Kennisbank

Voorbeeld Yarden Levenstestament

Het Yarden levenstestament komt geheel overeen met het levenstestament dat niet Yarden leden regelen via NuNotariaat met uitzondering van de in de hieronder vetgedrukte tekst. 


De inhoud van de definitieve akte kan afwijken van de hieronder weergegeven voorbeeld akte afhankelijk van de door u gemaakte keuzes en / of indien er door u of notaris aanpassingen worden gemaakt. 


Op [   ] verscheen voor mij, [   ] notaris te [   ]:
mevrouw [Voornaam Achternaam], geboren op [geboortedatum] te [Geboorteplaats], met nummer paspoort: [   ] (hierna de comparant).


De comparant verklaart als volgt:


DOEL VAN DIT LEVENSTESTAMENT


Met dit levenstestament wil ik mede voorzien in de situatie dat ik om wat voor reden dan ook niet meer zelf kan handelen. Ik tref daartoe de volgende maatregelen:
Ik geef een algemene volmacht om mijn vermogensrechtelijke en andere zakelijke belangen te behartigen. Ik wijs een medisch gevolmachtigde aan om mij te vertegenwoordigen op medisch gebied, ik heb mijn wensen ter zake van de uitoefening van beide volmachten geformuleerd en ik heb medische verklaringen in deze akte opgenomen.
Ik tref deze maatregelen om te voorkomen dat ik onder curatele word gesteld, dat over mijn goederen beschermingsbewind of ten behoeve van mij mentorschap wordt ingesteld. Ook als ik wilsonbekwaam word, dat wil zeggen dat ik niet meer in staat ben tot een redelijke <i>[Copyright NuLevensTestament]</i> verantwoording te vragen of de volmacht in te trekken.
Het is mijn uitdrukkelijke bedoeling dat de wensen die ik in dit levenstestament heb neergelegd, ter kennis worden gebracht aan de personen of instanties, zoals de rechterlijke macht, die bevoegd zijn beslissingen te nemen over mijn persoon of mijn goederen.
Ik ben mij ervan bewust dat mijn wensen geen verplichtingen meebrengen voor derde partijen.


HERROEPING EERDER VERLEENDE ALGEMENE VOLMACHTEN
Ik herroep alle eerder gemaakte levenstestamenten en de daarin verleende algemene volmachten.


I. VERLENING ALGEMENE VOLMACHT
Aanwijzing gevolmachtigden
Ik wijs aan tot mijn algemeen gevolmachtigden:
- [naam gevolmachtigde 1], geboren op [   ] te [Geboorteplaats gevolmachtigde 1].
- [naam gevolmachtigde 2], geboren op [   ] te [geboorteplaats gevolmachtigde 2].
Afzonderlijke bevoegdheid
Zij kunnen hun taken als algemeen gevolmachtigden ieder afzonderlijk uitoefenen.
Volmacht gaat direct in
De volmacht kan uitgeoefend worden vanaf het moment direct na het ondertekenen van de akte, tot aan het moment dat de volmacht eindigt.


II. ALGEMENE BEPALINGEN 
Bevoegdheden in abstracte zin: algemene volmacht
Deze volmacht is een algemene volmacht in de zin van artikel 3:62 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Dat betekent dat de gevolmachtigde mij in al mijn hoedanigheden, waaronder begrepen mijn hoedanigheid van bestuurder en/of aandeelhouder van een rechtspersoon en certificaathouder, mag vertegenwoordigen in alle zaken en namens mij alle rechtshandelingen mag verrichten <i>[Copyright NuLevensTestament]</i> elk ander rechtsgebied voor zover de wet toestaat. Deze volmacht strekt zich uitdrukkelijk uit tot daden van beschikking.
Ondervolmacht
Het is een gevolmachtigde niet toegestaan ondervolmacht te verlenen.
Doorgeven van de volmacht
Als een gevolmachtigde voorziet dat hij of zij niet meer in staat zal zijn de bevoegdheden uit de volmacht uit te oefenen, mag hij of zij uitsluitend één van de volgende personen in zijn of haar plaats stellen: - [voornaam achternaam 1], geboren op 1-1-1980 te [geboorteplaats 1]. - [voornaam achternaam 2], geboren op 1-1-1979 te [geboorteplaats 2].
Als wederpartij van mij optreden
De gevolmachtigde is bevoegd om als wederpartij van mij op te treden.
Rekening en verantwoording
Ik kan de gevolmachtigde verzoeken jaarlijks rekening en verantwoording aan mij af te leggen over het voorafgaande jaar. Na goedkeuring van de rekening en verantwoording zal ik de gevolmachtigde décharge verlenen.
De gevolmachtigde kan de andere gevolmachtigde(n) verzoeken rekening en verantwoording af te leggen over het voorgaande jaar, aan welk verzoek binnen drie maanden door de gevolmachtigde(n) moet worden voldaan.
Mijn erfgenamen kunnen verlangen dat de gevolmachtigde aan hen rekening en verantwoording aflegt over de periode waarover tijdens mijn leven geen rekening en verantwoording is afgelegd [Copyright NuLevensTestament] in ieder geval over het laatste vijf jaren voorafgaand aan mijn overlijden.


III. BEVOEGDHEDEN VAN DE GEVOLMACHTIGDE
Bevoegdheden in concrete zin
De nu volgende opsomming van bevoegdheden is uitsluitend bedoeld als verduidelijking voor de gevolmachtigde. Zij is uitdrukkelijk niet bedoeld om niet-genoemde bevoegdheden uit te sluiten. Voor zover nodig, bevestig ik dat de gevolmachtigde de volgende bevoegdheden heeft.
i. Bankzaken en overige financiële zaken
Deze volmacht geeft de bevoegdheid om al mijn bankzaken en overige financiële zaken te regelen. Mijn bankzaken en overige financiële zaken omvatten onder meer het volgende:
bankrekeningen 
het gebruik – op alle mogelijke manieren- van al mijn bankrekeningen. Dat zijn alle rekeningen die (mede) op mijn naam bij een financiële instelling worden aangehouden, zoals betaal- en spaarrekeningen, beleggings- rekeningen en bankspaarrekeningen. Met gebruik bedoel ik alle bankzaken die ik met mijn rekeningen mag doen, zoals geld opnemen, betalingen verrichten aan derden en het gebruik van een eventueel krediet op de rekening. Onder gebruik valt ook het online gebruik, bijvoorbeeld via de mobiele telefoon of tablet. De gevolmachtigde is bevoegd de daarvoor benodigde overeenkomsten te ondertekenen. Ook mag hij rekeningen opheffen en op mijn naam nieuwe rekeningen openen.
safeloket 
zich toegang te verschaffen tot al mijn safeloketten, deze op te zeggen, nieuwe safeloketten te huren en alle aan de safeloketten verbonden rechten uit te oefenen;
effecten 
aandelen, staatsleningen en andere obligaties en in het algemeen alle ter beurze genoteerde fondsen te verkrijgen, te vervreemden en op zodanige fondsen in te schrijven. De bevoegdheid omvat ook het wijzigen van het beleggingsconcept en/of het risicoprofiel;
lenen en zekerheid
bedragen te leen op te nemen en te leen te verstrekken, kredietfaciliteiten af te sluiten en te gebruiken. Voor zover het een lening aan een natuurlijke persoon betreft, is de voornoemde bevoegdheid beperkt tot het verstrekken van leningen aan (klein)kinderen onder de hieronder genoemde voorwaarden. Daarnaast mag de gevolmachtigde [Copyright NuLevensTestament] zekerheid van de voldoening van leningen en kredieten, hypotheekrechten en pandrechten vestigen en in het algemeen alle zekerheden, welke dan ook, verschaffen of bedingen, daaronder begrepen bedingen van hoofdelijkheid. Of van deze bevoegdheid gebruik kan worden gemaakt is aan de bank of de betrokken financiële instelling;
verzekeringen 
verzekeringsovereenkomsten te sluiten en op te zeggen en in het algemeen mij ter zake te vertegenwoordigen bij verzekeringsmaatschappijen en banken.
Geen controle bank
Deze afspraken inzake mijn bank- en overige financiële zaken hebben alleen interne werking, dus tussen mij en mijn gevolmachtigde(n). Ik realiseer mij dat een bank of andere financiële instelling niet controleert wat een gevolmachtigde met opgenomen gelden doet of welke overboekingen de gevolmachtigde maakt. De bank mag erop vertrouwen dat een gevolmachtigde handelt in overeenstemming met de bevoegdheden die hij heeft in het kader van deze volmacht.
ii. beheer en administratie
- roerende en onroerende zaken te huren, verhuren, pachten of verpachten;
- vergaderingen van vennootschappen en verenigingen bij te wonen, daarin op te treden en functies te vervullen, stemrecht uit te oefenen en notulen te ondertekenen;
- mij te vertegenwoordigen bij de overheid en in dat kader alle aangiften te ondertekenen, alle belastingen en heffingen te voldoen en alle bezwaar en verzoekschriften in te dienen, uitstel van betaling te verkrijgen, zekerheid te verschaffen, toestemming te verlenen tot inschrijving in de openbare registers;
- in geval van faillissement, schuldsanering, gerechtelijk akkoord, schuldregeling of vermogensvereffening van debiteuren, deel te nemen aan vergaderingen van schuldeisers en mij te vertegenwoordigen;
- alle informatie op te vragen en in te zien wat betreft mijn financiële administratie;
iii. belegging en beschikking
- mijn (aandeel in een) woning en andere goederen te verkrijgen en te vervreemden;
- over te gaan tot het vestigen, wijzigen, opzeggen of afstand doen van beperkte rechten;
- afstand te doen van alle zekerheden, welke dan ook, afstand te doen van privileges en van het recht zich te beroepen op de vervulling van ontbindende voorwaarden;
iv. borgtocht
- mij als borg te verbinden, tot zekerheid voor deze borgtochten hypotheekrechten en pandrechten te vestigen en in het algemeen elke vorm van zekerheid te verschaffen;
- borgstellingen het karakter van hoofdelijkheid te geven;
v. optreden in rechte
- mij in rechte te vertegenwoordigen, zowel eisende als verwerende, zich van rechtskundige bijstand te voorzien, alle processuele handelingen en alle executiemaatregelen ten uitvoer te leggen of te vorderen;
- vaststellingsovereenkomsten aan te gaan en schikkingen te treffen;
- mediators, arbiters en bindend adviseurs te benoemen;
vi. nalatenschappen en giften
- alle erfrechtelijke verkrijgingen te aanvaarden,[Copyright NuLevensTestament] of te verwerpen;
- over te gaan tot verdeling van alle onverdeeldheden, vorderingen wegens overbedeling te ontvangen en te voldoen
- ter zake van nalatenschappen verschuldigde belasting te betalen en in verband daarmee aangifte te doen, uitstel te vragen en zekerheid, in welke vorm ook, ten behoeve van de belastingdienst te stellen
- giften, al dan niet onder een last, te aanvaarden;
- giften te doen.
vii. e-mail en andere elektronische dienstverlening
toegang te hebben tot mijn e-mail accounts en deze te gebruiken;
- toegang te hebben tot andere elektronische dienstverlening waartoe ik gerechtigd ben en deze te gebruiken;
viii. toestemming artikel 1:88 Burgerlijk Wetboek
- toestemming te verlenen voor rechtshandelingen zoals bedoeld in artikel 1:88 lid 1 Burgerlijk Wetboek;
ix. diverse bevoegdheden
- in het algemeen al het nodige te doen, alles zonder dat een onjuiste of onvolledige omschrijving van de bevoegdheden aan de gevolmachtigde kan worden tegengeworpen.


IV. AANWIJZINGEN VOOR DE GEVOLMACHTIGDE
Deze volmacht geeft de gevolmachtigde de bevoegdheid naar eigen inzicht in mijn belang rechtshandelingen aan te gaan. Als leidraad bij de uitoefening van de uit deze volmacht voortvloeiende bevoegdheden geef ik de volgende aanwijzingen. Deze aanwijzingen hebben uitdrukkelijk niet de strekking de bevoegdheden van de gevolmachtigde zoals in II omschreven te beperken.
Wanneer gebruikmaken van deze volmacht?
Ik ga ervan uit dat de gevolmachtigde alleen dan gebruik maakt van de volmacht indien en zo lang dat gezien mijn geestelijke en/of lichamelijke toestand nodig is. Ik ben mij ervan bewust <i>[Copyright NuLevensTestament]</i> hoeven en vaak ook niet kunnen controleren of er sprake is een dergelijke geestelijke en/of lichamelijke toestand. Rechtshandelingen die door de gevolmachtigde namens mij worden verricht terwijl ik nog of weer in staat ben zelf te handelen, blijven geldig.
Tijdelijke wilsonbekwaamheid of tijdelijke feitelijke onbekwaamheid
Als ik naar verwachting tijdelijk ten gevolge van ziekte, afwezigheid of een andere oorzaak in de onmogelijkheid verkeer mijn belangen te behartigen en/of mijn wil te bepalen, wil ik dat de gevolmachtigde zich bij het gebruik maken van deze volmacht terughoudend opstelt. Daarmee bedoel ik dat de gevolmachtigde zich beperkt tot rechtshandelingen die passen in de dagelijkse gang van zaken, het uitvoeren van eventuele reeds bestaande overeenkomsten en het verrichten van handelingen die geen uitstel kunnen dulden. Ik begrijp dat derden aan wie deze volmacht wordt getoond, ervan uit mogen gaan dat de gevolmachtigde bevoegd is om te handelen.


Giften - aan (klein)kinderen 


De gevolmachtigde mag giften doen aan mijn kinderen en mijn kleinkinderen (voor zover ik kinderen en/of kleinkinderen heb):
i. als dat met het oog op belastingbesparing gunstig is. Deze giften mogen het bedrag van de geldende fiscale vrijstelling niet overstijgen. Er moet voldoende liquide vermogen overblijven om in mijn verzorging en levensonderhoud te voorzien; of
ii. als en voorzover een gift voorkomt dat een inkomens- of vermogenstoets in de weg staat aan uitkeringen of voorzieningen van overheidswege. Hiervan is in elk geval ook sprake als door de gift, op grond van enige wettelijke regeling een lagere vermogensafhankelijke bijdrage verschuldigd wordt wegens definitief verblijf in enige instelling. Terzake van de giften onder sub (i) en sub (ii) wens ik ook dat deze in gelijke mate worden verstrekt aan mijn kinderen en kleinkinderen, waarbij wel verschil mag worden gemaakt tussen kinderen enerzijds en kleinkinderen anderzijds.


Giften aan (andere) erfgenamen


Als ik geen (klein)kinderen heb, mag de gevolmachtigde giften doen aan de door mij in mijn testament aangewezen erfgenamen of (indien ik geen testament heb), mijn erfgenamen op grond van de wet:
i. als dat met het oog op belastingbesparing gunstig is. Deze giften mogen het bedrag van de geldende fiscale vrijstelling niet overstijgen. Er moet voldoende liquide vermogen overblijven om in mijn verzorging en levensonderhoud te voorzien; of
ii. als en voorzover een gift voorkomt dat een inkomens- of vermogenstoets in de weg staat aan uitkeringen of voorzieningen van overheidswege. Hiervan is in elk geval ook sprake als door de gift, op grond van enige wettelijke regeling een lagere vermogensafhankelijke bijdrage verschuldigd wordt wegens definitief verblijf in enige instelling. Terzake van de giften aan erfgenamen onder sub (i) en sub (ii) bepaal ik dat deze naar rato van de wettelijke erfdelen dan wel testamentaire erfdelen (indien ik een testament heb) moeten plaatsvinden.


Leningen 

De gevolmachtigde mag leningen verstrekken aan mijn kinderen en mijn kleinkinderen (voor zover ik kinderen en/of kleinkinderen heb). Ik wens dat mijn kinderen en kleinkinderen daarbij gelijk worden behandeld, waarbij wel verschil mag worden gemaakt tussen kinderen enerzijds en kleinkinderen anderzijds. Er moet voldoende liquide vermogen overblijven om in mijn verzorging te voorzien, berekend volgens de rechterlijke richtlijnen die gelden bij beschermingsbewind.


Aflossing op erfrechtelijke vorderingen 

De gevolmachtigde mag aflossen op vorderingen uit erfrecht van mijn kinderen (als ik die heb).


Woning 

Mijn woning mag worden verkocht als ik mijn intrek neem in een verpleeg- of verzorgingsinstelling of andere woonruimte en er geen zicht is op mijn terugkeer naar die woning. Ter zake van de verkoop van mijn woning pleegt de gevolmachtigde overleg met mijn (overige) kinderen indien die er zijn. Ik wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen.


Yarden


Als ik de “Mijn Laatste Wensen Uitvaartverzekering” van Yarden heb afgesloten, dient de gevolmachtigde ervan op de hoogte te zijn dat onder voorwaarden tijdens mijn leven reeds een voorschot onder de verzekering kan worden aangevraagd. Ik verwijs hiervoor naar de polisvoorwaarden bij mijn uitvaartverzekering.


Ik heb mijn wensen omtrent mijn uitvaart vastgelegd in het uitvaartwensen formulier van Yarden dat terug te vinden is in mijn administratie.


V. MEDISCHE AANGELEGENHEDEN


Aanwijzing gevolmachtigde
Voor het geval ik naar het oordeel van een hulpverlener in de zin van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst niet meer in staat ben tot een redelijke waardering van mijn eigen belangen ter zake van mijngezondheid en zorgbehoeften, geef ik volmacht om in mijn plaats op te treden ter zake van de verplichtingen die voor de hulpverlener uit afdeling 7.7.5 Burgerlijk Wetboek voortvloeien aan [voornaam achternaam], geboren op [  ] te [geboorteplaats]. 
De volmacht geldt ook voor:
a. alle paramedische aangelegenheden;
b. beslissingen over plaatsing in en overplaatsing van en naar medische en/of verzorgingsinstellingen.
Bevoegdheden
Deze volmacht geeft de gevolmachtigde de bevoegdheid om in mijn behandelingsrelatie met medische hulpverleners de niet-vermogensrechtelijke belangen van mij als patiënt te behartigen volgens de normen van een goed vertegenwoordiger zoals onder meer omschreven in artikel 7:465 lid 5 Burgerlijk Wetboek waaronder uitdrukkelijk begrepen het nemen van beslissingen aangaande het al dan niet aanvangen met, wijzigen van, doorgaan met of staken van een voorgenomen onderzoek of een voorgestelde behandeling. Ik wil bij de behartiging van deze belangen zoveel mogelijk worden betrokken.
Ik ben mij ervan bewust:
- dat indien ik mij verzet tegen een verrichting van ingrijpende aard waarvoor de gevolmachtigde toestemming heeft gegeven, de verrichting slechts kan worden uitgevoerd indien deze kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor mij te voorkomen;
- dat een medisch hulpverlener bovenal is gebonden aan de voor zijn beroepsgroep geldende professionele standaard en de zorg van een goed hulpverlener dient te betrachten;
- dat de medisch hulpverlener derhalve voorbij kan gaan aan de wil van de gevolmachtigde,
een en ander als bedoeld in artikel 7:465 van het Burgerlijk Wetboek.
Toestemming voor het verstrekken van medische informatie door de arts
In verband met deze volmacht geef ik hierbij mijn behandelend(e) arts(en) en/of andere medische hulpverleners uitdrukkelijk toestemming om aan de gevolmachtigde:
- medische inlichtingen te verstrekken over mij; en
- inzage in of een afschrift te geven van mijn medische gegevens of mijn medisch dossier (ook na mijn overlijden) tenzij dit strijdig is met de persoonlijke levenssfeer van een ander.


[MEDISCHE WENSEN]


[TEKST BEHANDELVERBOD]
Behandelverbod
Als ik te eniger tijd door ziekte, ongeval of door welke oorzaak dan ook, duurzaam in een zodanige lichamelijke en/of geestelijke toestand kom te verkeren, dat ik in feite wilsonbekwaam ben, en wanneer dit een toestand is:
- waarin de arts de overtuiging heeft gekregen dat sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden; of
- waarin de arts met de gevolmachtigde tot de overtuiging is gekomen dat er in mijn situatie geen redelijke andere oplossing is; en
- de arts ten minste een andere, onafhankelijke arts heeft geraadpleegd, die mij heeft gezien en schriftelijk zijn oordeel heeft gegeven over de zorgvuldigheidseisen;
verbied ik hierbij aan mijn behandelend arts(en) alle verdere medische behandelingen met uitzondering van zuiver palliatieve bestrijding van ongemakken zoals pijn, jeuk, benauwdheid en onrust.
Onder deze weigering van alle verdere medische behandelingen zijn ook uitdrukkelijk begrepen alle levensverlengende medische en verpleegkundige handelingen en zorg, zoals reanimatie of kunstmatige toediening van vocht en voeding. Het verbod ziet zowel op het niet aanvangen van een levensverlengende medische behandeling als op het staken van een eerder ingezette medische behandeling die gezien mijn hiervoor omschreven toestand niet meer gekwalificeerd kan worden als een reële behandelingsmogelijkheid.
Voor alle duidelijkheid geef ik hierbij aan dat ik onder de hiervoor genoemde toestand uitdrukkelijk ook versta een toestand van ernstige dementie of van onomkeerbare coma die, gezien de oorzaak, de duur ervan en mijn leeftijd, geen grond geeft aan de verwachting dat ik kan terugkeren naar een voor mij waardige levensstaat.


[TEKST EUTHANASIEVERKLARING [OPTIE ALS IS GEKOZEN VOOR BEHANDELVERBOD]
Euthanasie
Wanneer ik in een toestand kom te verkeren:
- waarin ik uitzichtloos lijd; en/of
- waarin geen redelijk uitzicht bestaat op terugkeer naar een voor mij waardige levensstaat; en/of 
- mijn verdergaande ontluistering te voorzien is,
verzoek ik mijn arts uitdrukkelijk mij de middelen toe te dienen of te verstrekken om mijn leven te beëindigen.


[TEKST EUTHANASIEVERBOD [OPTIE BIJ KEUZE GEEN BEHANDELVERBOD]]
Euthanasieverbod
Ik geef te kennen dat ik niet wil dat mijn leven op enige andere wijze dan de natuurlijke wijze tot zijn einde komt en dat er dus geen euthanasie op mij toegepast mag worden.


[EINDE SPECIFIEKE CLAUSULES INZAKE MEDISCHE WENSEN]


Weloverwogenheid
Ik heb [mijn medische wensen - referentie aan de gemaakte keuzes] zorgvuldig overwogen, heb mij daarover goed geïnformeerd en ik ben bij de ondertekening ervan in het bezit van mijn volle verstandelijke vermogens.
Vrijwaring
Verder verklaar ik uitdrukkelijk de gevolmachtigde, die mij behulpzaam is geweest bij het realiseren van genoemde handelingen, te vrijwaren voor ieder feitelijk of juridisch gevolg dat uit zijn handelen zou kunnen voortvloeien. Voor zover ik nadere wensen heb over handelingen die betrekking hebben op de verlenging van mijn leven en de zorg daarbij, heb ik dit in een aparte verklaring opgenomen.
Betekenis van de wilsverklaring
Deze verklaring geeft mijn wil op dit moment weer en is in vol bewustzijn opgemaakt. Ik leg deze wil in dit levenstestament vast met het oog het intreden van wilsonbekwaamheid waardoor het voor mij niet meer mogelijk is deze wil te uiten. Ik realiseer mij dat deze verklaring aan betekenis zal winnen als ik die  <i>[Copyright NuLevensTestament]</i> of behandelend arts bevestig en dat de waarde daarvan vermindert als ik dat nalaat. Het is mijn uitdrukkelijke bedoeling dat deze verklaring blijft gelden, ook al ben ik niet meer in staat haar te herroepen.
Verzoek tot het verstrekken van informatie aan de arts
Hierbij verzoek ik aan gevolmachtigde om alle medische wensen en de wilsverklaringen die ik in dit levenstestament heb neergelegd en alle eventuele andere wilsverklaringen die ik heb opgesteld onder de aandacht te brengen van mijn behandelend(e) arts(en).


VI. BEWIND/MENTORSCHAP/CURATELE
Deze volmacht is erop gericht geen bewind, mentorschap of curatele te hoeven aanvragen. Stelt de rechter desondanks een bewind en/of mentorschap in, of stelt hij een curatele in, dan geldt het volgende.
Inzake bewind
Ik spreek de uitdrukkelijke voorkeur uit dat de rechter een door mij in I. aangewezen gevolmachtigde als bewindvoerder benoemt.
Als mijn vermogen onder bewind wordt gesteld eindigt de onder I. verleende volmacht ten aanzien van het gedeelte van het vermogen dat onder bewind is gesteld.
Inzake mentorschap
Ik spreek de uitdrukkelijke voorkeur uit dat de rechter de door mij aangewezen medisch gevolmachtigde als mentor benoemt.
Als voor mij een mentor is benoemd, eindigt de door mij verleende medische volmacht.
Inzake curatele
Ik wens niet onder curatele te worden gesteld als de regeling voor bewind en/of mentorschap een juiste behartiging van mijn belangen meebrengen.
Mocht ik desondanks onder curatele worden geplaatst, dan spreek ik de uitdrukkelijke voorkeur uit dat de rechter de door mij de onder I. aangewezen gevolmachtigde als curator benoemt.


VII. OVERIGE BEPALINGEN
Onkosten/loon gevolmachtigde
Een gevolmachtigde mag de onkosten die hij maakt bij de uitoefening van deze volmacht bij mij in rekening brengen, voor zover de gemaakte kosten passend zijn.
Een gevolmachtigde mag geen loon bij mij in rekening brengen.
Uittreksel en/of afschrift
Ik geef opdracht en volmacht aan iedere daartoe bevoegde notaris om op verzoek van een gevolmachtigde op mijn kosten aan de gevolmachtigde een uittreksel en/of afschrift af te geven van deze akte.
Registratie Centraal Levenstestamentenregister
Deze akte wordt geregistreerd in het Centraal Levenstestamentenregister, gehouden door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. De houder van dit register mag inzage geven in de geregistreerde gegevens aan alle Nederlandse notarissen en aan overige personen, die daar belang bij hebben en die op grond van de voorwaarden van het betreffende register recht op inzage hebben.
Einde volmacht
De onder I. verleende volmacht eindigt:
a. door mijn overlijden, indien ik onder curatele wordt gesteld, bij mijn faillissement of wanneer ten aanzien van mij de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard;
b. door de dood, de ondercuratelestelling of het faillissement van de gevolmachtigde of wanneer ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard;
c. door schriftelijke herroeping van de volmacht jegens de gevolmachtigde;
d. door schriftelijke opzegging door de gevolmachtigde jegens mij;
e. indien ik met de gevolmachtigde ben gehuwd of als wij geregistreerd partners zijn en dit huwelijk of het geregistreerd partnerschap is beëindigd.
De gevolmachtigde doet mededeling van het einde van de volmacht anders dan door de dood van de gevolmachtigde aan financiële instellingen bij welke de volmachtgever een rekening aanhoudt of waarmee de gevolmachtigde anderszins heeft gecontracteerd.
De onder V. verleende volmacht eindigt:
f. door mijn overlijden;
g. door de dood, of de ondercuratelestelling van de gevolmachtigde;
h. door schriftelijke herroeping van de volmacht jegens de gevolmachtigde;
i. door schriftelijke opzegging door de gevolmachtigde jegens mij.
j. Indien ik met de gevolmachtigde ben gehuwd of wij geregistreerd partners zijn en dit huwelijk of geregistreerd partnerschap is beëindigd.
Van iedere herroeping of opzegging wordt ook schriftelijk mededeling gedaan aan de notaris die deze akte in bewaring heeft.
De notaris tekent de herroeping of opzegging aan op de volmacht. De notaris mag derden die daarom vragen, informeren over herroeping of opzegging.[Copyright NuLevensTestament]
De gevolmachtigde doet mededeling van het einde van de volmacht anders dan door de dood van de gevolmachtigde aan financiële instellingen bij welke de volmachtgever een rekening aanhoudt of waarmee de gevolmachtigde anderszins heeft gecontracteerd. Van iedere herroeping of opzegging wordt ook schriftelijk mededeling gedaan aan de notaris die deze akte in bewaring heeft.
De notaris tekent de herroeping of opzegging aan op de volmacht. De notaris mag derden die daarom vragen, informeren over herroeping of opzegging.


WAARVAN AKTE is verleden te [invullen notaris] op de datum die in het hoofd van deze akte is vermeld. De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de wettelijk voorgeschreven identificatie heeft plaatsgevonden.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant medegedeeld en toegelicht.
De comparant heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de comparant en mij, notaris.


NuLevensTestament aanvaard geen aansprakelijkheid voor de inhoud van het bovenstaande voorbeeld levenstestament. Om zeker te weten dat uw levenstestament juridisch klopt, is het noodzakelijk dat de notaris de akte controleert en met u de akte ondertekent. Bij NuLevensTestament is dat inbegrepen in de vaste lage prijzen.

Back Naar woordenboek