Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Kennisbank

Voorbeeld testament alleenstaand met kinderen (gescheiden)

Hieronder staat een voorbeeld van het testament voor een alleenstaande met kinderen.​

Direct na uw boeking via NuNotariaat ontvangt u uw testament in concept (zonder copyright tekst). Daarna kunt u deze rustig doorlezen en controleren. De tekst van dit model is gebaseerd op het in het notariaat gebruikte model behorende bij deze leefsituatie en keuzes. 

Heeft u vragen over de inhoud, gewenste wijzigingen of wilt u een tekst volledig kunnen lezen voordat u boekt, mailt u dan gerust info@nunotariaat.nl.


>> Een testament voor een alleenstaande met kind(eren) kost via NuNotariaat slechts 299 euro, geen bijkomende kosten, inclusief tekenen bij 1 van de bijna 50 aangesloten notariskantoren. Ga naar online testament.Het testament

Op, [Datum], verscheen voor mij, mr. [   ], notaris te [  ]: de heer/mevrouw [  ], geboren op [   ] te [  ], met nummer paspoort: [   ].
De verschenen persoon verklaarde de volgende uiterste wilsbeschikkingen te maken:

1. HERROEPING

Ik herroep alle eerder door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen, waaronder hetgeen ik bij een eventueel eerder codicil, daaronder niet begrepen een donorcodicil, heb bepaald.

2. RECHTSKEUZE

Ik kies als het recht dat van toepassing is op de vererving van mijn gehele nalatenschap en de afwikkeling daarvan het recht van de staat van mijn huidige nationaliteit, dit is het Nederlandse recht. Onder vererving en afwikkeling wordt in elk geval begrepen hetgeen is vermeld in artikel 23 Europese Erfrechtverordening.

3. ERFSTELLING

Ik benoem tot erfgena(a)m(en), tezamen en voor gelijke delen en met toepassing van plaatsvervulling, mijn kind(eren).

4. TWEETRAPSMAKING

1. Bezwaarde en verwachter

1. Hetgeen ieder van mijn kinderen, hierna tezamen te noemen "bezwaarde", van het uit mijn nalatenschap aan hem of haar nagelatene, hierna aan te duiden met "voorwaardelijk vermogen", bij zijn of haar overlijden onverteerd zal hebben nagelaten, zal ten deel vallen aan mijn overige kinderen, tezamen en voor gelijke delen, en voor het geval ik geen kinderen nalaat aan degenen die mijn erfgenamen volgens de wet zouden zijn geweest voor de delen als in de wet bepaald, hierna te noemen "verwachter".

2. Het vorenstaande is niet van toepassing als de bezwaarde bij zijn of haar overlijden zelf nakomelingen nalaat en/of een niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot [NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright]

4. Als de verwachter het tijdstip van het eindigen van het recht van de bezwaarde erfgenaam niet overleeft, treden de nakomelingen van de verwachter, staaksgewijs, in de plaats van de verwachter, ook al bestonden deze nakomelingen nog niet bij mij overlijden.

2. Bepalingen tweetrapsmaking

Kennisgeving aan verwachter

De bezwaarde dient de verwachter in kennis te stellen van het in dit testament bepaalde ten aanzien van deze tweetrapsmaking.

Beschrijving

De bezwaarde is krachtens de wet verplicht binnen drie maanden na het opleggen van de definitieve aanslag erfbelasting of, als er geen aanslag erfbelasting wordt opgelegd, binnen een jaar na het openvallen van de nalatenschap, overeenkomstig de wettelijke voorschriften een boedelbeschrijving op te maken van het voorwaardelijk vermogen en deze beschrijving aan de verwachter te overhandigen.

Administreren

De bezwaarde zal het voorwaardelijk vermogen afzonderlijk van zijn overige vermogen administreren en beleggen.

Vruchten

De vruchten van het voorwaardelijk vermogen komen toe aan de bezwaarde tenzij de vruchten van het voorwaardelijk vermogen bij het einde van het recht van de bewaarde niet zijn afgezonderd ten behoeve van het overige vermogen van de bewaarde, in welk geval zijn geacht worden te behoren tot het voorwaardelijk vermogen.

Vervreemding en/of vertering

De bezwaarde is bevoegd het voorwaardelijk vermogen te vervreemden en/of te verteren.

Verbod schenking of gift

De bezwaarde mag niet bij wijze van schenking of gift – anders dan ten gunste van de verwachter – over het voorwaardelijk vermogen beschikken. Dit verbod betreft niet de gebruikelijke kleine schenkingen.

Zekerheidstelling

De bezwaarde behoeft voor de nakoming van zijn of haar verplichtingen jegens de verwachter geen zekerheid te stellen.

Voorwaardelijk vermogen
[NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright]
Onderhoud, lasten en herstellingen met betrekking tot het voorwaardelijke vermogen worden door de bezwaarde verricht ten laste van het voorwaardelijk vermogen.

Einde recht bezwaarde

Het recht van de bezwaarde op het voorwaardelijk vermogen eindigt:

  1. Als de bezwaarde overlijdt.
  2. Als de bezwaarde in faillissement raakt, aan hem of haar surseance van betaling wordt verleend of als de wettelijke schuldsanering op hem of haar van toepassing is.
  3. Als de bezwaarde afstand doet van het voorwaardelijk vermogen.

5. UITSLUITING OUDERLIJK VRUCHTGENOT

Ik sluit het ouderlijk vruchtgenot als bedoeld in artikel 253m boek 1 van het Burgerlijk Wetboek uit.

6. UITSLUITINGSCLAUSULE

1. Ik bepaal dat hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen en de opbrengsten daarvan - en hetgeen daarvoor door zaaksvervanging overeenkomstig artikel 1:95 lid 1 Burgerlijk Wetboek in de plaats treedt - niet zullen vallen in enige vermogensrechtelijke gemeenschap waarin de verkrijger gerechtigd mocht zijn of worden, en niet betrokken zal worden in enige verrekening op grond van de door de verkrijger gemaakte of te maken huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract tussen echtgenoten of partners.

2. De uitsluitingsclausule geldt evenwel niet voor het gedeelte van de erfrechtelijke verkrijging (en de opbrengsten daarvan) dat wordt verteerd gedurende de periode dat de betreffende verkrijger gehuwd of partner is, tenzij uit een regeling tussen de verkrijger en diens partner het tegendeel voortvloeit.

7. VOOGDIJBENOEMING

1. Als ik overlijd met achterlating van minderjarige kinderen, benoem ik tot voogd: [Naam], geboren op zes augustus negentienhonderdéénenzeventig te [Geboorteplaats] en voor het geval hij of zij die benoeming niet kan of wil aanvaarden, benoem ik in zijn of haar plaats, eventueel bij opvolging: [  ]

2. Ten aanzien van voormelde voogdij geef ik uitdrukkelijk te kennen dat het mijn wens is:

8. BEWIND

1. Ik stel al hetgeen ik heb nagelaten aan mijn kinderen, totdat mijn kinderen de leeftijd van [   ] jaar hebben bereikt onder bewind.  [NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright] een kind wordt het bewind ingesteld op grond van het bepaalde in artikel 1:253i Burgerlijk Wetboek en zodra een kind meerderjarig is op grond van het bepaalde in afdeling 7 van titel 5 van boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.

2. Ik benoem tot bewindvoerder: [  ]. Indien de hiervoor benoemde bewindvoerder ontbreekt, dan wel de functie van bewindvoerder niet kan of wil uitoefenen of voltooien, benoem ik in diens plaats tot (opvolgend) bewindvoerder: [  ]

3. Ik ken de bewindvoerder voor diens werkzaamheden als bewindvoerder geen beloning toe.

9. EXECUTEURSBENOEMING

1. Ik benoem [Naam], geboren op [NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright] zonder overleg of toestemming als bedoeld in artikel 4:147 Burgerlijk Wetboek goederen te gelde te maken. De executeur is bevoegd om een andere executeur aan zich toe te voegen of in zijn of haar plaats te stellen, en als een executeur komt te ontbreken is de kantonrechter bevoegd om op verzoek van een belanghebbende een vervanger te benoemen.

2. Voor het geval [Naam] deze executeursbenoeming niet kan of wil aanvaarden benoem ik in plaats van [NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright]. 

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de wettelijk voorgeschreven identificatie heeft plaatsgevonden. Waarvan akte is verleden te [plaats invullen door notaris] op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Nadat de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon is opgegeven en toegelicht, heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, de strekking en de gevolgen daarvan te hebben begrepen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. Daarna is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, getekend om [tijdstip invullen door notaris]


Back Naar kennisbank

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan