Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Kennisbank

Samenlevingscontract toelichting

Als je via NuNotariaat je samenlevingscontract regelt, krijg je daar standaard een toelichting bij in begrijpelijk Nederlands. Hieronder geven wij deze toelichting geciteerd weer.


>> Je regelt een samenlevingscontract met verblijvingsbeding en partnerpensioenregeling via NuNotariaat al voor 299 euro (geen bijkomende kosten. Je tekent je akte bij 1 van meer dan 54 aangesloten notarissen (inbegrepen in de prijs). Ga naar online samenlevingscontract. Algemeen

Als jullie een notarieel samenlevingscontract zijn aangegaan dan worden jullie door de fiscus als partners voor de erfbelasting aangemerkt. Dit betekent dat jullie in aanmerking komen voor de partnervrijstelling voor de erfbelasting van bijna 700.000 euro (huidige vrijstelling, deze kan wijzigen), alsmede de veel gunstigere belastingtarieven voor de erfbelasting die gelden voor partners. Voor de aanspraak hierop stelt de fiscus wel de voorwaarde dat jullie ook minstens 6 maanden samenwonen op hetzelfde adres. Door een samenlevingscontract wordt je fiscaal partners voor de inkomensbelasting en fiscaal partners voor erfbelasting. Onder bepaalde omstandigheden kan het zo zijn dat jullie nog geen fiscaal partner voor de inkomensbelasting waren voor het aangaan van het samenlevingscontract. Je bent reeds voor het aangaan van het samenlevingscontract fiscaal partner voor de inkomensbelasting als je bijvoorbeeld samen de eigendom van de woning hebt of bent aangemeld als elkaars pensioenpartners. Het fiscaal partnerschap kan voor de inkomensbelasting gevolgen hebben voor de omvang van het recht op eventuele AOW, bijstand, huurtoeslag, zorgtoeslag etc.

Lees hier meer over erfbelasting.

Kosten gemeenschappelijke huishouding naar evenredigheid

In je samenlevingscontract bepaal je dat de kosten van de gemeenschappelijke huishouding worden gedragen naar evenredigheid van inkomen. Als jullie inkomen tekortschiet om de kosten van de gemeenschappelijke huishouding te voldoen, dan wordt naar ieders vermogen gekeken en worden de kosten naar evenredigheid daarvan vergoed. Naar evenredigheid van inkomen houdt in dat als je partner bijvoorbeeld twee keer zoveel verdient als jijzelf, je partner in principe twee keer zoveel bij moet dragen aan de gemeenschappelijke huishouding. We hebben het dan over zaken als gezamenlijke vakanties, de huurkosten van de woning of hypotheekrente (overlijdensrisicopremies en aflossingen vallen er buiten). Dit geldt ook als jullie beiden voor de helft eigenaar van de woning zijn. Als en voor zover investeringen in de woning en aflossingen niet plaatsvinden naar rato van de eigendom van de woning ontstaat een renteloze vordering die pas opeisbaar wordt bij het einde van de samenwoning of verkoop van de woning.

Gemeenschappelijke goederen

Er wordt vanuit gegaan in het samenlevingscontract dat roerende zaken die gezamenlijk worden gebruikt en voor gezamenlijke rekening zijn verkregen, gemeenschappelijk (dus van jullie beiden) zijn. Willen jullie daarvan afwijken dan kunnen jullie een lijst maken van de goederen die niet van jullie beiden zijn maar volledig in eigendom zijn van een van jullie. Het is van belang dat jullie allebei deze lijst ondertekenen en dateren. Wat van de gezamenlijke rekening wordt betaald, wordt aangemerkt als een gemeenschappelijk goed. Jullie hebben expliciet bepaald of de auto als gemeenschappelijk goed wordt aangemerkt of blijft staan op naam van degene op wiens naam het kenteken staat.

Verblijvingsbeding

In het samenlevingscontract is een verblijvingsbeding opgenomen. Met het verblijvingsbeding wordt geregeld dat bij overlijden van één van beiden, de gemeenschappelijke bezittingen (zoals bijvoorbeeld een koophuis) toekomen aan de langstlevende partner. De langstlevende partner wordt na het overlijden als het ware ook eigenaar van de andere helft van de gemeenschappelijke bezittingen. Dit houdt dan bijvoorbeeld in dat de langstlevende partner in het gezamenlijke koophuis kan blijven wonen. Door het verblijvingsbeding gaat de eigendom van de gemeenschappelijke bezittingen niet automatisch over op de langstlevende partner. De gemeenschappelijke goederen moeten nog geleverd worden aan de langstlevende partner onder de verplichting om de daaraan verbonden schulden voor eigen rekening te nemen. Terzake van de levering geven de partners elkaar in het samenlevingscontract een onherroepelijke volmacht. Het verblijvingsbeding ziet dus alleen voor de gemeenschappelijke bezittingen. Een testament is noodzakelijk om ook privé-vermogen van elkaar te erven. Als jullie kinderen krijgen is het voor een goede werking van het verblijvingsbeding noodzakelijk dat jullie allebei een testament regelen waarin jullie elkaar aanwijzen als erfgenaam.

Beëindiging samenlevingscontract en afwikkeling

Je kunt allebei eenzijdig het samenlevingscontract beëindigen. Als één van jullie beiden overlijdt of trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat met een ander dan eindigt het samenlevingscontract automatisch. Wordt het samenlevingscontract beëindigd zonder dat één van jullie beiden is overleden, dan moet je elkaar de niet-gemeenschappelijke bezittingen teruggeven en de gemeenschappelijke goederen verdelen.

Huurwoning

Is één van jullie huurder van de woning waarin jullie samen wonen en de ander niet, dan moet degene die huurder is meewerken aan het verzoek om de ander als medehuurder aan te merken. Dit regel je contractueel met degene die de woning verhuurt. Ben je contractueel medehuurder, dan heb je in principe (lees het huurcontract!) dezelfde rechten als je partner (de hoofdhuurder) en kun je bijvoorbeeld bij het overlijden van je partner de woning blijven huren.

In de woning blijven wonen

Wil je in de woning blijven wonen na beëindiging van het samenlevingscontract zonder dat van overlijden sprake is, dan kan je daartoe een verzoek bij de kantonrechter indienen. Deze kan bepalen dat je nog maximaal 6 maanden in de woning mag blijven wonen. Als degene die de eigendom van de woning heeft, niet in de woning blijft wonen, dan kan de rechter bepalen dat een vergoeding moet worden betaald aan de ander. 

Partnerpensioen

Jullie hebben er al dan niet voor gekozen elkaar als partnerpensioen-gerechtigde aan te wijzen. Van belang is of jullie werkgevers daarin voorzien en welke overige voorwaarden daar eventueel aan zijn gebonden. Controleer de pensioenregeling hierop en neem contact op met je pensioenfonds als je besluit je partner aan te melden. Bij beëindiging van het samenlevingscontract doen jullie automatisch afstand van het recht op partnerpensioen van de ander.


Back Naar kennisbank

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan