Kennisbank

Checklist levenstestament

Wie wijst u aan als zakelijk gevolmachtigde(n)?

 1. Wie u aanwijst als uw gevolmachtigde, bepaalt u helemaal zelf. Cruciaal is dat u de gevolmachtigde(n) volledig kunt vertrouwen. 
 2. Uw zakelijk gevolmachtigde kan bijvoorbeeld in eerste instantie uw partner zijn. U kunt dan kinderen (als die er zijn) of andere vertrouwenspersonen als opvolgend gevolmachtigden aanwijzen.
 3. Als u alleenstaand bent met kinderen dan kunt u de kinderen als gevolmachtigde aanwijzen. Heeft u geen kinderen dan wijst u een andere vertrouwenspersoon aan als gevolmachtigde. 
 4. Zijn gevolmachtigde(n) samen bevoegd of zelfstandig? Kortom, moeten alle keuzes gezamenlijk worden gemaakt of kunnen gevolmachtigden los van elkaar handelen (en hoeven zij het niet eens te zijn)? 

Mag een volmacht worden doorgegeven? En/of is ondervolmacht toegestaan?

 1. Mag de volmacht kan worden doorgegeven? En zo ja, aan wie? Of mag de gevolmachtigde zelf bepalen aan wie de volmacht wordt doorgegeven (kan ook iemand zijn die u niet kent)? Doorgeven moet altijd weer via de notaris. Dat kan een nadeel zijn. U kunt ook kiezen voor een ondervolmacht.
 2. Een ondervolmacht houdt in dat de gevolmachtigde bepaalde handelingen mag uitbesteden. De vraag is aan wie. Mag de ondervolmacht alleen aan de andere gevolmachtigden worden gegeven of zelfs aan derden? Het verlenen van een ondervolmacht kan buiten de notaris om mits deze wordt gegeven aan reeds gevolmachtigde personen.

Welke handelingen mogen worden verricht door de zakelijk gevolmachtigde?

 1. Bankzaken?
 2. Verkoop woning?
 3. Belastingzaken?
 4. (andere) administratieve handelingen?

Zijn er bepaalde handelingen die niet mogen worden verricht of alleen door bepaalde personen?

Zijn er aanwijzingen die u wilt geven aan de gevolmachtigde(n)?

 1. Mogen er wel of geen leningen of schenkingen worden gedaan, en zo ja, aan wie? Schenken (al dan niet op papier) kan belastingvoordeel opleveren.
 2. Wanneer mag tot verkoop van de woning over worden gegaan? 

Worden de handelingen van de zakelijk gevolmachtigde(n) gecontroleerd?

 1. Wilt u controle? En zo ja, door wie?
 2. Hoe worden de handelingen van de gevolmachtigde(n) gecontroleerd. 
 3. Wilt u controle vooraf of achteraf. 
 4. Per welke tijdseenheid mag controle plaatsvinden? Jaarlijks, per kwartaal of anderszins?

Wie wijst u aan als medisch gevolmachtigde(n)?

 1. Dezelfde personen als de zakelijke gevolmachtigden? Of andere personen? Of wilt u dit helemaal niet regelen?
 2. Geldt de volmacht ook terzake een persoonsgebonden budget (aanvraag of anderszins)?

Welke medische wensen wilt u vastleggen?

 1. Wilt u een behandelverbod, euthanasieverklaring of juist euthanasieverbod opnemen in uw levenstestament, of 
 2. wilt u dit separaat via de NPV regelen of de NVVE?

Wilt u nog persoonlijke zaken vastleggen?

Zorg huisdieren, uitvaart, zorginstellingen-wensen etc?

Wie informeert u over het levenstestament?

Overlegt u met de gevolmachtigden en als u medische wensen heeft opgenomen in uw levenstestament, overlegt u dat dan ook met uw huisarts? En als u bijvoorbeeld een euthanasieverklaring heeft opgenomen, zorgt u dan ook dat u jaarlijks de huisarts informeert dat u daar nog steeds achterstaat?

Back Naar woordenboek

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan