheer van het verkregene te voorzien. Het bewind is ingesteld in het belang van de rechthebbende.
2. Aanvang en einde van het bewind; voorrang van het bewind gedurende de minderjarigheid 
Het bewind neemt een aanvang op de dag van mijn overlijden. Het bewind eindigt zodra de rechthebbende de leeftijd van [  ] jaar heeft bereikt. Het bewind zal ook na het bereiken van de hiervoor vermelde leeftijd voortduren als de rechthebbende op dat moment toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of surseance van betaling heeft aangevraagd, dan wel in staat van faillissement verkeert. Doet één van deze omstandigheden zich voor dan zal het bewind eerst eindigen als de schuldsaneringsregeling of surseance van betaling eindigt, of de aanvraag wordt afgewezen, en de rechthebbende niet binnen één maand daarna failliet wordt verklaard respectievelijk als het faillissement eindigt door homologatie van een akkoord waarmee de bewindvoerder heeft ingestemd.
3. [NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright]De bewindvoerder is niet aansprakelijk voor vermindering van de waarde van de aan het bewind onderworpen goederen, tenzij mocht blijken dat hij of zij niet te goeder trouw heeft gehandeld of anderszins is tekort geschoten in de zorg van een goed bewindvoerder.
[in verband met copyright zijn clausules 4-8 weggelaten]
9. Rekening en verantwoording 
De bewindvoerder dient aan de rechthebbende rekening en verantwoording af te leggen op het moment dat deze de leeftijd van achttien (18) jaar bereikt en vervolgens jaarlijks, steeds uiterlijk op de eerste juli van elk jaar over het daaraan voorafgaande kalenderjaar. De bewindvoerder is voorts te allen tijde verplicht om op eerste daartoe strekkend verzoek van en aan degene aan wie hij of zij rekening en verantwoording moet afleggen, aan te tonen dat de onder bewind gestelde goederen, of de goederen welke daarvoor in de plaats zijn getreden, nog aanwezig zijn. Aan het einde van het bewind maakt de bewindvoerder een finale rekening en verantwoording op.
10. Beslag 
Het onder bewind gestelde vermogen en de revenuen daarvan zijn niet voor inbeslagneming vatbaar.
11. Inkomsten/uitkeringen 
De bewindvoerder bepaalt of en in welke mate de vruchten (inkomsten) uit het onder bewind gestelde vermogen aan de rechthebbende ter beschikking worden gesteld. De bewindvoerder heeft de bevoegdheid om, als het belang van de rechthebbende dit naar zijn of haar oordeel vordert, aan hem of haar kapitaaluitkeringen te doen. De bewindvoerder is verplicht om op diens verzoek aan de rechthebbende uitkeringen uit inkomsten en/of vermogen te doen om de rechthebbende in staat te stellen om een opleiding/studie te volgen en/of om een woning te verwerven. Bij verschil van inzicht hieromtrent, of over de hoogte van het ter beschikking te stellen bedrag, beslist de kantonrechter.
12. Aanwijzing opvolger 
De bewindvoerder heeft de bevoegdheid om bij afzonderlijke notariële akte een opvolger met geheel gelijke bevoegdheden te benoemen, voor zover door mij niet in de opvolging is voorzien.
13. Defungeren 
De bewindvoerder zal defungeren door zijn of haar overlijden en wanneer hij of zij: - failliet gaat, surseance van betaling of faillissement aanvraagt of onder de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen komt te vallen, dan wel wanneer op goederen die wat betreft de waarde meer dan de helft van (het saldo van) zijn of haar vermogen uitmaken executoriaal beslag wordt gelegd; - onder curatele wordt gesteld of anderszins het vrije beheer over zijn of haar gehele vermogen verliest;- gedurende meer dan twee (2) maanden zijn of haar wil niet kan verklaren;- door de kantonrechter wordt ontslagen. Als de bewindvoerder defungeert zonder dat door mij in de opvolging is voorzien dan zal een nieuwe bewindvoerder met gelijke bevoegdheden worden benoemd door de kantonrechter van de woonplaats van de rechthebbende.

14. Bedanken 

De bewindvoerder heeft de bevoegdheid om te bedanken, mits hij of zij overeenkomstig het onder 12. bepaalde een opvolger heeft benoemd als door mij niet in de opvolging is voorzien.

15. Opheffen bewind 
[NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright]
16. Onvoorziene omstandigheden; geschillen 
De kantonrechter van de woonplaats van de rechthebbende kan op verzoek van de bewindvoerder of van de rechthebbende, al dan niet onder door hem te stellen voorwaarden, de regels omtrent het voeren van het bewind wijzigen op grond van onvoorziene omstandigheden. Geschillen welke mochten rijzen naar aanleiding van deze onderbewindstelling zullen eveneens, in eerste en hoogste instantie, door bedoelde kantonrechter worden beslist.
17. Dezelfde bewindvoerder 
Ofschoon het een afzonderlijk bewind voor ieder van de rechthebbenden betreft, zal voor elk bewind steeds dezelfde bewindvoerder optreden.
2. Tot bewindvoerder benoem ik mijn partner, danwel voor het geval hij of zij deze functie niet kan of wil aanvaarden, [   ].
3. Als een legitimaris met toepassing van artikel 4:75 lid 2 Burgerlijk Wetboek de onder 1. opgegeven grond voor de onderbewindstelling betwist, bepaal ik uitdrukkelijk dat de verkrijging [NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright] de legitimaris zal toekomen aan mijn overige erfgenamen, naar rato van hun erfdelen.


SLOT
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de wettelijk voorgeschreven identificatie heeft plaatsgevonden. Waarvan akte is verleden te [plaats invullen door notaris] op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Nadat de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon is opgegeven en toegelicht, heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, de strekking en de gevolgen daarvan te hebben begrepen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. Daarna is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, getekend om [tijdstip invullen door notaris]

Voorbeeld testament samenwonend zonder kinderen

Op, [    ], verscheen voor mij, mr. [   ], notaris te [   ]: de heer/mevrouw [Naam], geboren op [  ] te [Geboorteplaats], met nummer paspoort: [Nummer].
De verschenen persoon verklaarde de volgende uiterste wilsbeschikkingen te maken:


1. HERROEPING
Ik herroep alle eerder door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen, waaronder hetgeen ik bij een eventueel eerder codicil, daaronder niet begrepen een donorcodicil, heb bepaald.


2. RECHTSKEUZE
Ik kies als het recht dat van toepassing is op de vererving van mijn gehele nalatenschap en de afwikkeling daarvan het recht van de staat van mijn huidige nationaliteit, dit is het Nederlandse recht. Onder vererving en afwikkeling wordt in elk geval begrepen hetgeen is vermeld in artikel 23 Europese Erfrechtverordening.


3. ERFSTELLING
1. Ik benoem [Naam] (hierna te noemen: partner), geboren op [  ] te [Geboorteplaats] tot mijn enig erfgenaam.
2. Voor het geval ik tegelijk of na mijn partner kom te overlijden of mijn partner anderszins niet als rechtverkrijgende in mijn nalatenschap optreedt en voor zover ik geen afstammelingen achterlaat, beschik ik als volgt. Ik benoem tot erfgenamen samen en voor ongelijke delen, met toepassing van plaatsvervulling:
1. [Naam], geboren op [  ] te [Geboorteplaats], [  ]  procent van mijn nalatenschap.
2. [Goed Doel] te [Vestigingsplaats], [  ] procent van mijn nalatenschap.
3. [Goed Doel] te [Vestigingsplaats], [  ] procent van mijn nalatenschap.
4. [Naam], geboren op [   ] te [Geboorteplaats], [  ] procent van mijn nalatenschap.
5. [Naam], [geboren op ] te [Geboorteplaats], [  ] procent van mijn nalatenschap.
[NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright]


4. LEGAAT [optioneel]
Ik legateer, uit te keren binnen zes (6) maanden na mijn overlijden, zonder bijberekening van rente en kosten, aan:
1. [goed doel], een bedrag van [x].
2. [goed doel], een bedrag van [x].


5. UITSLUITINGSCLAUSULE
1. Ik bepaal dat hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen en de opbrengsten daarvan - en hetgeen daarvoor door zaaksvervanging overeenkomstig artikel 1:95 lid 1 Burgerlijk Wetboek in de plaats treedt - niet zullen vallen in enige vermogensrechtelijke gemeenschap waarin de verkrijger gerechtigd mocht zijn of worden, en niet betrokken zal worden in enige verrekening op grond van de door de verkrijger gemaakte of te maken huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract tussen echtgenoten of partners.
2. De uitsluitingsclausule geldt evenwel niet voor het gedeelte van de erfrechtelijke verkrijging (en de opbrengsten daarvan) dat wordt verteerd gedurende de periode dat de betreffende verkrijger gehuwd of partner is, tenzij uit een regeling tussen de verkrijger en diens partner het tegendeel voortvloeit.


6. EXECUTEURSBENOEMING
1. Ik benoem mijn partner tot verzorger van mijn begrafenis of crematie en tot (beheers)executeur in de zin van Afdeling 4.5.6. Burgerlijk Wetboek, en bepaal dat de executeur in het kader van de tot zijn of haar taak behorende voldoening van de schulden van de nalatenschap bevoegd is om zonder overleg of toestemming als bedoeld [NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright] te benoemen.
2. Voor het geval mijn partner deze executeursbenoeming niet kan of wil aanvaarden benoem ik in plaats van mijn partner, eventueel bij opvolging, met geheel gelijke bevoegdheden: [   ]


7. VOORWAARDE VERKRIJGING DOOR PARTNER
1.Alle beschikkingen ten behoeve van mijn partner, de benoeming tot executeur
daaronder uitdrukkelijk begrepen, zijn gemaakt onder de voorwaarde dat ik ten tijde
van mijn overlijden nog ongehuwd met mijn partner samenwoon, dan wel met mijn
partner gehuwd ben of een geregistreerd partnerschap ben aangegaan zonder dat
sprake is van scheiding van tafel en bed of van een niet-geroyeerde procedure of een
overeenkomst om te geraken tot scheiding van tafel en bed, echtscheiding of
beëindiging van het geregistreerd partnerschap, dan wel om te geraken tot
beëindiging van de samenleving in het kader van het huwelijk of partnerschap.
2. Als aan de voorwaarde uit lid 1 niet is voldaan, dan vervallen eveneens alle beschikkingen ten behoeve van bloedverwanten, die niet tevens bloedverwanten van mij zijn of familieleden van mijn partner. 
3. Als aan de voorwaarde uit lid 1 niet is voldaan sluit ik, voor zover nodig, mijn partner en zijn of haar familieleden en bloedverwanten uit als (versterf) erfgena(a)m(en) van mijn nalatenschap.
4. Aan samenwonen wordt in dit verband gelijkgesteld een samenwoning welke is onderbroken ten gevolge van wilsonafhankelijke omstandigheden, zoals opname van (één van) de partners in een verpleeginrichting, terwijl de samenwoning met mijn partner als beëindigd geldt als:
-mijn partner en ik in de gemeentelijke basisadministratie niet langer op hetzelfde adres staan ingeschreven;
-mijn partner en ik schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen de relatie en/of de samenleving te beëindigen;
één van ons bij aangetekend schrijven aan de ander te kennen heeft gegeven de samenleving als geëindigd te beschouwen;
-mijn partner en ik blijkens een gedateerde en ondertekende schriftelijke overeenkomst zijn overgegaan tot verdeling van alle aan ons gezamenlijk toebehorende goederen;
-één van ons met een derde in het huwelijk is getreden, dan wel een geregistreerd partnerschap is aangegaan.


SLOT
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de wettelijk voorgeschreven identificatie heeft plaatsgevonden. Waarvan akte is verleden te [plaats invullen door notaris] op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Nadat de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon is opgegeven en toegelicht, heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, de strekking en de gevolgen daarvan te hebben begrepen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. Daarna is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, getekend om [tijdstip invullen door notaris]


Voorbeeld testament samenwonend met kinderenOp, [datum], verscheen voor mij, mr. [    ], notaris te [  ]:de heer/mevrouw [   ], geboren op [   ] te [   ], met nummer paspoort: [  ].
De verschenen persoon verklaarde de volgende uiterste wilsbeschikkingen te maken:


1. HERROEPING
Ik herroep alle eerder door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen, waaronder hetgeen ik bij een eventueel eerder codicil, daaronder niet begrepen een donorcodicil, heb bepaald.


2. RECHTSKEUZE
Ik kies als het recht dat van toepassing is op de vererving van mijn gehele nalatenschap en de afwikkeling daarvan het recht van de staat van mijn huidige nationaliteit, dit is het Nederlandse recht. Onder vererving en afwikkeling wordt in elk geval begrepen hetgeen is vermeld in artikel 23 Europese Erfrechtverordening.


3. ERFSTELLINGEN/LEGATEN
1. Ik benoem [   ] (hierna te noemen: partner), geboren op [  ] te [  ] tot mijn enig erfgenaam.
2. Ik legateer aan ieder van mijn kinderen, een bedrag gelijk aan het erfdeel dat zij zouden hebben gekregen als zij samen met mijn partner als erfgenaam tot mijn nalatenschap waren geroepen.
3. Ter vaststelling van de grootte van het legaat moet de waardering van de goederen en schulden van mijn nalatenschap geschieden in onderling overleg. Als schulden worden in dit verband aangemerkt de schulden genoemd in artikel 4:7 lid 1 onder a. tot en met d. Burgerlijk Wetboek, zover zij van toepassing zijn. Als in onderling overleg geen overeenstemming wordt bereikt over de waardering, geschiedt deze door een deskundige, te benoemen door de kantonrechter van de rechtbank waarin ik het laatste mijn woonplaats had en, als die woonplaats buiten Nederland is gelegen, door de kantonrechter van het arrondissement ‘s-Gravenhage.
4. Als een kind onwaardig is, voor mij is overleden of het legaat verwerpt zonder een beroep te doen op zijn of haar legitieme portie, komt het legaat toe aan zijn of haar afstammelingen volgens de regels van plaatsvervulling in het erfrecht bij versterf.
5. Het legaat is opeisbaar:
1. bij het overlijden van mijn partner;
2. bij faillissement van mijn partner of wanneer de schuldsaneringsregeling op mijn partner van toepassing wordt verklaard;
3. als mijn partner trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat zonder het maken en in stand houden van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Deze voorwaarden dienen in te houden de uitsluiting van elke gemeenschap van goederen zonder toevoeging van enig verrekenbeding dat leidt of kan leiden tot verrekening van door mijn partner ten huwelijk of partnerschap aangebracht vermogen tenzij mijn partner zekerheid stelt voor de voldoening van de vorderingen;
4. als en voor zover een uitkering van de vordering voorkomt dat een inkomens- of vermogenstoets in de weg staat aan uitkeringen of voorzieningen van overheidswege. Hiervan is in elk geval ook sprake als door uitbetaling van de geldvorderingen op grond van enige wettelijke regeling een lagere - direct of indirect - vermogensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd wordt wegens verblijf in enige instelling en wanneer het vermogen van mijn partner na aftrek van de geldvorderingen daalt onder het bedrag waarbij hij of zij aanspraak kan maken op een bijstandsuitkering dan wel enige andere uitkering in het kader van het sociale zekerheidsstelsel, met dien verstande dat de geldvorderingen slechts opeisbaar zullen zijn als en voor zover dit leidt tot een verdere verlaging van de eigen bijdrage dan wel tot een verdere verhoging van de uitkering.
6. Over het bedrag dat mijn kinderen krachtens het legaat te vorderen hebben is geen rente verschuldigd, tenzij mijn partner en de desbetreffende legataris samen binnen de ter zake van mijn nalatenschap geldende aangifte termijn voor de erfbelasting anders bepalen.
7. Mijn partner kan de hoofdsom of de daarover verschuldigde rente te allen tijde geheel of gedeeltelijk voldoen. Mijn partner is vrij te bepalen of een betaling in mindering strekt op de hoofdsom of de rente. Als mijn partner zich daaromtrent niet uitlaat, strekt een betaling in mindering op de hoofdsom.
8. Als mijn kinderen over hun verkrijging erfbelasting of door deze verkrijging andere belastingen zoals de vermogensrendementsheffingen zijn verschuldigd, dient mijn partner het door hem verschuldigde direct aan hen uit te keren of aan hen te voldoen. Hetgeen mijn partner betaalt, wordt in mindering gebracht op het bedrag dat hij of zij krachtens het legaat aan mijn kinderen verschuldigd is.
Alternatieve erfstelling
Voor het geval ik na mijn partner overlijd en ik geen afstammelingen achterlaat en ook geen huwelijks- of geregistreerd partner, benoem ik tot mijn erfgenamen:
1. Voor de ene helft van mijn nalatenschap mijn erfgenamen volgens de wet, voor de delen en op de wijze als is bepaald bij de wettelijke erfopvolging gelden ten tijde van mijn overlijden;
2. Voor de andere helft van mijn nalatenschap diegenen die de erfgenamen volgens de wet van mijn partner zouden zijn als mijn partner tegelijk met mij zou zijn overleden, voor de delen en op de wijze als is bepaald bij de wettelijke erfopvolging geldend ten tijde van mijn overlijden. De in het tweede lid genoemde personen zullen uitsluitend van mij erven als ik als erfgenaam in de nalatenschap van mijn partner ben opgetreden.


4. OPVULLEGAAT
1. Ik legateer aan mijn partner een bedrag in contanten, zodanig berekend dat dit legaat samen met de overige (fictieve) erfrechtelijke verkrijgingen van mijn partner uit mijn nalatenschap niet meer bedraagt dan hetgeen van heffing van erfbelasting, al dan niet op verzoek, is vrijgesteld. Mijn partner heeft de bevoegdheid om slechts een gedeelte van het aldus gelegateerde bedrag te aanvaarden.
2. Dit legaat komt ten laste van mijn legatarissen (als bedoeld in de clausule "Erfstellingen/Legaten"), zulks naar evenredigheid van ieders legaat.
3. Als één van mijn legatarissen (als bedoeld in de clausule "Erfstellingen/Legaten") een of meer niet-opeisbare geldvorderingen, al dan niet krachtens erfrecht, op mijn partner heeft, zal het gelegateerde bedrag op verzoek van die legataris worden verrekend met de geldvordering(en) van die legataris, welke geldvordering(en) derhalve opeisbaar zal/zullen zijn voor een zodanig gedeelte als nodig is om het ten laste van die legataris komende deel van het legaat te kunnen verrekenen. Mijn partner is bevoegd te bepalen met welke geldvordering(en) het gelegateerde bedrag wordt verrekend.
4. Als de waarde van het door een legataris verkregene (als bedoeld in de clausule "Erfstellingen/Legaten") met de te zijnen laste komende schulden, legaten en testamentaire lasten en rekening houdend met zijn of haar eventuele verplichting tot inbreng van giften, negatief is, zal het hiervoor aan mijn partner gemaakte legaat zodanig worden verminderd dat de waarde van het door een legataris verkregene (als bedoeld in de clausule "Erfstellingen/Legaten") nihil bedraagt. De vermindering van het gelegateerde bedrag geldt ook (naar evenredigheid van het verkregene) voor de (overige) legatarissen.
5. Ingeval van onzekerheid of geschil omtrent de wijze of uitkomst van voormelde berekeningen zal ter zake een beslissing genomen worden door mijn partner.


5. UITSLUITINGSCLAUSULE
1. Ik bepaal dat hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen en de opbrengsten daarvan - en hetgeen daarvoor door zaaksvervanging overeenkomstig artikel 1:95 lid 1 Burgerlijk Wetboek in de plaats treedt - niet zullen vallen in enige vermogensrechtelijke gemeenschap waarin de verkrijger gerechtigd mocht zijn of worden, en niet betrokken zal worden in enige verrekening op grond van de door de verkrijger gemaakte of te maken huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract tussen echtgenoten of partners.
2. De uitsluitingsclausule geldt evenwel niet voor het gedeelte van de erfrechtelijke verkrijging (en de opbrengsten daarvan) dat wordt verteerd gedurende de periode dat de betreffende verkrijger gehuwd of partner is, tenzij uit een regeling tussen de verkrijger en diens partner het tegendeel voortvloeit.


6. BEROEP OP LEGITIEME
1. Als een afstammeling een beroep doet op zijn of haar legitieme portie, komt het aan hem of haar gemaakte legaat te vervallen.
2. Ik bepaal voorts dat de legitimaris zijn of haar vordering uitsluitend geldend zal kunnen maken jegens mijn partner, zodat inkorting als eerste zal geschieden op hetgeen mijn partner uit mijn nalatenschap zal verkrijgen, danwel op hetgeen mijn partner zal verkrijgen op grond een handeling als bedoeld in artikel 4:126 Burgerlijk Wetboek.
3. Ten behoeve van mijn partner bepaal ik dat ten laste van mijn partner komende vorderingen terzake van de legitieme portie (zoals in het vorige lid beschreven) eerst opeisbaar zijn na het overlijden van mijn partner.


7. INBRENG GIFTEN
Mijn erfgenamen zijn verplicht tot inbreng van alle door mij aan hen gedane giften, tenzij en voor zover ter gelegenheid van enige gift uitdrukkelijk anders is bepaald.8. EXECUTEURSBENOEMING
1. Ik benoem mijn partner tot verzorger van mijn begrafenis of crematie en tot (beheers)executeur in de zin van Afdeling 4.5.6. Burgerlijk Wetboek, en bepaal dat de executeur in het kader van de tot zijn of haar taak behorende voldoening van de schulden van de nalatenschap bevoegd is om zonder overleg of toestemming als bedoeld in artikel 4:147 Burgerlijk Wetboek goederen te gelde te maken. De executeur is bevoegd om een andere executeur aan zich toe te voegen of in zijn of haar plaats te stellen, en als een executeur komt te ontbreken is de kantonrechter bevoegd om op verzoek van een belanghebbende een vervanger te benoemen.
2. Voor het geval mijn partner deze executeursbenoeming niet kan of wil aanvaarden benoem ik in plaats van mijn partner, eventueel bij opvolging, met geheel gelijke bevoegdheden: [   ], geboren op [  ] te [   ].9. VOORWAARDE VOOR VERKRIJGING DOOR PARTNER
1. Alle beschikkingen ten behoeve van mijn partner, de benoeming tot executeur daaronder uitdrukkelijk begrepen, zijn gemaakt onder de voorwaarde dat ik ten tijde van mijn overlijden nog ongehuwd met mijn partner samenwoon, dan wel met mijn partner gehuwd ben of een geregistreerd partnerschap ben aangegaan zonder dat sprake is van scheiding van tafel en bed of van een niet-geroyeerde procedure of een overeenkomst om te geraken tot scheiding van tafel en bed, echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap, dan wel om te geraken tot beëindiging van de samenleving in het kader van het huwelijk of partnerschap. De beschikkingen getroffen ten voordele van de bloedverwanten van mijn partner, die geen bloedverwanten van mij zijn, alsmede alle bij deze uiterste wil gedane benoemingen van mijn partner en zijn of haar vooromschreven bloedverwanten, vervallen eveneens als niet aan voornoemde voorwaarde is voldaan.
2. Als aan bedoelde voorwaarde niet is voldaan sluit ik mijn partner, voor zover nodig, uit als (versterf) erfgenaam van mijn nalatenschap.
3. Aan samenwonen wordt in dit verband gelijkgesteld een samenwoning welke is onderbroken ten gevolge van wilsonafhankelijke omstandigheden, zoals opname van (één van) de partners in een verpleeginrichting, terwijl de samenwoning met mijn partner als beëindigd geldt als:
- mijn partner en ik in de gemeentelijke basisadministratie niet langer op hetzelfde adres staan ingeschreven;
- mijn partner en ik schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen de relatie en/of de samenleving te beëindigen;
- één van ons bij aangetekend schrijven aan de ander te kennen heeft gegeven de samenleving als geëindigd te beschouwen;
- mijn partner en ik blijkens een gedateerde en ondertekende schriftelijke overeenkomst zijn overgegaan tot verdeling van alle aan ons gezamenlijk toebehorende goederen;
- één van ons met een derde in het huwelijk is getreden, dan wel een geregistreerd partnerschap is aangegaan.


