Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Kennisbank

Voorbeeld testament alleenstaand zonder kinderen

Hieronder staat een voorbeeld van het testament voor alleenstaand zonder kinderen.

Direct na uw boeking via NuNotariaat ontvangt u uw testament in concept (zonder copyright tekst). Daarna kunt u deze rustig doorlezen en controleren. De tekst van dit model is gebaseerd op het in het notariaat gebruikte model behorende bij deze leefsituatie en keuzes. 

Heeft u vragen over de inhoud, gewenste wijzigingen of wilt u een tekst volledig kunnen lezen voordat u boekt, mailt u dan gerust info@nunotariaat.nl.

Een testament kost via NuNotariaat slechts 299 euro, geen bijkomende kosten, inclusief tekenen bij 1 van de 54 aangesloten notariskantoren. Ga naar online testament.


Het testament

Op, [datum], verscheen voor mij, [naam notaris], notaris te [plaats]: de heer/mevrouw [naam], geboren op [datum] te [geboorteplaats], met nummer paspoort: [nummer].

De verschenen persoon verklaarde de volgende uiterste wilsbeschikkingen te maken:

1. HERROEPING

Ik herroep alle eerder door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen, waaronder hetgeen ik bij een eventueel eerder codicil, daaronder niet begrepen een donorcodicil, heb bepaald.

2. RECHTSKEUZE

Ik kies als het recht dat van toepassing is op de vererving van mijn gehele nalatenschap en de afwikkeling daarvan het recht van de staat van mijn huidige nationaliteit, dit is het Nederlandse recht. Onder vererving en afwikkeling wordt in elk geval begrepen hetgeen is vermeld in artikel 23 Europese Erfrechtverordening.

3. ERFSTELLING

Ik benoem tot erfgenamen samen en voor ongelijke delen [voor gelijke delen is ook mogelijk]:

  1. [Naam], geboren op [datum] te [Geboorteplaats], [x] procent van mijn nalatenschap.
  2. [Naam], geboren op [geboortedatum] te [Geboorteplaats], [x] procent van mijn nalatenschap.
  3. [Naam Goed Doel]  te [Vestigingsplaats], [x] procent van mijn nalatenschap.
  4. [Naam Goed doel] te [Vestigingsplaats], [x] procent van mijn nalatenschap.
  5. [Naam Goed Doel] te [Vestigingsplaats], [x] procent van mijn nalatenschap.

4. UITSLUITINGSCLAUSULE

1. Ik bepaal dat hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen en de opbrengsten daarvan - en hetgeen daarvoor door zaaksvervanging overeenkomstig artikel 1:95 lid 1 Burgerlijk Wetboek in de plaats treedt - niet zullen vallen in enige vermogensrechtelijke gemeenschap waarin de verkrijger gerechtigd mocht zijn of worden, en niet betrokken zal worden in enige verrekening op grond van de door de verkrijger gemaakte of te maken huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract tussen echtgenoten of partners.

2. De uitsluitingsclausule geldt evenwel niet voor het gedeelte van de erfrechtelijke verkrijging (en de opbrengsten daarvan) dat wordt verteerd gedurende de periode dat de betreffende verkrijger gehuwd of partner is, tenzij uit een regeling tussen de verkrijger en diens partner het tegendeel voortvloeit.

5. EXECUTEURSBENOEMING

1. Ik benoem [Naam], geboren op [datum] te [Geboorteplaats] tot verzorger van mijn begrafenis of crematie en tot (beheers)executeur in de zin van Afdeling 4.5.6. Burgerlijk Wetboek, en bepaal dat de executeur in het kader van de tot zijn of haar taak behorende voldoening van de schulden van de nalatenschap bevoegd is om zonder overleg of toestemming als bedoeld in artikel 4:147 Burgerlijk Wetboek goederen te gelde te maken. De executeur is bevoegd om een andere executeur aan zich toe te voegen of in zijn of haar plaats te stellen, en als een executeur komt te ontbreken is de kantonrechter bevoegd om op verzoek van een belanghebbende een vervanger te benoemen.

2. Voor het geval [Naam] deze executeursbenoeming niet kan of wil aanvaarden benoem ik in plaats van [Naam}, eventueel bij opvolging, met geheel gelijke bevoegdheden: [Naam], geboren op [Datum] te [Geboorteplaats].

6. ZORG HUISDIEREN

Als ten gevolge van mijn overlijden in de zorg over één of meer van mijn huisdieren dient te worden voorzien, is het mijn wens dat volgende persoon mijn huisdier(en) verzorgt: [Naam], geboren op [datum] te [Geboorteplaats].

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de wettelijk voorgeschreven identificatie heeft plaatsgevonden. Waarvan akte is verleden te [Plaats] op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Nadat de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon is opgegeven en toegelicht, heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, de strekking en de gevolgen daarvan te hebben begrepen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. Daarna is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, getekend om [tijdstip].


Back Naar kennisbank

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan