Kennisbank

Volmacht

Met een volmacht geeft u een ander de bevoegdheid namens u te handelen. Dat betekent niet dat u dit zelf niet meer mag doen. Als u hier niet meer toe in staat bent, kan iemand in wie u het volste vertrouwen heeft het van uw overnemen volgens de door u vastgelegde wensen.

Zakelijke gevolmachtigde

Ook wel financieel gevolmachtigde.

Een zakelijk gevolmachtigde is gevolmachtigd uw zakelijke belangen te behartigen. Daarbij kunt u denken aan het regelen van bankzaken, het beleggen van vermogen, aan- en verkoop van onroerend goed, het aanvaarden of verwerpen van erfenissen en het doen van schenkingen. De medisch gevolmachtigde is vaak dezelfde persoon als de zakelijk gevolmachtigde, maar dat hoeft natuurlijk niet. In het NuLevensTestament zijn wel voorwaarden verbonden aan de zakelijke volmacht.

Een gevolmachtigde mag giften doen aan:
(eventuele) (klein)kinderen als dat met het oog op belastingbesparing gunstig is. (Klein)kinderen dienen daarbij gelijk te worden behandeld, waarbij wel ondergescheid mag worden gemaakt tussen kinderen enerzijds en kleinkinderen anderzijds. Giften mogen het bedrag van de geldende fiscale vrijstelling niet overstijgen en er moet altijd voldoende liquide vermogen overblijven om in de verzorging en het levensonderhoud te voorzien.


Een gevolmachtigde mag ook giften doen:
als daarmee - kort gezegd-  de eigen bijdrage voor zorg kan worden verminderd. Soms bepaald het vermogen hoeveel aan zorg moet worden bijgedragen. In die situatie kan het zinvol zijn het vermogen te verlagen door giften te verstrekken. 


Leningen mogen worden verstrekt aan (eventuele) (klein)kinderen. (Klein)kinderen moeten daarbij gelijk worden behandeld, waarbij wel onderscheid mag worden gemaakt tussen kinderen enerzijds en kleinkinderen anderzijds.


De woning mag worden verkocht bij intrek in verpleeg- verzorgingsinstelling, indien er geen zicht op is dat de volmachtgever (u) in de woning zal terugkeren.

Medisch gevolmachtigde

Degene die u een medische volmacht heeft gegeven is bevoegd uw medische belangen te behartigen en om al dan niet medische inlichtingen en gegevens te mogen krijgen.

De tekst in het model luidt als volgt: 


Aanwijzing gevolmachtigde

Voor het geval ik naar het oordeel van een hulpverlener in de zin van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst niet meer in staat ben tot een redelijke waardering van mijn eigen belangen ter zake van mijngezondheid en zorgbehoeften, geef ik volmacht om in mijn plaats op te treden ter zake van de verplichtingen die voor de hulpverlener uit afdeling 7.7.5 Burgerlijk Wetboek voortvloeien aan [NAAM MEDISCH GEVOLMACHTIGDE ].

De volmacht geldt ook voor:

a. alle paramedische aangelegenheden;
b. beslissingen over plaatsing in en overplaatsing van en naar medische en/of verzorgingsinstellingen.

Bevoegdheden
Deze volmacht geeft de gevolmachtigde de bevoegdheid om in mijn behandelingsrelatie met medische hulpverleners de niet-vermogensrechtelijke belangen van mij als patiënt te behartigen volgens de normen van een goed vertegenwoordiger zoals onder meer omschreven in artikel 7:465 lid 5 Burgerlijk Wetboek waaronder uitdrukkelijk begrepen het nemen van beslissingen aangaande het al dan niet aanvangen met, wijzigen van, doorgaan met of staken van een voorgenomen onderzoek of een voorgestelde behandeling. Ik wil bij de behartiging van deze belangen zoveel mogelijk worden betrokken.

Ik ben mij ervan bewust:
- dat indien ik mij verzet tegen een verrichting van ingrijpende aard waarvoor de gevolmachtigde toestemming heeft gegeven, de verrichting slechts kan worden uitgevoerd indien deze kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor mij te voorkomen;
- dat een medisch hulpverlener bovenal is gebonden aan de voor zijn beroepsgroep geldende professionele standaard en de zorg van een goed hulpverlener dient te betrachten;

- dat de medisch hulpverlener derhalve voorbij kan gaan aan de wil van de gevolmachtigde, een en ander als bedoeld in artikel 7:465 van het Burgerlijk Wetboek.

Toestemming voor het verstrekken van medische informatie door de arts.
In verband met deze volmacht geef ik hierbij mijn behandelend(e) arts(en) en/of andere medische hulpverleners uitdrukkelijk toestemming om aan de gevolmachtigde:

- medische inlichtingen te verstrekken over mij; en

- inzage in of een afschrift te geven van mijn medische gegevens of mijn medisch dossier (ook na mijn overlijden) tenzij dit strijdig is met de persoonlijke levenssfeer van een ander.

Back Naar woordenboek