Kennisbank

Voorbeeld testament gehuwd met kinderen

Op, [   ], verscheen voor mij, mr. [   ], notaris te [   ]: de heer/mevrouw [Voornaam Achternaam], geboren op [   ] te [Geboorteplaats], met nummer paspoort: [nummer].


De verschenen persoon verklaarde de volgende uiterste wilsbeschikkingen te maken:


1. HERROEPING
Ik herroep alle eerder door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen, waaronder hetgeen ik bij een eventueel eerder codicil, daaronder niet begrepen een donorcodicil, heb bepaald.


2. RECHTSKEUZE
Ik kies als het recht dat van toepassing is op de vererving van mijn gehele nalatenschap en de afwikkeling daarvan het recht van de staat van mijn huidige nationaliteit, dit is het Nederlandse recht. Onder vererving en afwikkeling wordt in elk geval begrepen hetgeen is vermeld in artikel 23 Europese Erfrechtverordening.


3. ERFSTELLING
1. Ik benoem mijn partner en mijn kinderen tot mijn enige erfgenamen samen en voor gelijke delen, met toepassing van plaatsvervulling.
2. Wettelijke verdeling 
Op mijn nalatenschap is de wettelijke verdeling als bedoeld in afdeling 4.3.1 Burgerlijk Wetboek van toepassing, met dien verstande dat hierbij voor wat betreft de waardering, de rente, de opeisbaarheid en de aflosbaarheid (behoudens het bepaalde in artikel 4:17 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek) steeds zal gelden hetgeen is bepaald onder ‘Geldvorderingen’ en voor wat betreft de wilsrechten het volgende: Ik hef alle verplichtingen tot overdracht van goederen, bedoeld in de artikelen 4:19 tot en met 22 Burgerlijk Wetboek, op.
3. Geldvorderingen 
Met betrekking tot de aan mijn (overige) erfgenamen krachtens erfrecht toekomende geldvorderingen op mijn partner zal voor wat betreft de waardering, de rente, de opeisbaarheid en de aflossing steeds het volgende gelden:
1. De waarde van de tot mijn nalatenschap behorende goederen en schulden zal worden vastgesteld door mijn erfgenamen in onderling overleg, of – bij gebreke daarvan – door een deskundige [NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright]
2. Over de geldvorderingen [NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright]
3. Als de vaststelling van de door mijn partner over de geldvorderingen verschuldigde rente niet binnen de aangiftetermijn voor de erfbelasting plaatsvindt, of als mocht blijken dat een binnen de aangiftetermijn voor de erfbelasting gesloten overeenkomst tot [NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright] inhoudende dat rentewijziging leidt tot een wijziging van de erfrechtelijke verkrijging, niet van toepassing is op een dergelijke rente-overeenkomst, dan bepaal ik het volgende:
- over de verschuldigde bedragen is, vanaf de dag van mijn overlijden tot die van de voldoening van het verschuldigde, jaarlijks een samengestelde rente verschuldigd, gelijk aan het ten tijde van mijn overlijden in (het bij) de Successiewet (behorende Uitvoeringsbesluit) opgenomen rentepercentage;
- aan mijn partner legateer ik het vruchtgebruik van iedere afzonderlijke geldvordering of van een zodanig gedeelte daarvan als mijn partner verkiest, zodat over (het gedeelte van) de geldvordering (waarvan de schuldenaar het vruchtgebruik heeft) per saldo geen oprenting zal plaatsvinden, hetgeen ook de functie is van dit vruchtgebruiklegaat;
- het vruchtgebruik vervalt op het moment dat de geldvorderingen opeisbaar worden.
4. De geldvorderingen (waaronder – voor zover niet anders bepaald – mede wordt begrepen de eventueel verschuldigde rente) zijn eerst opeisbaar bij overlijden van mijn partner. De geldvorderingen zijn echter onmiddellijk en zonder enige ingebrekestelling opeisbaar als:
1. mijn partner in staat van faillissement is of wordt verklaard;
2. aan mijn partner in surseance van betaling is of wordt verleend of ten aanzien van mijn partner de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is of wordt verklaard;
3. mijn partner (her)trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat zonder het maken en handhaven van huwelijks-/partnerschapsvoorwaarden, inhoudende de uitsluiting van elke gemeenschap van goederen en uitsluiting van verrekenbedingen, met uitzondering van een verrekenbeding ten aanzien van onverteerde inkomsten waarbij de toepasselijkheid van artikel 1:141 lid 3 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten;
4. als en voor zover een uitkering van de vordering voorkomt dat een inkomens- of vermogenstoets in de weg staat aan uitkeringen of voorzieningen van overheidswege. Hiervan is in elk geval ook sprake als door uitbetaling van de geldvorderingen  [NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright] zullen zijn als en voor zover dit leidt tot een verdere verlaging van de eigen bijdrage dan wel tot een verdere verhoging van de uitkering.
5. Mijn partner kan de geldvorderingen en de eventueel verschuldigde rente te allen tijde geheel of gedeeltelijk voldoen. Een betaling wordt in de eerste plaats in mindering gebracht op de rente, vervolgens op de hoofdsom, tenzij mijn partner en de desbetreffende erfgenaam samen anders hebben bepaald.
4. Subsidiaire erfstelling (vijftig/vijftig-regeling) 
Voor het geval de hiervoor omschreven erfstelling(en) – en de plaatsvervulling en de aanwas – geen effect sorteert (sorteren), benoem ik tot mijn erfgenamen:
1. voor de helft van mijn nalatenschap mijn erfgenamen volgens de wet, voor de delen als in de wet aangegeven; en
2. voor de wederhelft van mijn nalatenschap diegenen, die de erfgenamen volgens de wet van mijn partner zouden zijn, als hij of zij tegelijk met mij zou zijn overleden, voor de delen als in de wet aangegeven.


4. OPVULLEGAAT
1. Ik legateer aan mijn partner een bedrag in contanten, zodanig berekend dat dit legaat samen met de overige (fictieve) erfrechtelijke verkrijgingen van mijn partner uit mijn nalatenschap niet meer bedraagt dan hetgeen van heffing van erfbelasting, al dan niet op verzoek, is vrijgesteld. [NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright]
2. Dit legaat komt ten laste van mijn erfgenamen (als bedoeld in de clausule "Erfstelling"), zulks naar evenredigheid van ieders erfdeel.
3. Als één van mijn erfgenamen (als bedoeld in de clausule "Erfstelling") een of meer niet-opeisbare geldvorderingen, al dan niet krachtens erfrecht, op mijn partner heeft, zal het gelegateerde bedrag op verzoek van die erfgenaam worden verrekend met de geldvordering(en) van die erfgenaam, welke geldvordering(en) derhalve opeisbaar zal/zullen zijn voor een zodanig gedeelte als nodig is om het ten laste van die [NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright] verrekenen. Mijn partner is bevoegd te bepalen met welke geldvordering(en) het gelegateerde bedrag wordt verrekend.
4. Als de waarde van het door een erfgenaam verkregene (als bedoeld in de clausule "Erfstelling") met de te zijnen laste komende schulden, legaten en testamentaire lasten en rekening houdend met zijn of haar eventuele verplichting tot inbreng van giften, negatief is, zal het hiervoor aan mijn partner gemaakte legaat zodanig worden[NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright] verkregene (als bedoeld in de clausule "Erfstelling") nihil bedraagt. De vermindering van het gelegateerde bedrag geldt ook (naar evenredigheid van het verkregene) voor de (overige) erfgenamen.
5. Ingeval van onzekerheid of geschil omtrent de wijze of uitkomst van voormelde berekeningen zal ter zake een beslissing genomen worden door mijn partner.


5. UITSLUITINGSCLAUSULE
1. Ik bepaal dat hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen en de opbrengsten daarvan - en hetgeen daarvoor door zaaksvervanging overeenkomstig artikel 1:95 lid 1 Burgerlijk Wetboek in de plaats treedt - niet zullen vallen in enige vermogensrechtelijke gemeenschap waarin de verkrijger gerechtigd mocht zijn of worden, en niet betrokken zal worden in enige verrekening op grond van de door de verkrijger gemaakte of te maken huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract tussen echtgenoten of partners.
2. De uitsluitingsclausule geldt evenwel niet voor het gedeelte van de erfrechtelijke verkrijging (en de opbrengsten daarvan) dat wordt verteerd gedurende de periode dat de betreffende verkrijger gehuwd of partner is, tenzij uit een regeling tussen de verkrijger en diens partner het tegendeel voortvloeit.


6. BEROEP OP LEGITIEME
1. Als een afstammeling een beroep doet op zijn of haar legitieme portie, komt de erfstelling ten behoeve van die afstammeling te vervallen.
2. Ik bepaal voorts dat de legitimaris zijn of haar vordering uitsluitend geldend zal kunnen maken jegens mijn partner, zodat inkorting als eerste zal geschieden op hetgeen mijn partner uit mijn nalatenschap zal verkrijgen, danwel op hetgeen mijn partner zal verkrijgen op grond een handeling als bedoeld in artikel 4:126 Burgerlijk Wetboek.
3. Ten behoeve van mijn partner bepaal ik dat ten laste van mijn partner komende vorderingen terzake van de legitieme portie (zoals in het vorige lid beschreven) eerst opeisbaar zijn na het overlijden van mijn partner.


7. INBRENG GIFTEN
Mijn erfgenamen zijn verplicht tot inbreng van alle door mij aan hen gedane giften, tenzij en voor zover ter gelegenheid van enige gift uitdrukkelijk anders is bepaald.


8. EXECUTEURSBENOEMING
1. Ik benoem mijn partner tot verzorger van mijn begrafenis of crematie en tot (beheers)executeur in de zin van Afdeling 4.5.6. Burgerlijk Wetboek, en bepaal dat de executeur in het kader van de tot zijn of haar taak behorende voldoening van de schulden van de nalatenschap bevoegd is om zonder overleg of toestemming als bedoeld in artikel 4:147 Burgerlijk Wetboek goederen te gelde te maken. De executeur is bevoegd om een andere executeur aan zich toe te voegen of in zijn of haar plaats te stellen, en als een executeur komt te ontbreken is de kantonrechter bevoegd om op verzoek van een belanghebbende een vervanger te benoemen.
2. Voor het geval mijn partner deze executeursbenoeming niet kan of wil aanvaarden benoem ik in plaats van mijn partner, eventueel bij opvolging, met geheel gelijke bevoegdheden: [   ].


9. VOORWAARDE VOOR VERKRIJGING DOOR PARTNER
1. Alle beschikkingen ten behoeve van mijn partner, de eventuele benoeming tot executeur daaronder uitdrukkelijk begrepen, zijn gemaakt onder de voorwaarde dat ons huwelijk (of eventueel geregistreerd partnerschap) door mijn of zijn of haar overlijden is geëindigd, zonder dat ten tijde van het overlijden sprake is (was) van scheiding van tafel en bed of van een niet-geroyeerde procedure of een overeenkomst om te geraken [NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright] geen bloedverwanten van mij zijn, alsmede alle bij deze uiterste wil gedane benoemingen van mijn partner en zijn of haar vooromschreven bloedverwanten, vervallen eveneens als niet aan voornoemde voorwaarde is voldaan.
2. Als aan bedoelde voorwaarde niet is voldaan sluit ik mijn partner, voor zover nodig, uit als (versterf) erfgenaam van mijn nalatenschap.


10. VOOGDIJBENOEMING
1. Als ik tegelijkertijd met of na mijn partner overlijd met achterlating van minderjarige kinderen, benoem ik tot voogd: [  ] en voor het geval hij of zij die benoeming niet kan of wil aanvaarden, benoem ik in zijn of haar plaats, eventueel bij opvolging: [  ].
2. Ten aanzien van voormelde voogdij geef ik uitdrukkelijk te kennen dat het mijn wens is:
1. dat mijn minderjarige kinderen samen worden opgenomen en opgevoed in één gezin;
2. dat de maatstaven, [NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright]


11. BEWIND
1. Ik stel al hetgeen door mijn kinderen - hierna ieder aangeduid als "rechthebbende" uit mijn nalatenschap of anderszins ter zake of ten gevolge van mijn overlijden wordt verkregen, en hetgeen door zaaksvervanging overeenkomstig artikel 1:95 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek daarvoor in de plaats treedt en de opbrengsten daarvan, onder bewind, een en ander onder de volgende bepalingen:
1. Strekking van het bewind 
Ik stel dit bewind mede in om de reden dat ik de rechthebbende nog niet in staat acht om zelfstandig in het beheer van het verkregene te voorzien. Het bewind is ingesteld in het belang van de rechthebbende.
2. Aanvang en einde van het bewind; voorrang van het bewind gedurende de minderjarigheid 
Het bewind neemt een aanvang op de dag van mijn overlijden. Het bewind eindigt zodra de rechthebbende de leeftijd van [  ] jaar heeft bereikt. Het bewind zal ook na het bereiken van de hiervoor vermelde leeftijd voortduren als de rechthebbende op dat moment toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of surseance van betaling heeft aangevraagd, dan wel in staat van faillissement verkeert. Doet één van deze omstandigheden zich voor dan zal het bewind eerst eindigen als de schuldsaneringsregeling of surseance van betaling eindigt, of de aanvraag wordt afgewezen, en de rechthebbende niet binnen één maand daarna failliet wordt verklaard respectievelijk als het faillissement eindigt door homologatie van een akkoord waarmee de bewindvoerder heeft ingestemd.
3. [NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright]De bewindvoerder is niet aansprakelijk voor vermindering van de waarde van de aan het bewind onderworpen goederen, tenzij mocht blijken dat hij of zij niet te goeder trouw heeft gehandeld of anderszins is tekort geschoten in de zorg van een goed bewindvoerder.
[in verband met copyright zijn clausules 4-8 weggelaten]
9. Rekening en verantwoording 
De bewindvoerder dient aan de rechthebbende rekening en verantwoording af te leggen op het moment dat deze de leeftijd van achttien (18) jaar bereikt en vervolgens jaarlijks, steeds uiterlijk op de eerste juli van elk jaar over het daaraan voorafgaande kalenderjaar. De bewindvoerder is voorts te allen tijde verplicht om op eerste daartoe strekkend verzoek van en aan degene aan wie hij of zij rekening en verantwoording moet afleggen, aan te tonen dat de onder bewind gestelde goederen, of de goederen welke daarvoor in de plaats zijn getreden, nog aanwezig zijn. Aan het einde van het bewind maakt de bewindvoerder een finale rekening en verantwoording op.
10. Beslag 
Het onder bewind gestelde vermogen en de revenuen daarvan zijn niet voor inbeslagneming vatbaar.
11. Inkomsten/uitkeringen 
De bewindvoerder bepaalt of en in welke mate de vruchten (inkomsten) uit het onder bewind gestelde vermogen aan de rechthebbende ter beschikking worden gesteld. De bewindvoerder heeft de bevoegdheid om, als het belang van de rechthebbende dit naar zijn of haar oordeel vordert, aan hem of haar kapitaaluitkeringen te doen. De bewindvoerder is verplicht om op diens verzoek aan de rechthebbende uitkeringen uit inkomsten en/of vermogen te doen om de rechthebbende in staat te stellen om een opleiding/studie te volgen en/of om een woning te verwerven. Bij verschil van inzicht hieromtrent, of over de hoogte van het ter beschikking te stellen bedrag, beslist de kantonrechter.
12. Aanwijzing opvolger 
De bewindvoerder heeft de bevoegdheid om bij afzonderlijke notariële akte een opvolger met geheel gelijke bevoegdheden te benoemen, voor zover door mij niet in de opvolging is voorzien.
13. Defungeren 
De bewindvoerder zal defungeren door zijn of haar overlijden en wanneer hij of zij: - failliet gaat, surseance van betaling of faillissement aanvraagt of onder de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen komt te vallen, dan wel wanneer op goederen die wat betreft de waarde meer dan de helft van (het saldo van) zijn of haar vermogen uitmaken executoriaal beslag wordt gelegd; - onder curatele wordt gesteld of anderszins het vrije beheer over zijn of haar gehele vermogen verliest;- gedurende meer dan twee (2) maanden zijn of haar wil niet kan verklaren;- door de kantonrechter wordt ontslagen. Als de bewindvoerder defungeert zonder dat door mij in de opvolging is voorzien dan zal een nieuwe bewindvoerder met gelijke bevoegdheden worden benoemd door de kantonrechter van de woonplaats van de rechthebbende.


14. Bedanken 


De bewindvoerder heeft de bevoegdheid om te bedanken, mits hij of zij overeenkomstig het onder 12. bepaalde een opvolger heeft benoemd als door mij niet in de opvolging is voorzien.


15. Opheffen bewind 
[NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright]
16. Onvoorziene omstandigheden; geschillen 
De kantonrechter van de woonplaats van de rechthebbende kan op verzoek van de bewindvoerder of van de rechthebbende, al dan niet onder door hem te stellen voorwaarden, de regels omtrent het voeren van het bewind wijzigen op grond van onvoorziene omstandigheden. Geschillen welke mochten rijzen naar aanleiding van deze onderbewindstelling zullen eveneens, in eerste en hoogste instantie, door bedoelde kantonrechter worden beslist.
17. Dezelfde bewindvoerder 
Ofschoon het een afzonderlijk bewind voor ieder van de rechthebbenden betreft, zal voor elk bewind steeds dezelfde bewindvoerder optreden.
2. Tot bewindvoerder benoem ik mijn partner, danwel voor het geval hij of zij deze functie niet kan of wil aanvaarden, [   ].
3. Als een legitimaris met toepassing van artikel 4:75 lid 2 Burgerlijk Wetboek de onder 1. opgegeven grond voor de onderbewindstelling betwist, bepaal ik uitdrukkelijk dat de verkrijging [NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright] de legitimaris zal toekomen aan mijn overige erfgenamen, naar rato van hun erfdelen.


SLOT
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de wettelijk voorgeschreven identificatie heeft plaatsgevonden. Waarvan akte is verleden te [plaats invullen door notaris] op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Nadat de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon is opgegeven en toegelicht, heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, de strekking en de gevolgen daarvan te hebben begrepen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. Daarna is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, getekend om [tijdstip invullen door notaris]

Voorbeeld testament

Hieronder gaan links naar de diverse voorbeeld testamenten van NuNotariaat. Per leefsituatie is een ander notarieel model van toepassing. Natuurlijk hangt de inhoud van de uiteindelijke akte wel af van de keuzes die online zijn gemaakt. Bij NuNotariaat zijn alle keuzes inbegrepen in de vaste lage prijs.

1 testament kost 225 euro, 2 testamenten kosten 325 euro. Geen bijkomende kosten. 46 aangesloten notariskantoren. Ook het tekenen bij de notaris is inbegrepen in de vaste lage prijs. Ga naar www.nunotariaat.nl/testament

Gratis en vrijblijvende informatiepakket aanvragen? Klik hier!

Voorbeeld levenstestament - enkel


VOORBEELD LEVENSTESTAMENT ALS VOOR EEN ENKEL LEVENSTESTAMENT IS GEKOZEN


Op [ ] verscheen voor mij, [ ]:


[Voornaam Achternaam], geboren op [  ] te [ ], met nummer paspoort: [XXXXXX] (hierna de comparant).


De comparant verklaart als volgt: 


DOEL VAN DIT LEVENSTESTAMENT


Met dit levenstestament wil ik mede voorzien in de situatie dat ik om wat voor reden dan ook niet meer zelf kan handelen. Ik tref daartoe de volgende maatregelen:


Ik geef een algemene volmacht om mijn vermogensrechtelijke en andere zakelijke belangen te behartigen. Ik wijs een medisch gevolmachtigde aan om mij te vertegenwoordigen op medisch gebied, ik heb mijn wensen ter zake van de uitoefening van beide volmachten geformuleerd en ik heb medische verklaringen in deze akte opgenomen.


Ik tref deze maatregelen om te voorkomen dat ik onder curatele word gesteld, dat over mijn goederen beschermingsbewind of ten behoeve van mij mentorschap wordt ingesteld. Ook als ik wilsonbekwaam word, dat wil zeggen dat ik niet meer in staat ben tot een redelijke waardering van mijn belangen, blijft dit levenstestament met de daarin opgenomen volmachten gelden. Ik ben mij ervan bewust dat ik dan zelf niet meer in staat zal zijn om mijn gevolmachtigde rekening en verantwoording te vragen of de volmacht in te trekken.


Het is mijn uitdrukkelijke bedoeling dat de wensen die ik in dit levenstestament heb neergelegd, ter kennis worden gebracht aan de personen of instanties, zoals de rechterlijke macht, die bevoegd zijn beslissingen te nemen over mijn persoon of mijn goederen.


Ik ben mij ervan bewust dat mijn wensen geen verplichtingen meebrengen voor derde partijen.


HERROEPING EERDER VERLEENDE ALGEMENE VOLMACHTEN


Ik herroep alle eerder gemaakte levenstestamenten en de daarin verleende algemene volmachten.


I. VERLENING ALGEMENE VOLMACHT


 Aanwijzing gevolmachtigden


Ik wijs aan tot mijn algemeen gevolmachtigden:


- [voornaam achternaam gevolmachtigde], geboren op [ ] te [geboorteplaats].


- [voornaam achternaam], geboren op [ ] te [geboorteplaats].


Afzonderlijke bevoegdheid


Zij kunnen hun taken als algemeen gevolmachtigden ieder afzonderlijk uitoefenen.


Volmacht gaat direct in


De volmacht kan uitgeoefend worden vanaf het moment direct na het ondertekenen van de akte, tot aan het moment dat de volmacht eindigt. [NB u kunt er ook voor kiezen bij NuLevenstestament de volmacht pas bij een artsverklaring van wilsonbekwaamheid te laten ingaan]


II. ALGEMENE BEPALINGEN


Bevoegdheden in abstracte zin: algemene volmacht


Deze volmacht is een algemene volmacht in de zin van artikel 3:62 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Dat betekent dat de gevolmachtigde mij in al mijn hoedanigheden, waaronder begrepen mijn hoedanigheid van bestuurder en/of aandeelhouder van een rechtspersoon en certificaathouder, mag vertegenwoordigen in alle zaken en namens mij alle rechtshandelingen mag verrichten op het gebied van het burgerlijk recht, het belastingrecht, het procesrecht en elk ander rechtsgebied voor zover de wet toestaat. Deze volmacht strekt zich uitdrukkelijk uit tot daden van beschikking.


Ondervolmacht


Het is een gevolmachtigde niet toegestaan ondervolmacht te verlenen met uitzondering van het verlenen van een ondervolmacht aan (i) een medewerker van een notariskantoor voor ondertekening van een notariële akte of voor het verrichten van werkzaamheden die gebruikelijk op een notariskantoor worden verricht of (ii) een medewerker van (de griffie van) een rechtbank.


Doorgeven van de volmacht


Als een gevolmachtigde voorziet dat hij of zij niet meer in staat zal zijn de bevoegdheden uit de volmacht uit te oefenen, mag hij of zij uitsluitend de volgende persoon in zijn of haar plaats stellen: - [voornaam achternaam], geboren op 1-1-1900 te [geboorteplaats].


Als wederpartij van mij optreden


De gevolmachtigde is bevoegd om als wederpartij van mij op te treden.


Rekening en verantwoording


Ik kan de gevolmachtigde verzoeken jaarlijks rekening en verantwoording aan mij af te leggen over het voorafgaande jaar. Na goedkeuring van de rekening en verantwoording zal ik de gevolmachtigde décharge verlenen.


De gevolmachtigde kan de andere gevolmachtigde(n) verzoeken rekening en verantwoording af te leggen over het voorgaande jaar, aan welk verzoek binnen drie maanden door de gevolmachtigde(n) moet worden voldaan.


Mijn erfgenamen kunnen verlangen dat de gevolmachtigde aan hen rekening en verantwoording aflegt over de periode waarover tijdens mijn leven geen rekening en verantwoording is afgelegd en in ieder geval over de laatste vijf jaren voorafgaand aan mijn overlijden.


III. BEVOEGDHEDEN VAN DE GEVOLMACHTIGDE


Bevoegdheden in concrete zin


De nu volgende opsomming van bevoegdheden is uitsluitend bedoeld als verduidelijking voor de gevolmachtigde. Zij is uitdrukkelijk niet bedoeld om niet-genoemde bevoegdheden uit te sluiten. Voor zover nodig, bevestig ik dat de gevolmachtigde de volgende bevoegdheden heeft.


i. Bankzaken en overige financiële zaken 


Deze volmacht geeft de bevoegdheid om al mijn bankzaken en overige financiële zaken te regelen. Mijn bankzaken en overige financiële zaken omvatten onder meer het volgende:  


 1. bankrekeningen  het gebruik – op alle mogelijke manieren- van al mijn bankrekeningen. Dat zijn alle rekeningen die (mede) op mijn naam bij een financiële instelling worden aangehouden, zoals betaal- en spaarrekeningen, beleggings- rekeningen en bankspaarrekeningen. Met gebruik bedoel ik alle bankzaken die ik met mijn rekeningen mag doen, zoals geld opnemen, betalingen verrichten aan derden en het gebruik van een eventueel krediet op de rekening. Onder gebruik valt ook het online gebruik, bijvoorbeeld via de mobiele telefoon of tablet. De gevolmachtigde is bevoegd de daarvoor benodigde overeenkomsten te ondertekenen. Ook mag hij rekeningen opheffen en op mijn naam nieuwe rekeningen openen. 
 2. safeloket  zich toegang te verschaffen tot al mijn safeloketten, deze op te zeggen, nieuwe safeloketten te huren en alle aan de safeloketten verbonden rechten uit te oefenen; 
 3. effecten  aandelen, staatsleningen en andere obligaties en in het algemeen alle ter beurze genoteerde fondsen te verkrijgen, te vervreemden en op zodanige fondsen in te schrijven. De bevoegdheid omvat ook het wijzigen van het beleggingsconcept en/of het risicoprofiel; 
 4. lenen en zekerheid bedragen te leen op te nemen en te leen te verstrekken, kredietfaciliteiten af te sluiten en te gebruiken. Voor zover het een lening aan een natuurlijke persoon betreft, is de voornoemde bevoegdheid beperkt tot het verstrekken van leningen aan (klein)kinderen onder de hieronder genoemde voorwaarden. Daarnaast mag de gevolmachtigde [Copyright NuLevensTestament] zekerheid van de voldoening van leningen en kredieten, hypotheekrechten en pandrechten vestigen en in het algemeen alle zekerheden, welke dan ook, verschaffen of bedingen, daaronder begrepen bedingen van hoofdelijkheid. Of van deze bevoegdheid gebruik kan worden gemaakt is aan de bank of de betrokken financiële instelling; 
 5. verzekeringen  verzekeringsovereenkomsten te sluiten en op te zeggen en in het algemeen mij ter zake te vertegenwoordigen bij verzekeringsmaatschappijen en banken. 

Geen controle bank Deze afspraken inzake mijn bank- en overige financiële zaken hebben alleen interne werking, dus tussen mij en mijn gevolmachtigde(n). Ik realiseer mij dat een bank of andere financiële instelling niet controleert wat een gevolmachtigde met opgenomen gelden doet of welke overboekingen de gevolmachtigde maakt. De bank mag erop vertrouwen dat een gevolmachtigde handelt in overeenstemming met de bevoegdheden die hij heeft in het kader van deze volmacht. 


ii. beheer en administratie 


 1. roerende en onroerende zaken te huren, verhuren, pachten of verpachten;
 2. vergaderingen van vennootschappen en verenigingen bij te wonen, daarin op te treden en functies te vervullen, stemrecht uit te oefenen en notulen te ondertekenen; 
 3. mij te vertegenwoordigen bij de overheid en in dat kader alle aangiften te ondertekenen, alle belastingen en heffingen te voldoen en alle bezwaar en verzoekschriften in te dienen, uitstel van betaling te verkrijgen, zekerheid te verschaffen, toestemming te verlenen tot inschrijving in de openbare registers; 
 4. in geval van faillissement, schuldsanering, gerechtelijk akkoord, schuldregeling of vermogensvereffening van debiteuren, deel te nemen aan vergaderingen van schuldeisers en mij te vertegenwoordigen; 
 5. alle informatie op te vragen en in te zien wat betreft mijn financiële administratie;

iii. belegging en beschikking 


 1. mijn (aandeel in een) woning en andere goederen te verkrijgen en te vervreemden;
 2. over te gaan tot het vestigen, wijzigen, opzeggen of afstand doen van beperkte rechten; 
 3. afstand te doen van alle zekerheden, welke dan ook, afstand te doen van privileges en van het recht zich te beroepen op de vervulling van ontbindende voorwaarden; 

iv. borgtocht 


 1. mij als borg te verbinden, tot zekerheid voor deze borgtochten hypotheekrechten en pandrechten te vestigen en in het algemeen elke vorm van zekerheid te verschaffen;
 2. borgstellingen het karakter van hoofdelijkheid te geven; 

v. optreden in rechte


 1. mij in rechte te vertegenwoordigen, zowel eisende als verwerende, zich van rechtskundige bijstand te voorzien, alle processuele handelingen en alle executiemaatregelen ten uitvoer te leggen of te vorderen;
 2. vaststellingsovereenkomsten aan te gaan en schikkingen te treffen; 
 3. mediators, arbiters en bindend adviseurs te benoemen; 

vi. nalatenschappen en giften 


 1. alle erfrechtelijke verkrijgingen te aanvaarden,[Copyright NuLevensTestament] of te verwerpen; 
 2. over te gaan tot verdeling van alle onverdeeldheden, vorderingen wegens overbedeling te ontvangen en te voldoen 
 3. ter zake van nalatenschappen verschuldigde belasting te betalen en in verband daarmee aangifte te doen, uitstel te vragen en zekerheid, in welke vorm ook, ten behoeve van de belastingdienst te stellen 
 4. giften, al dan niet onder een last, te aanvaarden; 
 5. giften te doen;

vii. e-mail en andere elektronische dienstverlening 


 1. toegang te hebben tot mijn e-mail accounts en deze te gebruiken; 
 2. toegang te hebben tot andere elektronische dienstverlening waartoe ik gerechtigd ben en deze te gebruiken; 

viii. toestemming artikel 1:88 Burgerlijk Wetboek 


 1. toestemming te verlenen voor rechtshandelingen zoals bedoeld in artikel 1:88 lid 1 Burgerlijk Wetboek; 

ix. diverse bevoegdheden


 1. in het algemeen al het nodige te doen, alles zonder dat een onjuiste of onvolledige omschrijving van de bevoegdheden aan de gevolmachtigde kan worden tegengeworpen.

IV. AANWIJZINGEN VOOR DE GEVOLMACHTIGDE


Deze volmacht geeft de gevolmachtigde de bevoegdheid naar eigen inzicht in mijn belang rechtshandelingen aan te gaan. Als leidraad bij de uitoefening van de uit deze volmacht voortvloeiende bevoegdheden geef ik de volgende aanwijzingen. Deze aanwijzingen hebben uitdrukkelijk niet de strekking de bevoegdheden van de gevolmachtigde zoals in II omschreven te beperken.


Wanneer gebruikmaken van deze volmacht?


