Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Kennisbank

Voorbeeld testament alleenstaand met kinderen (ongescheiden)

Direct na uw boeking via NuNotariaat ontvangt u uw testament in concept (zonder copyright tekst). Daarna kunt u deze rustig doorlezen en controleren. De tekst van dit model is gebaseerd op het in het notariaat gebruikte model behorende bij deze leefsituatie en keuzes. 

Heeft u vragen over de inhoud, gewenste wijzigingen of wilt u een tekst volledig kunnen lezen voordat u boekt, mailt u dan gerust info@nunotariaat.nl.

>> Een testament voor een alleenstaande met kind(eren) kost via NuNotariaat slechts 299 euro, geen bijkomende kosten, inclusief tekenen bij 1 van de bijna 50 aangesloten notariskantoren. Ga naar online testament.


TESTAMENTOp, [DATUM], verscheen voor mij, [    ], notaris te [  ]:

de heer/mevrouw [Voornaam Achternaam], geboren op [geboortedatum] te

Geboorteplaats.

De verschenen persoon verklaarde de volgende uiterste wilsbeschikkingen te maken:


1. HERROEPING

Ik herroep alle eerder door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen, waaronder hetgeen ik bij

een eventueel eerder codicil, daaronder niet begrepen een donorcodicil, heb bepaald.


2. RECHTSKEUZE

Ik kies als het recht dat van toepassing is op de vererving van mijn gehele nalatenschap en de

afwikkeling daarvan het recht van de staat van mijn huidige nationaliteit, dit is het Nederlandse

recht. Onder vererving en afwikkeling wordt in elk geval begrepen hetgeen is vermeld in artikel 23

Europese Erfrechtverordening.


3. ERFSTELLING

Ik benoem tot erfgena(a)m(en), ieder voor een gelijk deel en met toepassing van plaatsvervulling,

mijn kind(eren).


4. LEGAAT [OPTIONEEL]

Ik legateer, uit te keren binnen zes (6) maanden na mijn overlijden, zonder bijberekening van

rente en kosten, aan:

1. [gegevens goed doel], een bedrag van [   ] euro.


5. EXECUTEURSBENOEMING

Ik benoem [Voornaam Achternaam], geboren [geboortedatum] te

Geboorteplaats tot verzorger van mijn begrafenis of crematie en tot (beheers)executeur in de zin

van Afdeling 4.5.6. Burgerlijk Wetboek, en bepaal dat de executeur in het kader van de tot zijn of

haar taak behorende voldoening van de schulden van de nalatenschap bevoegd is om zonder

overleg of toestemming als bedoeld in artikel 4:147 Burgerlijk Wetboek goederen te gelde te

maken. De executeur is bevoegd om een andere executeur aan zich toe te voegen of in zijn of

haar plaats te stellen, en als een executeur komt te ontbreken is de kantonrechter bevoegd om

op verzoek van een belanghebbende een vervanger te benoemen.


[VOOGDIJ EN BEWIND OPTIONEEL EN INBEGREPEN]


SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de wettelijk voorgeschreven identificatie heeft

plaatsgevonden. Waarvan akte is verleden te [plaats invullen door notaris] op de datum in het hoofd

van deze akte vermeld. Nadat de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon is

opgegeven en toegelicht, heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben

kennisgenomen, de strekking en de gevolgen daarvan te hebben begrepen, daarmee in te stemmen

en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. Daarna is deze akte onmiddellijk na beperkte

voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, getekend om [tijdstip invullen door notaris]


Back Naar kennisbank

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan