Kennisbank

Legaat

Een legaat is een making waarbij een bepaald goed of een bepaalde som geld aan een bepaald iemand wordt nagelaten. Het werkwoord is legateren. Wie een ander zo iets nalaat, is een legator. Wie iets gelegateerd krijgt, is een legataris.

In het NuTestament kan een legaat in de vorm van een geldbedrag worden nagelaten aan een goed doel. Het legaat wordt uitgekeerd aan het goede doel voordat de erfgenamen hun deel van de erfenis krijgen. Wel worden eventuele schulden uit de nalatenschap voldaan voordat een legaat wordt uitgekeerd. 


Denk er bij het legateren van geldbedragen ook over na of dat geld wel beschikbaar is bij overlijden. Zo nee, dan moeten de erfgenamen spullen gaan verkopen om geld ten behoeve van het legaat vrij te maken. 


LET OP: Als je een legaat opneemt bij de keuze voor twee gelijke testamenten, dan wordt dit legaat voor het gekozen bedrag in beide testamenten opgenomen. In totaal wordt dus twee keer het gekozen bedrag gelegateerd, in het testament van de ene partner en in het testament van de andere partner. 


Goede doelen die een legaat hebben gekregen moeten zelf eventueel verschuldigde erfbelasting voldoen. Heeft een goed doel een ANBI status, dan hoeft deze conform de huidige regelgeving geen erfbelasting af te dragen.

Opvullegaat

Het opvullegaat biedt veel fiscale voordelen. Als een van beide ouders overlijdt dan moet door de langstlevende ouder direct erfbelasting worden betaald over de erfenis van de kinderen als de erfenis van de kinderen hoger is dan 20.000 euro. Veel mensen hebben vermogen opgebouwd in de eigen woning (bijvoorbeeld door af te lossen of door waardevermeerdering van de woning). Dit in de woning opgebouwde vermogen wordt ook tot de erfenis gerekend en daarover moet dus erfbelasting worden betaald. Het punt is dat vermogen opgebouwd in de eigen woning niet vrij beschikbaar is (liquide of contant is). Het zit immers "vast" in de stenen van het huis. Lang niet iedereen heeft dan voldoende geld op een bankrekening staan om de erfbelasting te voldoen. En het huis verkopen is al helemaal niet wenselijk. Een opvullegaat in het testament biedt dan uitkomst. Het opvullegaat regel je bij NuTestament zonder extra kosten. Twee testamenten met opvullegaat en AWBZ-clausule inbegrepen kosten 295 euro (alles inclusief).

Heel veel oudere testamenten (van voor 2003) bevatten geen opvullegaat of tweetrapsmaking, het is dan ook goed om het testament daarop na te kijken.

Wettelijk uitgangspunt is dat de langstlevende ouder en de kinderen allemaal een gelijk erfdeel krijgen. De partner geniet een vrijstelling van 636.089 euro (2017). Erven de kinderen meer dan de vrijstelling van 20.209 (2017) euro per kind dan moet over het meerdere erfbelasting worden betaald. De langstlevende moet deze erfbelasting afdragen.  Als dit een probleem is, dan kan via het opvullegaat door de langstlevende partner alsnog worden gekozen voor een andere verdeling. De langstlevende partner vult met het opvullegaat zijn/haar eigen erfenis aan ten koste van de erfenis van de kinderen zodat er per saldo geen belasting over de erfdelen van de kinderen hoeft te worden betaald.

Ook als in de toekomst de vrijstellingsbedragen of belastingtarieven wijzigen, blijft het opvullegaat een nuttige aanvulling in het testament. Overlijdt de langstlevende partner, dan zijn de kinderen in beginsel opnieuw vrijgesteld van erfbelasting tot een bedrag van 20.209 euro per kind (huidige vrijstelling, deze kan wijzigen). 