Ik ga ervan uit dat de gevolmachtigde alleen dan gebruik maakt van de volmacht indien en zo lang dat gezien mijn geestelijke en/of lichamelijke toestand nodig is. Ik ben mij ervan bewust dat derden niet hoeven en vaak ook niet kunnen controleren of er sprake is een dergelijke geestelijke en/of lichamelijke toestand. Rechtshandelingen die door de gevolmachtigde namens mij worden verricht terwijl ik nog of weer in staat ben zelf te handelen, blijven geldig.


Tijdelijke wilsonbekwaamheid of tijdelijke feitelijke onbekwaamheid


Als ik naar verwachting tijdelijk ten gevolge van ziekte, afwezigheid of een andere oorzaak in de onmogelijkheid verkeer mijn belangen te behartigen en/of mijn wil te bepalen, wil ik dat de gevolmachtigde zich bij het gebruik maken van deze volmacht terughoudend opstelt. Daarmee bedoel ik dat de gevolmachtigde zich beperkt tot rechtshandelingen die passen in de dagelijkse gang van zaken, het uitvoeren van eventuele reeds bestaande overeenkomsten en het verrichten van handelingen die geen uitstel kunnen dulden. Ik begrijp dat derden aan wie deze volmacht wordt getoond, ervan uit mogen gaan dat de gevolmachtigde bevoegd is om te handelen.


Giften


aan (klein)kinderen


De gevolmachtigde mag giften doen aan mijn kinderen en mijn kleinkinderen (voor zover ik kinderen en/of kleinkinderen heb): i. als dat met het oog op belastingbesparing gunstig is. Deze giften mogen het bedrag van de geldende fiscale vrijstelling niet overstijgen. Er moet voldoende liquide vermogen overblijven om in mijn verzorging en levensonderhoud te voorzien; of ii. als en voorzover een gift voorkomt dat een inkomens- of vermogenstoets in de weg staat aan uitkeringen of voorzieningen van overheidswege. Hiervan is in elk geval ook sprake als door de gift, op grond van enige wettelijke regeling een lagere vermogensafhankelijke bijdrage verschuldigd wordt wegens definitief verblijf in enige instelling. Terzake van de giften onder sub (i) en sub (ii) wens ik ook dat deze in gelijke mate worden verstrekt aan mijn kinderen en kleinkinderen, waarbij wel verschil mag worden gemaakt tussen kinderen enerzijds en kleinkinderen anderzijds.


aan (andere) erfgenamen


Als ik geen (klein)kinderen heb, mag de gevolmachtigde giften doen aan de door mij in mijn testament aangewezen erfgenamen of (indien ik geen testament heb), mijn erfgenamen op grond van de wet: i. als dat met het oog op belastingbesparing gunstig is. Deze giften mogen het bedrag van de geldende fiscale vrijstelling niet overstijgen. Er moet voldoende liquide vermogen overblijven om in mijn verzorging en levensonderhoud te voorzien; of ii. als en voorzover een gift voorkomt dat een inkomens- of vermogenstoets in de weg staat aan uitkeringen of voorzieningen van overheidswege. Hiervan is in elk geval ook sprake als door de gift, op grond van enige wettelijke regeling een lagere vermogensafhankelijke bijdrage verschuldigd wordt wegens definitief verblijf in enige instelling. Terzake van de giften aan erfgenamen onder sub (i) en sub (ii) bepaal ik dat deze naar rato van de wettelijke erfdelen dan wel testamentaire erfdelen (indien ik een testament heb) moeten plaatsvinden.


Leningen


De gevolmachtigde mag leningen verstrekken aan mijn kinderen en mijn kleinkinderen (voor zover ik kinderen en/of kleinkinderen heb). Ik wens dat mijn kinderen en kleinkinderen daarbij gelijk worden behandeld, waarbij wel verschil mag worden gemaakt tussen kinderen enerzijds en kleinkinderen anderzijds. Er moet voldoende liquide vermogen overblijven om in mijn verzorging te voorzien, berekend volgens de rechterlijke richtlijnen die gelden bij beschermingsbewind.


Aflossing op erfrechtelijke vorderingen


De gevolmachtigde mag aflossen op vorderingen uit erfrecht van mijn kinderen (als ik die heb).


Woning


Mijn woning mag worden verkocht als ik mijn intrek neem in een verpleeg- of verzorgingsinstelling of een andere woonruimte en er geen zicht is op mijn terugkeer naar die woning. Terzake van de verkoop van mijn woning pleegt de gevolmachtigde overleg met mijn (overige) kinderen indien die er zijn. Ik wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen.


V. MEDISCHE AANGELEGENHEDEN


Aanwijzing gevolmachtigde


Voor het geval ik naar het oordeel van een hulpverlener in de zin van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst niet meer in staat ben tot een redelijke waardering van mijn eigen belangen ter zake van mijn gezondheid en zorgbehoeften, geef ik volmacht om in mijn plaats op te treden ter zake van de verplichtingen die voor de hulpverlener uit afdeling 7.7.5 Burgerlijk Wetboek voortvloeien aan [voornaam achternaam], geboren op [   ] te [geboorteplaats].


De volmacht geldt ook voor:


Bevoegdheden


Deze volmacht geeft de gevolmachtigde de bevoegdheid om in mijn behandelingsrelatie met medische hulpverleners de niet-vermogensrechtelijke belangen van mij als patiënt te behartigen volgens de normen van een goed vertegenwoordiger zoals onder meer omschreven in artikel 7:465 lid 5 Burgerlijk Wetboek waaronder uitdrukkelijk begrepen het nemen van beslissingen aangaande het al dan niet aanvangen met, wijzigen van, doorgaan met of staken van een voorgenomen onderzoek of een voorgestelde behandeling. Ik wil bij de behartiging van deze belangen zoveel mogelijk worden betrokken.


Ik ben mij ervan bewust:


een en ander als bedoeld in artikel 7:465 van het Burgerlijk Wetboek.


Toestemming voor het verstrekken van medische informatie door de arts


In verband met deze volmacht geef ik hierbij mijn behandelend(e) arts(en) en/of andere medische hulpverleners uitdrukkelijk toestemming om aan de gevolmachtigde:


[MEDISCHE WENSEN]


[TEKST BEHANDELVERBOD] 

Behandelverbod


Ik geef geen toestemming voor het aanvangen van een levensverlengende behandeling. Onder levensverlengende behandelingen versta ik het kunstmatig (via infuus of sonde) toedienen van vocht en voeding, het kunstmatig beademen en het toedienen van antibiotica in het kader van bijvoorbeeld een longontsteking. Als een dergelijke behandeling eerder is ingezet, wil ik dat die behandeling wordt gestaakt.


Ik ben mij ervan bewust dat:


- ik mijn wilsverklaring actueel houd door er regelmatig met de arts over te spreken en;


- ik er verstandig aan doe een kopie van het behandelverbod aan het medisch dossier toe te voegen; en


- ik te allen tijde mijn wensen kan aanpassen.

Risicoaanvaarding


Dit behandelverbod blijft onverminderd van kracht, ongeacht de tijd die mocht zijn verstreken na de ondertekening van deze akte. Het is mij volkomen duidelijk dat ik dit behandelverbod kan herroepen. Door dit behandelverbod aanvaard ik bewust de mogelijkheid dat een arts het verbod volgt, waarover ik bij actueel bewustzijn misschien anders zou zijn gaan denken.


Herroepen van eerdere verklaring(en)


Door dit behandelverbod te ondertekenen, herroep ik alle eventuele eerder door mij ondertekende soortgelijke verklaringen.


[TEKST EUTHANASIEVERKLARING [OPTIE ALS IS GEKOZEN VOOR BEHANDELVERBOD]] 


Euthanasie Wanneer ik in een toestand kom te verkeren: - waarin ik uitzichtloos lijd; en/of - waarin geen redelijk uitzicht bestaat op terugkeer naar een voor mij waardige levensstaat; en/of  - mijn verdergaande ontluistering te voorzien is, verzoek ik mijn arts uitdrukkelijk mij de middelen toe te dienen of te verstrekken om mijn leven te beëindigen.


Onthouden van toestemming


Indien niet, of nog niet kan worden overgegaan tot inwilliging van mijn euthanasieverzoek -bijvoorbeeld in verband met geldende eisen van zorgvuldigheid - onthoud ik uitdrukkelijk toestemming voor verdere medische behandeling met uitzondering van zuivere palliatieve bestrijding van ongemakken als pijn, jeuk, benauwdheid en onrust. Onder deze weigering van alle verdere medische behandeling zijn ook uitdrukkelijk begrepen alle levensverlengende medische handelingen, zoals reanimatie of kunstmatige toediening van vocht en voeding.


Risicoaanvaarding


Dit euthanasieverzoek blijft onverminderd van kracht, ongeacht de tijd die mocht zijn verstreken na de ondertekening ervan. Het is mij volkomen duidelijk dat ik dit euthanasieverzoek kan herroepen. Door dit euthanasieverzoek te ondertekenen aanvaard ik dus bewust de mogelijkheid dat een arts op het verzoek ingaat, waarover ik bij actueel bewustzijn misschien anders zou zijn gaan denken.


Herroepen van eerdere verklaring(en)


Door dit euthanasieverzoek te ondertekenen herroep ik alle eventuele eerder door mij ondertekende soortgelijke verklaringen.


Weloverwogenheid


Ik heb dit euthanasieverzoek zorgvuldig overwogen, heb mij daarover goed geïnformeerd en ik ben bij de ondertekening ervan in het bezit van mijn volle verstandelijke vermogens.


Vrijwaring


Verder verklaar ik uitdrukkelijk de gevolmachtigde, die mij behulpzaam is geweest bij het realiseren van genoemde handelingen, te vrijwaren voor ieder feitelijk of juridisch gevolg dat uit zijn handelen zou kunnen voortvloeien. Voor zover ik nadere wensen heb over handelingen die betrekking hebben op de verlenging van mijn leven en de zorg daarbij, heb ik dit in een aparte verklaring opgenomen.


[TEKST EUTHANASIEVERBOD [OPTIE BIJ KEUZE GEEN  BEHANDELVERBOD] 


Euthanasieverbod Ik geef te kennen dat ik niet wil dat mijn leven op enige andere wijze dan de natuurlijke wijze tot zijn einde komt en dat er dus geen euthanasie op mij toegepast mag worden.


