Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Kennisbank

Medische volmacht

Degene die u een medische volmacht heeft gegeven is bevoegd uw medische belangen te behartigen en om al dan niet medische inlichtingen en gegevens te mogen krijgen.

Er kunnen momenten ontstaan in uw leven dat medische beslissingen moeten worden genomen en u dat zelf niet meer kunt, bijvoorbeeld door dementie of als u niet bij bewustzijn bent. Op grond van de wet zal een arts dan met uw partner overleggen, of met uw kinderen. Maar het kan zijn dat u geen partner of kinderen (meer) heeft, of dat u juist een andere persoon wilt aanwijzen. Voor die situatie kan het goed zijn om een medische volmacht vast te leggen.

1. Hoe regelt u een medische volmacht?

a. Medische volmacht zonder notaris

U kunt een medische volmacht zelf regelen, u hoeft daarvoor niet naar de notaris. U kunt daarvoor bijvoorbeeld de tekst gebruiken die onderaan dit artikel wordt weergegeven. 

Wat goed is, is om de medische volmacht bij de huisarts te laten toevoegen aan uw medisch dossier. Het moet de huisarts immers wel kenbaar zijn dat u expliciet iemand heeft aangewezen als uw medisch gevolmachtigde. Ook medische wensen (bijvoorbeeld omtrent euthanasie) kunt u direct en rechtsgeldig bij de huisarts regelen en vast laten leggen in uw medische dossier.

b. Medische volmacht via de notaris

Een medische volmacht wordt ook vaak in een zogenaamd levenstestament vastgelegd. Een levenstestament wordt bij de notaris geregeld. 

Een levenstestament bestaat uit drie onderdelen: een zakelijke volmacht, een medische volmacht en medische wensen. Een zakelijke volmacht die niet is vastgelegd in een notariële akte wordt doorgaans niet geaccepteerd door banken of andere officiële instellingen. Deze volmacht wordt dus bij de notaris geregeld. 

Daarbij is een zakelijke volmacht eigenlijk altijd nodig omdat de wet terzake helemaal niets regelt. Ook al heeft u dus een partner of kinderen, zij zijn niet automatisch bevoegd om u te vertegenwoordigen als u dat zelf niet meer kunt. 

Kortom, veel mensen regelen de zakelijke volmacht bij de notaris en regelen dan de medische volmacht en de medische wensen tegelijkertijd. Dit hoeft dus niet, maar het is wel praktisch. Een levenstestament wordt door de notaris ook geregistreerd bij het Centraal Levenstestamenten Register. Een levenstestament kan dus nooit kwijtraken en wordt veilig bewaard. Ook over de inhoud kan geen discussie ontstaan, want de notaris controleert de akte. Ten slotte zal niemand kunnen zeggen dat u het niet zelf zo geregeld heeft, de notaris controleert dat immers.Bij NuNotariaat regelt u een enkel levenstestament voor 299 euro. Twee levenstestamenten voor partners kosten 429 euro. Het vastleggen van de medische wensen en medische volmacht is inbegrepen in de prijs (maar mag ook los bij de huisarts worden geregeld). Het tekenen van het levenstestament bij 1 van de 54 aangesloten notariskantoren is inbegrepen in de prijs.

Ga naar: www.nunotariaat.nl/levenstestament


2 Wat als er geen medisch gevolmachtigde is aangewezen?

In artikel 7:465 Burgerlijk Wetboek staat het volgende

“Indien een meerderjarige patiënt die niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, niet onder curatele staat of ten behoeve van hem niet het mentorschap is ingesteld, worden de verplichtingen die voor de hulpverlener uit deze afdeling jegens de patiënt voortvloeien, door de hulpverlener nagekomen jegens de persoon die daartoe door de patiënt schriftelijk is gemachtigd in zijn plaats op te treden. Ontbreekt zodanige persoon, of treedt deze niet op, dan worden de verplichtingen nagekomen jegens de echtgenoot, de geregistreerde partner of andere levensgezel van de patiënt, tenzij deze persoon dat niet wenst, dan wel, indien ook zodanige persoon ontbreekt, jegens een ouder, kind, broer of zus van de patiënt, tenzij deze persoon dat niet wenst.” 

De wet biedt dus een vangnet voor de situatie dat er geen medische volmacht is geregeld. 

Let op: Terzake de zakelijke volmacht is niets geregeld in de wet. Vandaar dat het zo belangrijk is een zakelijke volmacht te regelen bij de notaris. 

Hoe luidt de medische volmacht in het levenstestament?

De tekst in het model van NuNotariaat luidt (in lijn met de modellen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) als volgt: 

Aanwijzing gevolmachtigde

Voor het geval ik naar het oordeel van een hulpverlener in de zin van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst niet meer in staat ben tot een redelijke waardering van mijn eigen belangen ter zake van mijn gezondheid en zorgbehoeften, geef ik volmacht om in mijn plaats op te treden ter zake van de verplichtingen die voor de hulpverlener uit afdeling 7.7.5 Burgerlijk Wetboek voortvloeien aan [NAAM MEDISCH GEVOLMACHTIGDE ]. De volmacht geldt ook voor: a. alle paramedische aangelegenheden; b. beslissingen over plaatsing in en overplaatsing van en naar medische en/of verzorgingsinstellingen.

Bevoegdheden

Deze volmacht geeft de gevolmachtigde de bevoegdheid om in mijn behandelingsrelatie met medische hulpverleners de niet-vermogensrechtelijke belangen van mij als patiënt te behartigen volgens de normen van een goed vertegenwoordiger zoals onder meer omschreven in artikel 7:465 lid 5 Burgerlijk Wetboek waaronder uitdrukkelijk begrepen het nemen van beslissingen aangaande het al dan niet aanvangen met, wijzigen van, doorgaan met of staken van een voorgenomen onderzoek of een voorgestelde behandeling. Ik wil bij de behartiging van deze belangen zoveel mogelijk worden betrokken. Ik ben mij ervan bewust:

- dat indien ik mij verzet tegen een verrichting van ingrijpende aard waarvoor de gevolmachtigde toestemming heeft gegeven, de verrichting slechts kan worden uitgevoerd indien deze kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor mij te voorkomen; 

- dat een medisch hulpverlener bovenal is gebonden aan de voor zijn beroepsgroep geldende professionele standaard en de zorg van een goed hulpverlener dient te betrachten; - dat de medisch hulpverlener derhalve voorbij kan gaan aan de wil van de gevolmachtigde, een en ander als bedoeld in artikel 7:465 van het Burgerlijk Wetboek.

Toestemming voor het verstrekken van medische informatie door de arts

In verband met deze volmacht geef ik hierbij mijn behandelend(e) arts(en) en/of andere medische hulpverleners uitdrukkelijk toestemming om aan de gevolmachtigde: - medische inlichtingen te verstrekken over mij; en - inzage in of een afschrift te geven van mijn medische gegevens of mijn medisch dossier (ook na mijn overlijden) tenzij dit strijdig is met de persoonlijke levenssfeer van een ander.Meer informatie

Voor het volledige voorbeeld van het levenstestament klikt u hier:

Voorbeeld levenstestament - partners

Voorbeeld levenstestament - enkel

Voor een gratis en vrijblijvend informatiepakket over het levenstestament met toelichting en voorbeelden, klikt u hier: Informatiepakket aanvragen

Voor een checklist levenstestament klikt u hier: Checklist levenstestament


Back Naar kennisbank

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan