Kennisbank

Bewind

Bij NuTestament kan je zonder extra kosten regelen dat je kinderen pas op een bepaalde leeftijd aan de erfenis kunnen komen (bewind). Als je hiervoor kiest dien je een bewindvoerder aan te wijzen. Alleenstaanden met kinderen kunnen ook voor een bewindvoerder kiezen maar vanwege de mogelijkheid dat er een ex-partner kan zijn, is deze clausule anders opgesteld.

Als je niet wilt dat je kinderen nadat ze 18 jaar zijn geworden zelf geld uit hun erfenis opnemen, kun je bepalen dat daarvoor toestemming nodig is van een vertrouwenspersoon (de bewindvoerder). Je wijst dan een bewindvoerder aan en bepaalt de leeftijd van je kinderen waarop zij wel vrije toegang hebben tot de erfenis (zonder dat de bewindvoerder daar wat over heeft te zeggen). Totdat de kinderen deze leeftijd hebben staan zij voor wat betreft de erfenis onder bewind. Als eerste bewindvoerder wordt altijd de partner aangewezen (tenzij de leefsituatie alleenstaand is), het is dan ook van belang daarnaast altijd een reserve-bewindvoerder aan te wijzen om de clausule optimaal te laten werken. Voor bewind wordt vaak gekozen omdat ouders bijvoorbeeld willen dat kinderen eerst hun studie afmaken voordat ze geld uit de erfenis kunnen opnemen. De kinderen moeten dan (tot op de leeftijd waarop het bewind eindigt) aan de bewindvoerder vragen of zij geld mogen uitgeven. De bewindvoerder kan wel uitkeringen doen aan de kinderen in het kader van een opleiding of studie of om een woning te kunnen kopen.Ontstaat hierover een geschil tussen de kinderen en de bewindvoerder, dan beslist de kantonrechter. De bewindvoerder kan het bewind niet meer uitoefenen als deze:
(i) zelf failliet wordt verklaard, of
(ii) in de schuldsanering valt, of
(iii) er beslag wordt gelegd op tenminste de helft van zijn/haar vermogen, of
(iv) onder curatele wordt gesteld, of
(v) zijn/haar wil niet meer kan verklaren, of
(vi) door de kantonrechter wordt ontslagen.
Je kunt bewind theoretisch instellen tot elke leeftijd boven de 18 jaar, maar het is niet altijd goed uitvoerbaar als je de leeftijd te hoog maakt.Bovendien zijn er kosten aan verbonden omdat de bewindvoerder recht heeft op een vergoeding. De jaarlijkse wettelijke vergoeding van de bewindvoerder is 1% van het vermogen van de nalatenschap. Deze wettelijke vergoeding wordt in je testament bij NuTestament aangehouden.
Mocht het nu zo zijn dat je kind(eren) op het moment dat het bewind eindigt in de schuldsanering zit(ten) of er sprake is van surseance van betaling of faillissement, dan blijft het bewind in stand totdat van die situatie(s) geen sprake meer is. Overigens kan een meerderjarig kind (minimaal 5 jaar na het overlijden van de ouder) naar de rechter stappen en vragen het bewind te beëindigen. Of de rechter daarmee akkoord gaat zal afhangen van de specifieke situatie.


Bewindvoerder

Degene die het beheer heeft over de goederen (erfenis) van een ander. Degene die heeft geërfd kan dan tot een bepaalde leeftijd niet zonder toestemming van de bewindvoerder over de erfenis beschikken. Lees hierover meer bij bewind in de kennisbank.

Bewindvoerder

Een bewindvoerder behartigt iemands financiële belangen.

De hoofdtaak van een bewindvoerder is het beheren van alles wat onder bewind is gesteld. Dat wil zeggen, dat hij ervoor moet zorgen dat alles wat onder bewind is gesteld in stand blijft en goed wordt beheerd. Bovendien moet hij er de administratie over voeren. Zo moet geld goed worden belegd, rente op tijd worden bijgeschreven en een huis op tijd worden geschilderd. Tot de gewone werkzaamheden tijdens het bewind behoort ook het regelen van de financiële huishouding van de betrokkene. Hieronder valt bijvoorbeeld belastingaangifte doen, maar ook het aanvragen van (bijzondere) bijstand, huurtoeslag of een persoonsgebonden budget (PGB).

Bewind bij alleenstaanden met kinderen

Een ex-partner kan de voogdij opeisen na jouw overlijden. Teneinde te voorkomen dat de ex-partner via jullie kind ook toegang krijgt tot jouw erfenis kan je bij NuTestament een bewindvoerder aanwijzen.

Als je komt te overlijden terwijl je kinderen nog minderjarig zijn, dan moet het bewind over de erfenis door een volwassene worden uitgevoerd. Met deze clausule voorkom je dat als de ex-partner de zorg voor de kinderen krijgt, dat deze ook het bewind over de erfenis voert zolang de kinderen minderjarig zijn. Als je een voogd hebt aangewezen, dan kan het praktisch zijn, deze ook als bewindvoerder aan te wijzen en niet voor een andere persoon te kiezen. Als je wilt dat je kinderen op hun 18e nog niet aan de erfenis kunnen komen (bijvoorbeeld omdat je wilt dat ze eerst hun studie afmaken), dan kun je een leeftijd boven de 18 jaar kiezen. Kies de leeftijd niet te hoog, want dan is het niet werkbaar. Kinderen kunnen sowieso 5 jaar na het overlijden van de ouder verzoeken tot opheffing van het bewind. Hoewel je kinderen tot een door jou aangegeven leeftijd niet aan de erfenis mogen komen, kan de bewindvoerder wel uitkeringen doen aan de kinderen in het kader van een opleiding of studie of om een woning te kunnen kopen. Ontstaat hierover een geschil tussen de kinderen en de bewindvoerder, dan beslist de kantonrechter.

Back Naar woordenboek