Betekenis van de wilsverklaring


Deze verklaring geeft mijn wil op dit moment weer en is in vol bewustzijn opgemaakt. Ik leg deze wil in dit levenstestament vast met het oog op het intreden van wilsonbekwaamheid waardoor het voor mij niet meer mogelijk is deze wil te uiten. Ik realiseer mij dat deze verklaring aan betekenis zal winnen als ik die regelmatig tegenover mijn huisarts of behandelend arts bevestig en dat de waarde daarvan vermindert als ik dat nalaat. Het is mijn uitdrukkelijke bedoeling dat deze verklaring blijft gelden, ook al ben ik niet meer in staat haar te herroepen.


Verzoek tot het verstrekken van informatie aan de arts


Hierbij verzoek ik aan gevolmachtigde om alle medische wensen en de wilsverklaringen die ik in dit levenstestament heb neergelegd en alle eventuele andere wilsverklaringen die ik heb opgesteld onder de aandacht te brengen van mijn behandelend(e) arts(en).


[EINDE SPECIFIEKE CLAUSULES INZAKE MEDISCHE WENSEN]


VI. BEWIND/MENTORSCHAP/CURATELE


Deze volmacht is erop gericht geen bewind, mentorschap of curatele te hoeven aanvragen. Stelt de rechter desondanks een bewind en/of mentorschap in, of stelt hij een curatele in, dan geldt het volgende.


Inzake bewind


Ik spreek de uitdrukkelijke voorkeur uit dat de rechter een door mij in I. aangewezen gevolmachtigde als bewindvoerder benoemt.


Als mijn vermogen onder bewind wordt gesteld eindigt de onder I. verleende volmacht ten aanzien van het gedeelte van het vermogen dat onder bewind is gesteld.


Inzake mentorschap


Ik spreek de uitdrukkelijke voorkeur uit dat de rechter de door mij aangewezen medisch gevolmachtigde als mentor benoemt.


Als voor mij een mentor is benoemd, eindigt de door mij verleende medische volmacht.


Inzake curatele


Ik wens niet onder curatele te worden gesteld als de regeling voor bewind en/of mentorschap een juiste behartiging van mijn belangen meebrengt.


Mocht ik desondanks onder curatele worden geplaatst, dan spreek ik de uitdrukkelijke voorkeur uit dat de rechter de door mij de onder I. aangewezen gevolmachtigde als curator benoemt.


VII. OVERIGE BEPALINGEN


Onkosten/loon gevolmachtigde


Een gevolmachtigde mag de onkosten die hij maakt bij de uitoefening van deze volmacht bij mij in rekening brengen, voor zover de gemaakte kosten passend zijn.


Een gevolmachtigde mag geen loon bij mij in rekening brengen.


Uittreksel en/of afschrift


Ik geef opdracht en volmacht aan iedere daartoe bevoegde notaris om op verzoek van een gevolmachtigde op mijn kosten aan de gevolmachtigde een uittreksel en/of afschrift af te geven van deze akte.


Registratie Centraal Levenstestamentenregister


Ik geef opdracht aan de notaris om mijn gegevens (zoals hieronder opgenoemd) te registreren in het Centraal Levenstestamentenregister (hierna genoemd: CLTR). Het CLTR is het centrale levenstestamentenregister dat wordt gehouden door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (hierna te noemen: KNB), Spui 184, 2511 BW Den Haag of een door deze organisatie aan te wijzen (rechts)persoon. Ik geef toestemming aan de KNB, de houder van het CLTR, om deze gegevens op te nemen in dit register en daaruit inlichtingen te geven aan Nederlandse notariskantoren, of aan de kantonrechter of de arts die deze informatie nodig heeft om rekening te kunnen houden met mijn wensen. Ik geef toestemming om deze verklaring aan de houder van het CLTR te geven. Mijn opdracht en toestemming gaan over de volgende gegevens:


Ik heb de privacyverklaring van het CLTR kunnen lezen vóór ik deze toestemming heb gegeven.


Einde volmacht


De onder I. verleende volmacht eindigt:


De gevolmachtigde doet mededeling van het einde van de volmacht anders dan door de dood van de gevolmachtigde aan financiële instellingen bij welke de volmachtgever een rekening aanhoudt of waarmee de gevolmachtigde anderszins heeft gecontracteerd.


Van iedere herroeping of opzegging wordt ook schriftelijk mededeling gedaan aan de notaris die deze akte in bewaring heeft.


De notaris tekent de herroeping of opzegging aan op de volmacht. De notaris mag derden die daarom vragen, informeren over herroeping of opzegging.


De onder V. verleende volmacht eindigt:


De notaris tekent de herroeping of opzegging aan op de volmacht. De notaris mag derden die daarom vragen, informeren over herroeping of opzegging.


WAARVAN AKTE is verleden te [invullen notaris] op de datum die in het hoofd van deze akte is vermeld. De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de wettelijk voorgeschreven identificatie heeft plaatsgevonden.


De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant medegedeeld en toegelicht.


De comparant heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.


Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de comparant en mij, notaris.

Voorbeeld levenstestament

WIJ LATEN U HIER HET VOORBEELD LEVENSTESTAMENT VOOR PARTNERS ZIEN (DUS DE KEUZE TWEE GELIJKE LEVENSTESTAMENTEN). ALS U HET VOORBEELD VAN HET ENKELE LEVENSTESTAMENT WILT ZIEN, KLIKT U DAN HIER: Voorbeeld levenstestament - enkel


Op [datum ] verscheen voor mij, [notaris] , notaris te []: de heer [Voornaam Achternaam], geboren op [datum] te [Geboorteplaats], met nummer paspoort: [XXXXXX] (hierna de comparant).


De comparant verklaart als volgt:


DOEL VAN DIT LEVENSTESTAMENT


Met dit levenstestament wil ik mede voorzien in de situatie dat ik om wat voor reden dan ook niet meer zelf kan handelen. Ik tref daartoe de volgende maatregelen:


Ik geef een algemene volmacht om mijn vermogensrechtelijke en andere zakelijke belangen te behartigen. Ik wijs een medisch gevolmachtigde aan om mij te vertegenwoordigen op medisch gebied, ik heb mijn wensen ter zake van de uitoefening van beide volmachten geformuleerd en ik heb medische verklaringen in deze akte opgenomen.


Ik tref deze maatregelen om te voorkomen dat ik onder curatele word gesteld, dat over mijn goederen beschermingsbewind of ten behoeve van mij mentorschap wordt ingesteld. Ook als ik wilsonbekwaam word, dat wil zeggen dat ik niet meer in staat ben tot een redelijke waardering van mijn belangen, blijft dit levenstestament met de daarin opgenomen volmachten gelden. Ik ben mij ervan bewust dat ik dan zelf niet meer in staat zal zijn om mijn gevolmachtigde rekening en verantwoording te vragen of de volmacht in te trekken.


Het is mijn uitdrukkelijke bedoeling dat de wensen die ik in dit levenstestament heb neergelegd, ter kennis worden gebracht aan de personen of instanties, zoals de rechterlijke macht, die bevoegd zijn beslissingen te nemen over mijn persoon of mijn goederen.


Ik ben mij ervan bewust dat mijn wensen geen verplichtingen meebrengen voor derde partijen.


HERROEPING EERDER VERLEENDE ALGEMENE VOLMACHTEN


Ik herroep alle eerder gemaakte levenstestamenten en de daarin verleende algemene volmachten.


 I. VERLENING ALGEMENE VOLMACHT


Aanwijzing gevolmachtigde


Ik wijs aan tot mijn algemeen gevolmachtigde, mijn partner: [Voornaam Achternaam Partner], geboren op [datum] te [Geboorteplaats partner].


Volmacht gaat direct in


De volmacht aan mijn partner kan uitgeoefend worden vanaf het moment direct na het ondertekenen van de akte, tot aan het moment dat de volmacht eindigt.


Opvolgend gevolmachtigde


Mocht mijn partner de hiervoor vermelde volmacht niet (meer) kunnen of niet (meer) willen aanvaarden, waarvan zal blijken uit een overlijdensakte, een verklaring van wilsonbekwaamheid of een verklaring van mijn partner zelf, dan wordt in plaats van aan mijn partner, de hiervoor omschreven volmacht en de andere in deze akte vermelde bevoegdheden verleend aan:


 1. [Voornaam Achternaam], geboren op [datum] te [Geboorteplaats].
 2. [Voornaam Achternaam], geboren op [datum] te [Geboorteplaats].
 3. [Voornaam Achternaam], geboren op [datum] te [Geboorteplaats].

Zij kunnen hun taken als algemeen gevolmachtigden alleen samen uitoefenen, maar zij kunnen elkaar wel (beperkte of algemene) ondervolmacht verlenen. De volmacht kan door een opvolgend gevolmachtigde pas uitgeoefend worden nadat een verklaring is afgegeven dat ik wilsonbekwaam ben. Met wilsonbekwaam bedoel ik dat ik niet in staat ben tot een redelijke waardering van mijn belangen. De verklaring moet worden afgegeven door een ter zake van de medische situatie waarin ik dan verkeer deskundige, onafhankelijke arts en wordt -in afschrift- aan de afschriften van deze volmacht gehecht. 


Ontbreken van een opvolgend gevolmachtigde. Mocht één van de onder 2 aangewezen gevolmachtigden de hiervoor vermelde volmacht niet (meer) kunnen of niet (meer) willen aanvaarden, dan wordt de hiervoor omschreven volmacht verleend aan de andere twee gevolmachtigden gezamenlijk, of indien er één gevolmachtigde overblijft, deze overgebleven gevolmachtigde alleen. Van het niet (meer) kunnen of (niet) meer willen aanvaarden van de volmacht door een door mij aangewezen gevolmachtigde kan blijk worden gegeven door een overlijdensakte, een verklaring van wilsonbekwaamheid of een door de betreffende door mij aangewezen gevolmachtigde afgelegde en van diens gelegaliseerde handtekening voorziene verklaring. 


De hiervoor tot (opvolgend) algemeen gevolmachtigde(n) benoemde personen benoem ik eveneens, op gelijke opvolgende wijze als hiervoor is opgenomen, tot mijn (opvolgend) medisch gevolmachtigde(n)


II. ALGEMENE BEPALINGEN


Bevoegdheden in abstracte zin: algemene volmacht


Deze volmacht is een algemene volmacht in de zin van artikel 3:62 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Dat betekent dat de gevolmachtigde mij in al mijn hoedanigheden, waaronder begrepen mijn hoedanigheid van bestuurder en/of aandeelhouder van een rechtspersoon en certificaathouder, mag vertegenwoordigen in alle zaken en namens mij alle rechtshandelingen mag verrichten op het gebied van het burgerlijk recht, het belastingrecht, het procesrecht en elk ander rechtsgebied voor zover de wet toestaat. Deze volmacht strekt zich uitdrukkelijk uit tot daden van beschikking.


Doorgeven van de volmacht


Als een gevolmachtigde voorziet dat hij of zij niet meer in staat zal zijn de bevoegdheden uit de volmacht uit te oefenen, mag hij of zij niet een ander in zijn of haar plaats stellen.


Als wederpartij van mij optreden


De gevolmachtigde is bevoegd om als wederpartij van mij op te treden.


Rekening en verantwoording


Ik kan de gevolmachtigde verzoeken jaarlijks rekening en verantwoording aan mij af te leggen over het voorafgaande jaar. Na goedkeuring van de rekening en verantwoording zal ik de gevolmachtigde décharge verlenen.


De gevolmachtigde kan de andere gevolmachtigde(n) verzoeken rekening en verantwoording af te leggen over het voorgaande jaar, aan welk verzoek binnen drie maanden door de gevolmachtigde(n) moet worden voldaan.


Mijn erfgenamen kunnen verlangen dat de gevolmachtigde aan hen rekening en verantwoording aflegt over de periode waarover tijdens mijn leven geen rekening en verantwoording is afgelegd en in ieder geval over de laatste vijf jaren voorafgaand aan mijn overlijden.


III. BEVOEGDHEDEN VAN DE GEVOLMACHTIGDE
Bevoegdheden in concrete zin
De nu volgende opsomming van bevoegdheden is uitsluitend bedoeld als verduidelijking voor de gevolmachtigde. Zij is uitdrukkelijk niet bedoeld om niet-genoemde bevoegdheden uit te sluiten. Voor zover nodig, bevestig ik dat de gevolmachtigde de volgende bevoegdheden heeft.


i. Bankzaken en overige financiële zaken 


Deze volmacht geeft de bevoegdheid om al mijn bankzaken en overige financiële zaken te regelen. Mijn bankzaken en overige financiële zaken omvatten onder meer het volgende:  


 1. bankrekeningen 
  het gebruik – op alle mogelijke manieren- van al mijn bankrekeningen. Dat zijn alle rekeningen die (mede) op mijn naam bij een financiële instelling worden aangehouden, zoals betaal- en spaarrekeningen, beleggings- rekeningen en bankspaarrekeningen. Met gebruik bedoel ik alle bankzaken die ik met mijn rekeningen mag doen, zoals geld opnemen, betalingen verrichten aan derden en het gebruik van een eventueel krediet op de rekening. Onder gebruik valt ook het online gebruik, bijvoorbeeld via de mobiele telefoon of tablet. De gevolmachtigde is bevoegd de daarvoor benodigde overeenkomsten te ondertekenen. Ook mag hij rekeningen opheffen en op mijn naam nieuwe rekeningen openen. 
 2. safeloket 
  zich toegang te verschaffen tot al mijn safeloketten, deze op te zeggen, nieuwe safeloketten te huren en alle aan de safeloketten verbonden rechten uit te oefenen; 
 3. effecten 
  aandelen, staatsleningen en andere obligaties en in het algemeen alle ter beurze genoteerde fondsen te verkrijgen, te vervreemden en op zodanige fondsen in te schrijven. De bevoegdheid omvat ook het wijzigen van het beleggingsconcept en/of het risicoprofiel; 
 4. lenen en zekerheid
  bedragen te leen op te nemen en te leen te verstrekken, kredietfaciliteiten af te sluiten en te gebruiken. Voor zover het een lening aan een natuurlijke persoon betreft, is de voornoemde bevoegdheid beperkt tot het verstrekken van leningen aan (klein)kinderen onder de hieronder genoemde voorwaarden. Daarnaast mag de gevolmachtigde [Copyright NuLevensTestament] zekerheid van de voldoening van leningen en kredieten, hypotheekrechten en pandrechten vestigen en in het algemeen alle zekerheden, welke dan ook, verschaffen of bedingen, daaronder begrepen bedingen van hoofdelijkheid. Of van deze bevoegdheid gebruik kan worden gemaakt is aan de bank of de betrokken financiële instelling; 
 5. verzekeringen 
  verzekeringsovereenkomsten te sluiten en op te zeggen en in het algemeen mij ter zake te vertegenwoordigen bij verzekeringsmaatschappijen en banken. 

Geen controle bank
Deze afspraken inzake mijn bank- en overige financiële zaken hebben alleen interne werking, dus tussen mij en mijn gevolmachtigde(n). Ik realiseer mij dat een bank of andere financiële instelling niet controleert wat een gevolmachtigde met opgenomen gelden doet of welke overboekingen de gevolmachtigde maakt. De bank mag erop vertrouwen dat een gevolmachtigde handelt in overeenstemming met de bevoegdheden die hij heeft in het kader van deze volmacht. 
ii. beheer en administratie 


 1. roerende en onroerende zaken te huren, verhuren, pachten of verpachten;
 2. vergaderingen van vennootschappen en verenigingen bij te wonen, daarin op te treden en functies te vervullen, stemrecht uit te oefenen en notulen te ondertekenen; 
 3. mij te vertegenwoordigen bij de overheid en in dat kader alle aangiften te ondertekenen, alle belastingen en heffingen te voldoen en alle bezwaar en verzoekschriften in te dienen, uitstel van betaling te verkrijgen, zekerheid te verschaffen, toestemming te verlenen tot inschrijving in de openbare registers; 
 4. in geval van faillissement, schuldsanering, gerechtelijk akkoord, schuldregeling of vermogensvereffening van debiteuren, deel te nemen aan vergaderingen van schuldeisers en mij te vertegenwoordigen; 
 5. alle informatie op te vragen en in te zien wat betreft mijn financiële administratie;iii. belegging en beschikking 


 1. mijn (aandeel in een) woning en andere goederen te verkrijgen en te vervreemden;
 2. over te gaan tot het vestigen, wijzigen, opzeggen of afstand doen van beperkte rechten; 
 3. afstand te doen van alle zekerheden, welke dan ook, afstand te doen van privileges en van het recht zich te beroepen op de vervulling van ontbindende voorwaarden; iv. borgtocht 


 1. mij als borg te verbinden, tot zekerheid voor deze borgtochten hypotheekrechten en pandrechten te vestigen en in het algemeen elke vorm van zekerheid te verschaffen;
 2. borgstellingen het karakter van hoofdelijkheid te geven; v. optreden in rechte


 1. mij in rechte te vertegenwoordigen, zowel eisende als verwerende, zich van rechtskundige bijstand te voorzien, alle processuele handelingen en alle executiemaatregelen ten uitvoer te leggen of te vorderen;
 2. vaststellingsovereenkomsten aan te gaan en schikkingen te treffen; 
 3. mediators, arbiters en bindend adviseurs te benoemen; vi. nalatenschappen en giften 


 1. alle erfrechtelijke verkrijgingen te aanvaarden,[Copyright NuLevensTestament] of te verwerpen; 
 2. over te gaan tot verdeling van alle onverdeeldheden, vorderingen wegens overbedeling te ontvangen en te voldoen 
 3. ter zake van nalatenschappen verschuldigde belasting te betalen en in verband daarmee aangifte te doen, uitstel te vragen en zekerheid, in welke vorm ook, ten behoeve van de belastingdienst te stellen 
 4. giften, al dan niet onder een last, te aanvaarden; 
 5. giften te doen;vii. e-mail en andere elektronische dienstverlening 


 1. toegang te hebben tot mijn e-mail accounts en deze te gebruiken; 
 2. toegang te hebben tot andere elektronische dienstverlening waartoe ik gerechtigd ben en deze te gebruiken; viii. toestemming artikel 1:88 Burgerlijk Wetboek 


 1. toestemming te verlenen voor rechtshandelingen zoals bedoeld in artikel 1:88 lid 1 Burgerlijk Wetboek; ix. diverse bevoegdheden


 1. in het algemeen al het nodige te doen, alles zonder dat een onjuiste of onvolledige omschrijving van de bevoegdheden aan de gevolmachtigde kan worden tegengeworpen.IV. AANWIJZINGEN VOOR DE GEVOLMACHTIGDE


Deze volmacht geeft de gevolmachtigde de bevoegdheid naar eigen inzicht in mijn belang rechtshandelingen aan te gaan. Als leidraad bij de uitoefening van de uit deze volmacht voortvloeiende bevoegdheden geef ik de volgende aanwijzingen. Deze aanwijzingen hebben uitdrukkelijk niet de strekking de bevoegdheden van de gevolmachtigde zoals in II omschreven te beperken.


Wanneer gebruikmaken van deze volmacht?


Ik ga ervan uit dat de gevolmachtigde alleen dan gebruik maakt van de volmacht indien en zo lang dat gezien mijn geestelijke en/of lichamelijke toestand nodig is. Ik ben mij ervan bewust dat derden niet hoeven en vaak ook niet kunnen controleren of er sprake is een dergelijke geestelijke en/of lichamelijke toestand. Rechtshandelingen die door de gevolmachtigde namens mij worden verricht terwijl ik nog of weer in staat ben zelf te handelen, blijven geldig.


Tijdelijke wilsonbekwaamheid of tijdelijke feitelijke onbekwaamheid


Als ik naar verwachting tijdelijk ten gevolge van ziekte, afwezigheid of een andere oorzaak in de onmogelijkheid verkeer mijn belangen te behartigen en/of mijn wil te bepalen, wil ik dat de gevolmachtigde zich bij het gebruik maken van deze volmacht terughoudend opstelt. Daarmee bedoel ik dat de gevolmachtigde zich beperkt tot rechtshandelingen die passen in de dagelijkse gang van zaken, het uitvoeren van eventuele reeds bestaande overeenkomsten en het verrichten van handelingen die geen uitstel kunnen dulden. Ik begrijp dat derden aan wie deze volmacht wordt getoond, ervan uit mogen gaan dat de gevolmachtigde bevoegd is om te handelen.


Giften


 1. aan (klein)kinderen De gevolmachtigde mag giften doen aan mijn kinderen en mijn kleinkinderen (voor zover ik kinderen en/of kleinkinderen heb): i. als dat met het oog op belastingbesparing gunstig is. Deze giften mogen het bedrag van de geldende fiscale vrijstelling niet overstijgen. Er moet voldoende liquide vermogen overblijven om in mijn verzorging en levensonderhoud te voorzien; of ii. als en voorzover een gift voorkomt dat een inkomens- of vermogenstoets in de weg staat aan uitkeringen of voorzieningen van overheidswege. Hiervan is in elk geval ook sprake als door de gift, op grond van enige wettelijke regeling een lagere vermogensafhankelijke bijdrage verschuldigd wordt wegens definitief verblijf in enige instelling. Terzake van de giften onder sub (i) en sub (ii) wens ik ook dat deze in gelijke mate worden verstrekt aan mijn kinderen en kleinkinderen, waarbij wel verschil mag worden gemaakt tussen kinderen enerzijds en kleinkinderen anderzijds.
 2. aan (andere) erfgenamen Als ik geen (klein)kinderen heb, mag de gevolmachtigde giften doen aan de door mij in mijn testament aangewezen erfgenamen of (indien ik geen testament heb), mijn erfgenamen op grond van de wet: i. als dat met het oog op belastingbesparing gunstig is. Deze giften mogen het bedrag van de geldende fiscale vrijstelling niet overstijgen. Er moet voldoende liquide vermogen overblijven om in mijn verzorging en levensonderhoud te voorzien; of ii. als en voorzover een gift voorkomt dat een inkomens- of vermogenstoets in de weg staat aan uitkeringen of voorzieningen van overheidswege. Hiervan is in elk geval ook sprake als door de gift, op grond van enige wettelijke regeling een lagere vermogensafhankelijke bijdrage verschuldigd wordt wegens definitief verblijf in enige instelling. Terzake van de giften aan erfgenamen onder sub (i) en sub (ii) bepaal ik dat deze naar rato van de wettelijke erfdelen dan wel testamentaire erfdelen (indien ik een testament heb) moeten plaatsvinden.

Leningen


De gevolmachtigde mag leningen verstrekken aan mijn kinderen en mijn kleinkinderen (voor zover ik kinderen en/of kleinkinderen heb). Ik wens dat mijn kinderen en kleinkinderen daarbij gelijk worden behandeld, waarbij wel verschil mag worden gemaakt tussen kinderen enerzijds en kleinkinderen anderzijds. Er moet voldoende liquide vermogen overblijven om in mijn verzorging te voorzien, berekend volgens de rechterlijke richtlijnen die gelden bij beschermingsbewind.


Aflossing op erfrechtelijke vorderingen


De gevolmachtigde mag aflossen op vorderingen uit erfrecht van mijn kinderen (als ik die heb).


Woning


Mijn woning mag worden verkocht als ik mijn intrek neem in een verpleeg- of verzorgingsinstelling of een andere woonruimte, er geen zicht is op mijn terugkeer naar die woning en mijn partner niet meer in mijn woning woont. Terzake van de verkoop van mijn woning pleegt de gevolmachtigde overleg met mijn (overige) kinderen indien die er zijn. Ik wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen. 


V. MEDISCHE AANGELEGENHEDEN


Aanwijzing gevolmachtigde


Voor het geval ik naar het oordeel van een hulpverlener in de zin van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst niet meer in staat ben tot een redelijke waardering van mijn eigen belangen ter zake van mijn gezondheid en zorgbehoeften, geef ik volmacht om in mijn plaats op te treden ter zake van de verplichtingen die voor de hulpverlener uit afdeling 7.7.5 Burgerlijk Wetboek voortvloeien, aan de hiervoor onder I genoemde gevolmachtigden op deze wijze als onder I is bepaald.


De volmacht geldt ook voor:


Bevoegdheden


Deze volmacht geeft de gevolmachtigde de bevoegdheid om in mijn behandelingsrelatie met medische hulpverleners de niet-vermogensrechtelijke belangen van mij als patiënt te behartigen volgens de normen van een goed vertegenwoordiger zoals onder meer omschreven in artikel 7:465 lid 5 Burgerlijk Wetboek waaronder uitdrukkelijk begrepen het nemen van beslissingen aangaande het al dan niet aanvangen met, wijzigen van, doorgaan met of staken van een voorgenomen onderzoek of een voorgestelde behandeling. Ik wil bij de behartiging van deze belangen zoveel mogelijk worden betrokken.


Ik ben mij ervan bewust:


een en ander als bedoeld in artikel 7:465 van het Burgerlijk Wetboek.


Toestemming voor het verstrekken van medische informatie door de arts


In verband met deze volmacht geef ik hierbij mijn behandelend(e) arts(en) en/of andere medische hulpverleners uitdrukkelijk toestemming om aan de gevolmachtigde:


[MEDISCHE WENSEN]


[TEKST BEHANDELVERBOD] 


Behandelverbod 


Ik geef geen toestemming voor het aanvangen van een levensverlengende behandeling. Onder levensverlengende behandelingen versta ik het kunstmatig (via infuus of sonde) toedienen van vocht en voeding, het kunstmatig beademen en het toedienen van antibiotica in het kader van bijvoorbeeld een longontsteking. Als een dergelijke behandeling eerder is ingezet, wil ik dat die behandeling wordt gestaakt.


Ik ben mij ervan bewust dat:


- ik mijn wilsverklaring actueel houd door er regelmatig met de arts over te spreken en;


- ik er verstandig aan doe een kopie van het behandelverbod aan het medisch dossier toe te voegen; en


- ik te allen tijde mijn wensen kan aanpassen.

Risicoaanvaarding


Dit behandelverbod blijft onverminderd van kracht, ongeacht de tijd die mocht zijn verstreken na de ondertekening van deze akte. Het is mij volkomen duidelijk dat ik dit behandelverbod kan herroepen. Door dit behandelverbod aanvaard ik bewust de mogelijkheid dat een arts het verbod volgt, waarover ik bij actueel bewustzijn misschien anders zou zijn gaan denken.


Herroepen van eerdere verklaring(en)


Door dit behandelverbod te ondertekenen, herroep ik alle eventuele eerder door mij ondertekende soortgelijke verklaringen.


[TEKST EUTHANASIEVERKLARING [OPTIE ALS IS GEKOZEN VOOR BEHANDELVERBOD]] 


Euthanasie Wanneer ik in een toestand kom te verkeren: - waarin ik uitzichtloos lijd; en/of - waarin geen redelijk uitzicht bestaat op terugkeer naar een voor mij waardige levensstaat; en/of  - mijn verdergaande ontluistering te voorzien is, verzoek ik mijn arts uitdrukkelijk mij de middelen toe te dienen of te verstrekken om mijn leven te beëindigen.


Onthouden van toestemming


Indien niet, of nog niet kan worden overgegaan tot inwilliging van mijn euthanasieverzoek -bijvoorbeeld in verband met geldende eisen van zorgvuldigheid - onthoud ik uitdrukkelijk toestemming voor verdere medische behandeling met uitzondering van zuivere palliatieve bestrijding van ongemakken als pijn, jeuk, benauwdheid en onrust. Onder deze weigering van alle verdere medische behandeling zijn ook uitdrukkelijk begrepen alle levensverlengende medische handelingen, zoals reanimatie of kunstmatige toediening van vocht en voeding.


Risicoaanvaarding


Dit euthanasieverzoek blijft onverminderd van kracht, ongeacht de tijd die mocht zijn verstreken na de ondertekening ervan. Het is mij volkomen duidelijk dat ik dit euthanasieverzoek kan herroepen. Door dit euthanasieverzoek te ondertekenen aanvaard ik dus bewust de mogelijkheid dat een arts op het verzoek ingaat, waarover ik bij actueel bewustzijn misschien anders zou zijn gaan denken.


Herroepen van eerdere verklaring(en)


Door dit euthanasieverzoek te ondertekenen herroep ik alle eventuele eerder door mij ondertekende soortgelijke verklaringen.


Weloverwogenheid


Ik heb dit euthanasieverzoek zorgvuldig overwogen, heb mij daarover goed geïnformeerd en ik ben bij de ondertekening ervan in het bezit van mijn volle verstandelijke vermogens.


Vrijwaring


Verder verklaar ik uitdrukkelijk de gevolmachtigde, die mij behulpzaam is geweest bij het realiseren van genoemde handelingen, te vrijwaren voor ieder feitelijk of juridisch gevolg dat uit zijn handelen zou kunnen voortvloeien. Voor zover ik nadere wensen heb over handelingen die betrekking hebben op de verlenging van mijn leven en de zorg daarbij, heb ik dit in een aparte verklaring opgenomen.


[TEKST EUTHANASIEVERBOD [OPTIE BIJ KEUZE GEEN  BEHANDELVERBOD] 


Euthanasieverbod Ik geef te kennen dat ik niet wil dat mijn leven op enige andere wijze dan de natuurlijke wijze tot zijn einde komt en dat er dus geen euthanasie op mij toegepast mag worden.


Betekenis van de wilsverklaring


Deze verklaring geeft mijn wil op dit moment weer en is in vol bewustzijn opgemaakt. Ik leg deze wil in dit levenstestament vast met het oog op het intreden van wilsonbekwaamheid waardoor het voor mij niet meer mogelijk is deze wil te uiten. Ik realiseer mij dat deze verklaring aan betekenis zal winnen als ik die regelmatig tegenover mijn huisarts of behandelend arts bevestig en dat de waarde daarvan vermindert als ik dat nalaat. Het is mijn uitdrukkelijke bedoeling dat deze verklaring blijft gelden, ook al ben ik niet meer in staat haar te herroepen.


Verzoek tot het verstrekken van informatie aan de arts


Hierbij verzoek ik aan gevolmachtigde om alle medische wensen en de wilsverklaringen die ik in dit levenstestament heb neergelegd en alle eventuele andere wilsverklaringen die ik heb opgesteld onder de aandacht te brengen van mijn behandelend(e) arts(en).


[EINDE SPECIFIEKE CLAUSULES INZAKE MEDISCHE WENSEN]


VI. BEWIND/MENTORSCHAP/CURATELE


Deze volmacht is erop gericht geen bewind, mentorschap of curatele te hoeven aanvragen. Stelt de rechter desondanks een bewind en/of mentorschap in, of stelt hij een curatele in, dan geldt het volgende.


Inzake bewind


Ik spreek de uitdrukkelijke voorkeur uit dat de rechter een door mij in I. aangewezen gevolmachtigde als bewindvoerder benoemt.


Als mijn vermogen onder bewind wordt gesteld eindigt de onder I. verleende volmacht ten aanzien van het gedeelte van het vermogen dat onder bewind is gesteld.


Inzake mentorschap


Ik spreek de uitdrukkelijke voorkeur uit dat de rechter de door mij aangewezen medisch gevolmachtigde als mentor benoemt.


Als voor mij een mentor is benoemd, eindigt de door mij verleende medische volmacht.


Inzake curatele


Ik wens niet onder curatele te worden gesteld als de regeling voor bewind en/of mentorschap een juiste behartiging van mijn belangen meebrengt.


Mocht ik desondanks onder curatele worden geplaatst, dan spreek ik de uitdrukkelijke voorkeur uit dat de rechter de door mij de onder I. aangewezen gevolmachtigde als curator benoemt.


VII. OVERIGE BEPALINGEN


Onkosten/loon gevolmachtigde


Een gevolmachtigde mag de onkosten die hij maakt bij de uitoefening van deze volmacht bij mij in rekening brengen, voor zover de gemaakte kosten passend zijn.


Een gevolmachtigde mag geen loon bij mij in rekening brengen.


Uittreksel en/of afschrift


Ik geef opdracht en volmacht aan iedere daartoe bevoegde notaris om op verzoek van een gevolmachtigde op mijn kosten aan de gevolmachtigde een uittreksel en/of afschrift af te geven van deze akte.


Registratie Centraal Levenstestamentenregister


Ik geef opdracht aan de notaris om mijn gegevens (zoals hieronder opgenoemd) te registreren in het Centraal Levenstestamentenregister (hierna genoemd: CLTR). Het CLTR is het centrale levenstestamentenregister dat wordt gehouden door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (hierna te noemen: KNB), Spui 184, 2511 BW Den Haag of een door deze organisatie aan te wijzen (rechts)persoon. Ik geef toestemming aan de KNB, de houder van het CLTR, om deze gegevens op te nemen in dit register en daaruit inlichtingen te geven aan Nederlandse notariskantoren, of aan de kantonrechter of de arts die deze informatie nodig heeft om rekening te kunnen houden met mijn wensen. Ik geef toestemming om deze verklaring aan de houder van het CLTR te geven. Mijn opdracht en toestemming gaan over de volgende gegevens:


Ik heb de privacyverklaring van het CLTR kunnen lezen vóór ik deze toestemming heb gegeven.


Einde volmacht


De onder I. verleende volmacht eindigt:


De gevolmachtigde doet mededeling van het einde van de volmacht anders dan door de dood van de gevolmachtigde aan financiële instellingen bij welke de volmachtgever een rekening aanhoudt of waarmee de gevolmachtigde anderszins heeft gecontracteerd.


Van iedere herroeping of opzegging wordt ook schriftelijk mededeling gedaan aan de notaris die deze akte in bewaring heeft.


De notaris tekent de herroeping of opzegging aan op de volmacht. De notaris mag derden die daarom vragen, informeren over herroeping of opzegging.


De onder V. verleende volmacht eindigt:


De notaris tekent de herroeping of opzegging aan op de volmacht. De notaris mag derden die daarom vragen, informeren over herroeping of opzegging.


WAARVAN AKTE is verleden te [invullen notaris] op de datum die in het hoofd van deze akte is vermeld. De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de wettelijk voorgeschreven identificatie heeft plaatsgevonden.


De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant medegedeeld en toegelicht.


De comparant heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.


Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de comparant en mij, notaris.Voorbeeld testament alleenstaand met kinderen

Op, [Datum], verscheen voor mij, mr. [   ], notaris te [  ]: de heer/mevrouw [  ], geboren op [   ] te [  ], met nummer paspoort: [   ].
De verschenen persoon verklaarde de volgende uiterste wilsbeschikkingen te maken:


1. HERROEPING
Ik herroep alle eerder door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen, waaronder hetgeen ik bij een eventueel eerder codicil, daaronder niet begrepen een donorcodicil, heb bepaald.


2. RECHTSKEUZE
Ik kies als het recht dat van toepassing is op de vererving van mijn gehele nalatenschap en de afwikkeling daarvan het recht van de staat van mijn huidige nationaliteit, dit is het Nederlandse recht. Onder vererving en afwikkeling wordt in elk geval begrepen hetgeen is vermeld in artikel 23 Europese Erfrechtverordening.3. ERFSTELLING
Ik benoem tot erfgena(a)m(en), tezamen en voor gelijke delen en met toepassing van plaatsvervulling, mijn kind(eren).


4. TWEETRAPSMAKING
1. Bezwaarde en verwachter
1. Hetgeen ieder van mijn kinderen, hierna tezamen te noemen "bezwaarde", van het uit mijn nalatenschap aan hem of haar nagelatene, hierna aan te duiden met "voorwaardelijk vermogen", bij zijn of haar overlijden onverteerd zal hebben nagelaten, zal ten deel vallen aan mijn overige kinderen, tezamen en voor gelijke delen, en voor het geval ik geen kinderen nalaat aan degenen die mijn erfgenamen volgens de wet zouden zijn geweest voor de delen als in de wet bepaald, hierna te noemen "verwachter".
2. Het vorenstaande is niet van toepassing als de bezwaarde bij zijn of haar overlijden zelf nakomelingen nalaat en/of een niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot [NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright]
4. Als de verwachter het tijdstip van het eindigen van het recht van de bezwaarde erfgenaam niet overleeft, treden de nakomelingen van de verwachter, staaksgewijs, in de plaats van de verwachter, ook al bestonden deze nakomelingen nog niet bij mij overlijden.
2. Bepalingen tweetrapsmaking

Kennisgeving aan verwachter
De bezwaarde dient de verwachter in kennis te stellen van het in dit testament bepaalde ten aanzien van deze tweetrapsmaking.
Beschrijving
De bezwaarde is krachtens de wet verplicht binnen drie maanden na het opleggen van de definitieve aanslag erfbelasting of, als er geen aanslag erfbelasting wordt opgelegd, binnen een jaar na het openvallen van de nalatenschap, overeenkomstig de wettelijke voorschriften een boedelbeschrijving op te maken van het voorwaardelijk vermogen en deze beschrijving aan de verwachter te overhandigen.
Administreren
De bezwaarde zal het voorwaardelijk vermogen afzonderlijk van zijn overige vermogen administreren en beleggen.
Vruchten
De vruchten van het voorwaardelijk vermogen komen toe aan de bezwaarde tenzij de vruchten van het voorwaardelijk vermogen bij het einde van het recht van de bewaarde niet zijn afgezonderd ten behoeve van het overige vermogen van de bewaarde, in welk geval zijn geacht worden te behoren tot het voorwaardelijk vermogen.
Vervreemding en/of vertering
De bezwaarde is bevoegd het voorwaardelijk vermogen te vervreemden en/of te verteren.
Verbod schenking of gift
De bezwaarde mag niet bij wijze van schenking of gift – anders dan ten gunste van de verwachter – over het voorwaardelijk vermogen beschikken. Dit verbod betreft niet de gebruikelijke kleine schenkingen.
Zekerheidstelling
De bezwaarde behoeft voor de nakoming van zijn of haar verplichtingen jegens de verwachter geen zekerheid te stellen.
Voorwaardelijk vermogen
[NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright]
Onderhoud, lasten en herstellingen met betrekking tot het voorwaardelijke vermogen worden door de bezwaarde verricht ten laste van het voorwaardelijk vermogen.
Einde recht bezwaarde
Het recht van de bezwaarde op het voorwaardelijk vermogen eindigt:
1. Als de bezwaarde overlijdt.
2. Als de bezwaarde in faillissement raakt, aan hem of haar surseance van betaling wordt verleend of als de wettelijke schuldsanering op hem of haar van toepassing is.
3. Als de bezwaarde afstand doet van het voorwaardelijk vermogen.


5. UITSLUITING OUDERLIJK VRUCHTGENOT
Ik sluit het ouderlijk vruchtgenot als bedoeld in artikel 253m boek 1 van het Burgerlijk Wetboek uit.


6. UITSLUITINGSCLAUSULE
1. Ik bepaal dat hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen en de opbrengsten daarvan - en hetgeen daarvoor door zaaksvervanging overeenkomstig artikel 1:95 lid 1 Burgerlijk Wetboek in de plaats treedt - niet zullen vallen in enige vermogensrechtelijke gemeenschap waarin de verkrijger gerechtigd mocht zijn of worden, en niet betrokken zal worden in enige verrekening op grond van de door de verkrijger gemaakte of te maken huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract tussen echtgenoten of partners.
2. De uitsluitingsclausule geldt evenwel niet voor het gedeelte van de erfrechtelijke verkrijging (en de opbrengsten daarvan) dat wordt verteerd gedurende de periode dat de betreffende verkrijger gehuwd of partner is, tenzij uit een regeling tussen de verkrijger en diens partner het tegendeel voortvloeit.


7. VOOGDIJBENOEMING
1. Als ik overlijd met achterlating van minderjarige kinderen, benoem ik tot voogd: [Naam], geboren op zes augustus negentienhonderdéénenzeventig te [Geboorteplaats] en voor het geval hij of zij die benoeming niet kan of wil aanvaarden, benoem ik in zijn of haar plaats, eventueel bij opvolging: [  ]
2. Ten aanzien van voormelde voogdij geef ik uitdrukkelijk te kennen dat het mijn wens is:
1. dat mijn minderjarige kinderen samen worden opgenomen en opgevoed in één gezin;
2. dat de maatstaven, [NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright]


8. BEWIND
1. Ik stel al hetgeen ik heb nagelaten aan mijn kinderen, totdat mijn kinderen de leeftijd van [   ] jaar hebben bereikt onder bewind.  [NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright] een kind wordt het bewind ingesteld op grond van het bepaalde in artikel 1:253i Burgerlijk Wetboek en zodra een kind meerderjarig is op grond van het bepaalde in afdeling 7 van titel 5 van boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Ik benoem tot bewindvoerder: [  ]. Indien de hiervoor benoemde bewindvoerder ontbreekt, dan wel de functie van bewindvoerder niet kan of wil uitoefenen of voltooien, benoem ik in diens plaats tot (opvolgend) bewindvoerder: [  ]
3. Ik ken de bewindvoerder voor diens werkzaamheden als bewindvoerder geen beloning toe.


9. EXECUTEURSBENOEMING
1. Ik benoem [Naam], geboren op [NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright] zonder overleg of toestemming als bedoeld in artikel 4:147 Burgerlijk Wetboek goederen te gelde te maken. De executeur is bevoegd om een andere executeur aan zich toe te voegen of in zijn of haar plaats te stellen, en als een executeur komt te ontbreken is de kantonrechter bevoegd om op verzoek van een belanghebbende een vervanger te benoemen.
2. Voor het geval [Naam] deze executeursbenoeming niet kan of wil aanvaarden benoem ik in plaats van [NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright]. 


SLOT
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de wettelijk voorgeschreven identificatie heeft plaatsgevonden. Waarvan akte is verleden te [plaats invullen door notaris] op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Nadat de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon is opgegeven en toegelicht, heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, de strekking en de gevolgen daarvan te hebben begrepen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. Daarna is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, getekend om [tijdstip invullen door notaris]Back Naar woordenboek