Het opvullegaat heeft dus het voordeel dat je kunt realiseren dat er bij het eerste overlijden geen belasting hoeft te worden betaald over de kindsdelen. Afhankelijk van de omvang van de erfenis is dat automatisch het geval (als de kindsdelen per kind onder de vrijstelling blijven), of na gebruikmaking van het opvullegaat door de langstlevende partner, waardoor de kindsdelen onder het bedrag van de kindvrijstelling worden gebracht.

NuTestament heeft ervoor gekozen het opvullegaat aan te bieden in plaats van de zogenaamde tweetrapsmaking. Hoewel met de tweetrapsmaking ook kan worden gerealiseerd dat na het eerste overlijden geen erfbelasting hoeft te worden betaald over de erfenis van de kinderen, heeft de tweetrapsmaking diverse nadelen. Bij de tweetrapsmaking worden de kinderen (civielrechtelijk) onterfd en dient er een afgescheiden vermogen te worden gerealiseerd. De fiscus zal namelijk bij het tweede overlijden, een overzicht willen ontvangen van het verloop van de betalingen van het afgescheiden vermogen. Dat wil zeggen dat een bepaald saldo of bestanddelen toegerekend moeten worden aan dit afgescheiden vermogen. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt alles toegerekend als vermogen bij het laatste overlijden en kan er geen optimaal gebruik worden gemaakt van de vrijstellingen (bijvoorbeeld het per kind tweemaal gebruikmaken van de kindvrijstelling). Per saldo kan de tweetrapsmaking dan ook onvoordeliger zijn, los overigens van de substantiële afwikkelingskosten van de nalatenschap waarvan sprake kan zijn als er een tweetrapsmaking in het testament is opgenomen.

Ten slotte, maar niet onbelangrijk: Jonge gezinnen hebben nog een extra voordeel van de keuze voor het opvullegaat in plaats van de tweetrapsmaking. Overlijdt een van de ouders en zijn de kinderen nog minderjarig, dan zal de rechter meekijken ingeval van onterving van de kinderen (zoals bij de tweetrapsmaking het geval is). De rechter zal dan namens de kinderen eerder geneigd zijn tot het instellen van een beroep op de legitieme portie (lees hoe dat werkt bij legitieme portie). Dit zal zeker het geval zijn wanneer er ten behoeve van de kinderen (verwachters in de tweetrapsmaking) weinig beschermende bepalingen in de tweetrapsmaking zijn opgenomen en er dus een grote kans bestaat dat er bij hertrouwen van de langslevende partner niets meer bij deze kinderen terechtkomt (een beroep op de legitieme portie is na 5 jaar verjaard) en alles naar de stieffamilie zal gaan.

Het opvullegaat regel je bij NuTestament zonder extra kosten. Twee testamenten met opvullegaat (en AWBZ-clausule) inbegrepen, kosten 295 euro. Kies hieronder je leefsituatie en zie wat je allemaal regelt in je testament. NuTestament werkt met 36 notariskantoren samen.

Aanvullend legaat

In een aanvullend legaat kan bijvoorbeeld een geldbedrag worden nagelaten aan een goed doel of een persoon. Dit legaat werkt in aanvulling op het bestaande testament. 


Een groot voordeel is dat het bestaande testament niet hoeft te worden gewijzigd en dat het aanvullende legaat relatief voordelig is te realiseren. Voorwaarde is dan wel dat in het kader van het passeren van het aanvullende legaat geen notariële check hoeft de worden gedaan op de inhoud van het bestaande testament. 

Kleinkind legaat

In je testament een geldbedrag nalaten aan de kleinkinderen

Bij NuTestament kun je tegen meerprijs (meestal 75 euro) een kleinkind-legaat opnemen in je testament. Kleinkinderen zijn vrijgesteld van erfbelasting voor een bedrag van 20.000. Het kan dus bij grotere vermogens slim zijn om kleinkinderen  direct (dus naast de kinderen) ook te laten erven. Mail ons als je deze regeling wilt treffen. 

Back Naar woordenboek