10. VOOGDIJBENOEMING
1. Als ik tegelijkertijd met of na mijn partner overlijd met achterlating van minderjarige kinderen, benoem ik tot voogd: [   ], geboren op [  ] te [   ] en voor het geval hij of zij die benoeming niet kan of wil aanvaarden, benoem ik in zijn of haar plaats, eventueel bij opvolging: [   ], geboren op [  ] te [   ].
2. Ten aanzien van voormelde voogdij geef ik uitdrukkelijk te kennen dat het mijn wens is:
1. dat mijn minderjarige kinderen samen worden opgenomen en opgevoed in één gezin;
2. dat de maatstaven, die door de voogd bij de opvoeding van mijn kinderen gehanteerd worden, zoveel mogelijk zullen overeenkomen met de maatstaven welke ik gehanteerd zou hebben, wat onder meer inhoudt dat een goede opvoeding, opleiding en vorming belangrijker zijn dan de instandhouding van het vermogen van mijn kinderen.11. BEWIND
1. Ik stel al hetgeen door mijn kinderen - hierna ieder aangeduid als "rechthebbende" uit mijn nalatenschap of anderszins ter zake of ten gevolge van mijn overlijden wordt verkregen, en hetgeen door zaaksvervanging overeenkomstig artikel 1:95 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek daarvoor in de plaats treedt en de opbrengsten daarvan, onder bewind, een en ander onder de volgende bepalingen:
1. Strekking van het bewind 
Ik stel dit bewind mede in om de reden dat ik de rechthebbende nog niet in staat acht om zelfstandig in het beheer van het verkregene te voorzien. Het bewind is ingesteld in het belang van de rechthebbende.
2. Aanvang en einde van het bewind; voorrang van het bewind gedurende de minderjarigheid 
Het bewind neemt een aanvang op de dag van mijn overlijden. Het bewind eindigt zodra de rechthebbende de leeftijd van éénentwintig (21) jaar heeft bereikt. Het bewind zal ook na het bereiken van de hiervoor vermelde leeftijd voortduren als de rechthebbende op dat moment toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of surseance van betaling heeft aangevraagd, dan wel in staat van faillissement verkeert. Doet één van deze omstandigheden zich voor dan zal het bewind eerst eindigen als de schuldsaneringsregeling of surseance van betaling eindigt, of de aanvraag wordt afgewezen, en de rechthebbende niet binnen één maand daarna failliet wordt verklaard respectievelijk als het faillissement eindigt door homologatie van een akkoord waarmee de bewindvoerder heeft ingestemd.
3. Voorrang dwingend recht 
De bepalingen van dit bewind zullen slechts gelden voor zover deze niet in strijd zijn met de dwingendrechtelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.
4. Boedelbeschrijving 
De bewindvoerder is verplicht om zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk negen (9) maanden na mijn overlijden, bij notariële akte een beschrijving op te maken van de goederen waarop het bewind betrekking heeft.
5. Beheer en beschikking; vertegenwoordigingsbevoegdheid 
De bewindvoerder is - behoudens de eventueel vereiste machtiging of goedkeuring van de kantonrechter tijdens de minderjarigheid van de rechthebbende - zelfstandig beheers- en beschikkingsbevoegd met betrekking tot het onder bewind gestelde vermogen en is voorts bevoegd tot het uitoefenen van zeggenschapsrechten, zoals het vergader- en stemrecht, zonder daartoe de medewerking of goedkeuring van (de wettelijk vertegenwoordiger van) de rechthebbende te behoeven. Er mag niet worden belegd in fondsen met een hoog risicoprofiel. De bewindvoerder mag uitsluitend als vertegenwoordiger van de rechthebbende optreden en mag niet in eigen naam handelen; de bepalingen van titel 3 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing op de rechten en verplichtingen van een wederpartij. Regels die de bevoegdheid van de bewindvoerder betreffen, en feiten die voor een oordeel omtrent zijn of haar bevoegdheid van belang zijn, kunnen niet aan de wederpartij worden tegengeworpen, als deze met die regels of feiten niet bekend was of behoorde te zijn.
6. Zekerheidstelling 
De bewindvoerder is vrijgesteld van de verplichting om zekerheid te stellen.
7. Publicatie 
Het bewind dient, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:160 lid 2 Burgerlijk Wetboek, te worden gepubliceerd in de openbare registers, in het handelsregister en in het (de) aandeelhoudersregister(s) van de vennootschap(pen) op welke aandelen het bewind betrekking heeft.
8. Aansprakelijkheid 
De bewindvoerder is niet aansprakelijk voor vermindering van de waarde van de aan het bewind onderworpen goederen, tenzij mocht blijken dat hij of zij niet te goeder trouw heeft gehandeld of anderszins is tekort geschoten in de zorg van een goed bewindvoerder.
9. Rekening en verantwoording 
De bewindvoerder dient aan de rechthebbende rekening en verantwoording af te leggen op het moment dat deze de leeftijd van achttien (18) jaar bereikt en vervolgens jaarlijks, steeds uiterlijk op de eerste juli van elk jaar over het daaraan voorafgaande kalenderjaar. De bewindvoerder is voorts te allen tijde verplicht om op eerste daartoe strekkend verzoek van en aan degene aan wie hij of zij rekening en verantwoording moet afleggen, aan te tonen dat de onder bewind gestelde goederen, of de goederen welke daarvoor in de plaats zijn getreden, nog aanwezig zijn. Aan het einde van het bewind maakt de bewindvoerder een finale rekening en verantwoording op.
10. Beslag 
Het onder bewind gestelde vermogen en de revenuen daarvan zijn niet voor inbeslagneming vatbaar.
11. Inkomsten/uitkeringen 
De bewindvoerder bepaalt of en in welke mate de vruchten (inkomsten) uit het onder bewind gestelde vermogen aan de rechthebbende ter beschikking worden gesteld. De bewindvoerder heeft de bevoegdheid om, als het belang van de rechthebbende dit naar zijn of haar oordeel vordert, aan hem of haar kapitaaluitkeringen te doen. De bewindvoerder is verplicht om op diens verzoek aan de rechthebbende uitkeringen uit inkomsten en/of vermogen te doen om de rechthebbende in staat te stellen om een opleiding/studie te volgen en/of om een woning te verwerven. Bij verschil van inzicht hieromtrent, of over de hoogte van het ter beschikking te stellen bedrag, beslist de kantonrechter.
12. Aanwijzing opvolger 
De bewindvoerder heeft de bevoegdheid om bij afzonderlijke notariële akte een opvolger met geheel gelijke bevoegdheden te benoemen, voor zover door mij niet in de opvolging is voorzien.
13. Defungeren 
De bewindvoerder zal defungeren door zijn of haar overlijden en wanneer hij of zij: 
- failliet gaat, surseance van betaling of faillissement aanvraagt of onder de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen komt te vallen, dan wel wanneer op goederen die wat betreft de waarde meer dan de helft van (het saldo van) zijn of haar vermogen uitmaken executoriaal beslag wordt gelegd;
- onder curatele wordt gesteld of anderszins het vrije beheer over zijn of haar gehele vermogen verliest;
- gedurende meer dan twee (2) maanden zijn of haar wil niet kan verklaren;
- door de kantonrechter wordt ontslagen.
Als de bewindvoerder defungeert zonder dat door mij in de opvolging is voorzien dan zal een nieuwe bewindvoerder met gelijke bevoegdheden worden benoemd door de kantonrechter van de woonplaats van de rechthebbende.
14. Bedanken 
De bewindvoerder heeft de bevoegdheid om te bedanken, mits hij of zij overeenkomstig het onder 12. bepaalde een opvolger heeft benoemd als door mij niet in de opvolging is voorzien.
15. Opheffen bewind 
De rechtbank kan het bewind op verzoek van de bewindvoerder opheffen op grond van onvoorziene omstandigheden, of wanneer aannemelijk is dat de rechthebbende de onder bewind staande goederen zelf op verantwoorde wijze zal kunnen besturen. Een dergelijke opheffing is slechts mogelijk met instemming van de rechthebbende. Bij afwijzing van een verzoek tot opheffing van het bewind kan de rechtbank des verzocht de regels omtrent het bewind, al dan niet onder door hem of haar te stellen voorwaarden, wijzigen.
16. Onvoorziene omstandigheden; geschillen 
De kantonrechter van de woonplaats van de rechthebbende kan op verzoek van de bewindvoerder of van de rechthebbende, al dan niet onder door hem te stellen voorwaarden, de regels omtrent het voeren van het bewind wijzigen op grond van onvoorziene omstandigheden. Geschillen welke mochten rijzen naar aanleiding van deze onderbewindstelling zullen eveneens, in eerste en hoogste instantie, door bedoelde kantonrechter worden beslist.
17. Dezelfde bewindvoerder 
Ofschoon het een afzonderlijk bewind voor ieder van de rechthebbenden betreft, zal voor elk bewind steeds dezelfde bewindvoerder optreden.
2. Tot bewindvoerder benoem ik [   ].
3. Als een legitimaris met toepassing van artikel 4:75 lid 2 Burgerlijk Wetboek de onder 1. opgegeven grond voor de onderbewindstelling betwist, bepaal ik uitdrukkelijk dat de verkrijging van deze legitimaris in het geval dat de opgegeven grond inderdaad juist is en in het geval dat de opgegeven grond onjuist is maar de in artikel 4:75 lid 3 Burgerlijk Wetboek bedoelde verklaring niet wordt afgelegd, wordt verminderd tot een verkrijging waarvan de waarde correspondeert met de legitieme aanspraak. Het aldus vrijvallende gedeelte van de verkrijging van de legitimaris zal toekomen aan mijn overige erfgenamen, naar rato van hun erfdelen.


SLOT
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de wettelijk voorgeschreven identificatie heeft plaatsgevonden. Waarvan akte is verleden te [   ] op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Nadat de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon is opgegeven en toegelicht, heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, de strekking en de gevolgen daarvan te hebben begrepen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. Daarna is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, getekend om [   ] 
Voorbeeld testament alleenstaand zonder kinderen

Op, [datum], verscheen voor mij, [naam notaris], notaris te [plaats]: de heer/mevrouw [naam], geboren op [datum] te [geboorteplaats], met nummer paspoort: [nummer].

De verschenen persoon verklaarde de volgende uiterste wilsbeschikkingen te maken:


1. HERROEPING
Ik herroep alle eerder door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen, waaronder hetgeen ik bij een eventueel eerder codicil, daaronder niet begrepen een donorcodicil, heb bepaald.


2. RECHTSKEUZE
Ik kies als het recht dat van toepassing is op de vererving van mijn gehele nalatenschap en de afwikkeling daarvan het recht van de staat van mijn huidige nationaliteit, dit is het Nederlandse recht. Onder vererving en afwikkeling wordt in elk geval begrepen hetgeen is vermeld in artikel 23 Europese Erfrechtverordening.


3. ERFSTELLING
Ik benoem tot erfgenamen samen en voor ongelijke delen:
1. [Naam], geboren op [datum] te [Geboorteplaats], [x] procent van mijn nalatenschap.
2. [Naam], geboren op [geboortedatum] te [Geboorteplaats], [x] procent van mijn nalatenschap.
3. [Naam Goed Doel]  te [Vestigingsplaats], [x] procent van mijn nalatenschap.
4. [Naam Goed doel] te [Vestigingsplaats], [x] procent van mijn nalatenschap.
5. [Naam Goed Doel] te [Vestigingsplaats], [x] procent van mijn nalatenschap.


4. UITSLUITINGSCLAUSULE
1. Ik bepaal dat hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen en de opbrengsten daarvan - en hetgeen daarvoor door zaaksvervanging overeenkomstig artikel 1:95 lid 1 Burgerlijk Wetboek in de plaats treedt - niet zullen vallen in enige vermogensrechtelijke gemeenschap waarin de verkrijger gerechtigd mocht zijn of worden, en niet betrokken zal worden in enige verrekening op grond van de door de verkrijger gemaakte of te maken huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract tussen echtgenoten of partners.
2. De uitsluitingsclausule geldt evenwel niet voor het gedeelte van de erfrechtelijke verkrijging (en de opbrengsten daarvan) dat wordt verteerd gedurende de periode dat de betreffende verkrijger gehuwd of partner is, tenzij uit een regeling tussen de verkrijger en diens partner het tegendeel voortvloeit.


5. EXECUTEURSBENOEMING
1. Ik benoem [Naam], geboren op [datum] te [Geboorteplaats] tot verzorger van mijn begrafenis of crematie en tot (beheers)executeur in de zin van Afdeling 4.5.6. Burgerlijk Wetboek, en bepaal dat de executeur in het kader van de tot zijn of haar taak behorende voldoening van de schulden van de nalatenschap bevoegd is om zonder overleg of toestemming als bedoeld in artikel 4:147 Burgerlijk Wetboek goederen te gelde te maken. De executeur is bevoegd om een andere executeur aan zich toe te voegen of in zijn of haar plaats te stellen, en als een executeur komt te ontbreken is de kantonrechter bevoegd om op verzoek van een belanghebbende een vervanger te benoemen.
2. Voor het geval [Naam] deze executeursbenoeming niet kan of wil aanvaarden benoem ik in plaats van [Naam}, eventueel bij opvolging, met geheel gelijke bevoegdheden: [Naam], geboren op [Datum] te [Geboorteplaats].


6. ZORG HUISDIEREN
Als ten gevolge van mijn overlijden in de zorg over één of meer van mijn huisdieren dient te worden voorzien, is het mijn wens dat volgende persoon mijn huisdier(en) verzorgt: [Naam], geboren op [datum] te [Geboorteplaats].


SLOT
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de wettelijk voorgeschreven identificatie heeft plaatsgevonden. Waarvan akte is verleden te [Plaats] op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Nadat de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon is opgegeven en toegelicht, heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, de strekking en de gevolgen daarvan te hebben begrepen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. Daarna is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, getekend om [tijdstip]

Voorbeeld testament gehuwd zonder kinderen

Op, [datum], verscheen voor mij, [notaris], notaris te [plaats]: de heer/mevrouw [naam], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], met nummer paspoort: [  ].
De verschenen persoon verklaarde de volgende uiterste wilsbeschikkingen te maken:


1. HERROEPING
Ik herroep alle eerder door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen, waaronder hetgeen ik bij een eventueel eerder codicil, daaronder niet begrepen een donorcodicil, heb bepaald.


2. RECHTSKEUZE
Ik kies als het recht dat van toepassing is op de vererving van mijn gehele nalatenschap en de afwikkeling daarvan het recht van de staat van mijn huidige nationaliteit, dit is het Nederlandse recht. Onder vererving en afwikkeling wordt in elk geval begrepen hetgeen is vermeld in artikel 23 Europese Erfrechtverordening.


3. ERFSTELLING
1. Ik benoem [naam partner] (hierna te noemen: partner), geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] tot mijn enig erfgenaam.
2. Voor het geval ik tegelijk of na mijn partner kom te overlijden of mijn partner anderszins niet als rechtverkrijgende in mijn nalatenschap optreedt en voor zover ik geen afstammelingen achterlaat, beschik ik als volgt. Ik benoem tot erfgenamen ieder voor een ongelijk deel, met toepassing van plaatsvervulling (voor zover het natuurlijke personen betreft):
1. [gegevens erfgenaam], [x] procent van mijn nalatenschap.
2. [gegevens erfgenaam], [x] procent van mijn nalatenschap.
3. [gegevens erfgenaam], [x] procent van mijn nalatenschap
4. [gegevens erfgenaam], [x] procent van mijn nalatenschap.
5. [gegevens erfgenaam], [x] procent van mijn nalatenschap.


4. LEGAAT
Ik legateer, uit te keren binnen zes (6) maanden na mijn overlijden, zonder bijberekening van rente en kosten, aan:
1. [goed doel], een bedrag van [x].
2. [goed doel], een bedrag van [x].


5. UITSLUITINGSCLAUSULE
1. Ik bepaal dat hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen en de opbrengsten daarvan - en hetgeen daarvoor door zaaksvervanging overeenkomstig artikel 1:95 lid 1 Burgerlijk Wetboek in de plaats treedt - niet zullen vallen in enige vermogensrechtelijke gemeenschap waarin de verkrijger gerechtigd mocht zijn of worden, en niet betrokken zal worden in enige verrekening op grond van de door de verkrijger gemaakte of te maken huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract tussen echtgenoten of partners.
2. De uitsluitingsclausule geldt evenwel niet voor het gedeelte van de erfrechtelijke verkrijging (en de opbrengsten daarvan) dat wordt verteerd gedurende de periode dat de betreffende verkrijger gehuwd of partner is, tenzij uit een regeling tussen de verkrijger en diens partner het tegendeel voortvloeit.


6. EXECUTEURSBENOEMING
1. Ik benoem mijn partner tot verzorger van mijn begrafenis of crematie en tot (beheers)executeur in de zin van Afdeling 4.5.6. Burgerlijk Wetboek, en bepaal dat de executeur in het kader van de tot zijn of haar taak behorende voldoening van de schulden van de nalatenschap bevoegd is om zonder overleg of toestemming als bedoeld in artikel 4:147 Burgerlijk Wetboek goederen te gelde te maken. De executeur is bevoegd om een andere executeur aan zich toe te voegen of in zijn of haar plaats te stellen, en als een executeur komt te ontbreken is de kantonrechter bevoegd om op verzoek van een belanghebbende een vervanger te benoemen.
2. Voor het geval mijn partner deze executeursbenoeming niet kan of wil aanvaarden benoem ik in plaats van mijn partner, eventueel bij opvolging, met geheel gelijke bevoegdheden: [gegevens reserve executeur].


VOORWAARDE VERKRIJGING DOOR PARTNER
1. Alle beschikkingen ten behoeve van mijn partner, de eventuele benoeming tot executeur daaronder uitdrukkelijk begrepen, zijn gemaakt onder de voorwaarde dat ons huwelijk (of eventueel geregistreerd partnerschap) door mijn of zijn of haar overlijden is geëindigd, zonder dat ten tijde van het overlijden sprake is (was) van scheiding van tafel en bed of van een niet-geroyeerde procedure of een overeenkomst om te geraken tot scheiding van tafel en bed, echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap, dan wel om te geraken tot beëindiging van de samenleving in het kader van het huwelijk of partnerschap.
2. Als aan de voorwaarde uit lid 1 niet is voldaan, dan vervallen eveneens alle beschikkingen ten behoeve van bloedverwanten, die niet tevens bloedverwanten van mij zijn of familieleden van mijn partner. 

3. Als aan de voorwaarde uit lid 1 niet is voldaan sluit ik, voor zover nodig, mijn partner en zijn of haar familieleden en bloedverwanten uit als (versterf) erfgena(a)m(en) van mijn nalatenschap


SLOT
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de wettelijk voorgeschreven identificatie heeft plaatsgevonden. Waarvan akte is verleden te [plaats invullen door notaris] op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Nadat de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon is opgegeven en toegelicht, heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, de strekking en de gevolgen daarvan te hebben begrepen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. Daarna is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, getekend om [tijdstip invullen door notaris]


Back Naar woordenboek