Kennisbank

Voorbeeld testament samenwonend zonder kinderen

Hieronder staat een voorbeeld van het testament voor samenwonenden zonder kinderen.


>> Twee testamenten voor gehuwden met kinderen (met opvullegaat en AWBZ-clausule) kosten via NuNotariaat slechts 350 euro, geen bijkomende kosten, inclusief tekenen bij 1 van de 46 aangesloten notariskantoren. Ga naar online testament.Het testament

Op, [    ], verscheen voor mij, mr. [   ], notaris te [   ]: de heer/mevrouw [Naam], geboren op [  ] te [Geboorteplaats], met nummer paspoort: [Nummer].

De verschenen persoon verklaarde de volgende uiterste wilsbeschikkingen te maken:

1. HERROEPING

Ik herroep alle eerder door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen, waaronder hetgeen ik bij een eventueel eerder codicil, daaronder niet begrepen een donorcodicil, heb bepaald.

2. RECHTSKEUZE

Ik kies als het recht dat van toepassing is op de vererving van mijn gehele nalatenschap en de afwikkeling daarvan het recht van de staat van mijn huidige nationaliteit, dit is het Nederlandse recht. Onder vererving en afwikkeling wordt in elk geval begrepen hetgeen is vermeld in artikel 23 Europese Erfrechtverordening.

3. ERFSTELLING

1. Ik benoem [Naam] (hierna te noemen: partner), geboren op [  ] te [Geboorteplaats] tot mijn enig erfgenaam.
2. Voor het geval ik tegelijk of na mijn partner kom te overlijden of mijn partner anderszins niet als rechtverkrijgende in mijn nalatenschap optreedt en voor zover ik geen afstammelingen achterlaat, beschik ik als volgt. Ik benoem tot erfgenamen samen en voor ongelijke delen, met toepassing van plaatsvervulling:
1. [Naam], geboren op [  ] te [Geboorteplaats], [  ]  procent van mijn nalatenschap.
2. [Goed Doel] te [Vestigingsplaats], [  ] procent van mijn nalatenschap.
3. [Goed Doel] te [Vestigingsplaats], [  ] procent van mijn nalatenschap.
4. [Naam], geboren op [   ] te [Geboorteplaats], [  ] procent van mijn nalatenschap.
5. [Naam], [geboren op ] te [Geboorteplaats], [  ] procent van mijn nalatenschap.
[NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright]

4. LEGAAT [optioneel]

Ik legateer, uit te keren binnen zes (6) maanden na mijn overlijden, zonder bijberekening van rente en kosten, aan:
1. [goed doel], een bedrag van [x].
2. [goed doel], een bedrag van [x].

5. UITSLUITINGSCLAUSULE

1. Ik bepaal dat hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen en de opbrengsten daarvan - en hetgeen daarvoor door zaaksvervanging overeenkomstig artikel 1:95 lid 1 Burgerlijk Wetboek in de plaats treedt - niet zullen vallen in enige vermogensrechtelijke gemeenschap waarin de verkrijger gerechtigd mocht zijn of worden, en niet betrokken zal worden in enige verrekening op grond van de door de verkrijger gemaakte of te maken huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract tussen echtgenoten of partners.
2. De uitsluitingsclausule geldt evenwel niet voor het gedeelte van de erfrechtelijke verkrijging (en de opbrengsten daarvan) dat wordt verteerd gedurende de periode dat de betreffende verkrijger gehuwd of partner is, tenzij uit een regeling tussen de verkrijger en diens partner het tegendeel voortvloeit.

6. EXECUTEURSBENOEMING

1. Ik benoem mijn partner tot verzorger van mijn begrafenis of crematie en tot (beheers)executeur in de zin van Afdeling 4.5.6. Burgerlijk Wetboek, en bepaal dat de executeur in het kader van de tot zijn of haar taak behorende voldoening van de schulden van de nalatenschap bevoegd is om zonder overleg of toestemming als bedoeld [NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright NuTestamentCopyright] te benoemen.
2. Voor het geval mijn partner deze executeursbenoeming niet kan of wil aanvaarden benoem ik in plaats van mijn partner, eventueel bij opvolging, met geheel gelijke bevoegdheden: [   ].

7. VOORWAARDE VERKRIJGING DOOR PARTNER

1.Alle beschikkingen ten behoeve van mijn partner, de benoeming tot executeur
daaronder uitdrukkelijk begrepen, zijn gemaakt onder de voorwaarde dat ik ten tijde
van mijn overlijden nog ongehuwd met mijn partner samenwoon, dan wel met mijn
partner gehuwd ben of een geregistreerd partnerschap ben aangegaan zonder dat
sprake is van scheiding van tafel en bed of van een niet-geroyeerde procedure of een
overeenkomst om te geraken tot scheiding van tafel en bed, echtscheiding of
beëindiging van het geregistreerd partnerschap, dan wel om te geraken tot
beëindiging van de samenleving in het kader van het huwelijk of partnerschap.
2. Als aan de voorwaarde uit lid 1 niet is voldaan, dan vervallen eveneens alle beschikkingen ten behoeve van bloedverwanten, die niet tevens bloedverwanten van mij zijn of familieleden van mijn partner. 
3. Als aan de voorwaarde uit lid 1 niet is voldaan sluit ik, voor zover nodig, mijn partner en zijn of haar familieleden en bloedverwanten uit als (versterf) erfgena(a)m(en) van mijn nalatenschap.
4. Aan samenwonen wordt in dit verband gelijkgesteld een samenwoning welke is onderbroken ten gevolge van wilsonafhankelijke omstandigheden, zoals opname van (één van) de partners in een verpleeginrichting, terwijl de samenwoning met mijn partner als beëindigd geldt als:
-mijn partner en ik in de gemeentelijke basisadministratie niet langer op hetzelfde adres staan ingeschreven;
-mijn partner en ik schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen de relatie en/of de samenleving te beëindigen;
één van ons bij aangetekend schrijven aan de ander te kennen heeft gegeven de samenleving als geëindigd te beschouwen;
-mijn partner en ik blijkens een gedateerde en ondertekende schriftelijke overeenkomst zijn overgegaan tot verdeling van alle aan ons gezamenlijk toebehorende goederen;
-één van ons met een derde in het huwelijk is getreden, dan wel een geregistreerd partnerschap is aangegaan.

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de wettelijk voorgeschreven identificatie heeft plaatsgevonden. Waarvan akte is verleden te [plaats invullen door notaris] op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Nadat de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon is opgegeven en toegelicht, heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, de strekking en de gevolgen daarvan te hebben begrepen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. Daarna is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, getekend om [tijdstip invullen door notaris].

Back Naar woordenboek

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan