Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Kennisbank

Voorbeeld verklaring van erfrecht

Hieronder staat een voorbeeld van een verklaring van erfrecht voor een alleenstaande, zonder kinderen, testament aanwezig en één efgenaam.

Verklaring van erfrecht voorbeeld

Heden, [datum], verklaar ik, mr. [naam van de notaris], notaris te [plaats notaris], dat ik mij zoveel mogelijk heb overtuigd van het volgende:

Overlijden

Op [overlijdensdatum] is te [overlijdensplaats] overleden [gegevens overledene], hierna te noemen [erflaatster][erflater], geboren te [geboorteplaats] op [geboorte datum], van Nederlandse nationaliteit. Het laatste woonadres van [erflaatster][erflater] was [adres].

Burgerlijke staat ten tijde van overlijden

[Erflaatster][Erflater] ten tijde van [zijn][haar] overlijden ongehuwd en niet als partner geregistreerd. [Erflaatster][Erflater] is ook eerder niet gehuwd of als partner geregistreerd geweest.

Afstammelingen

[Erflaatster][Erflater] heeft geen afstammelingen achtergelaten. 

Uiterste wilsbeschikking(en)

[Erflaatster][Erflater] heeft blijkens inlichtingen verstrekt door het Centraal Testamentenregister te 's-Gravenhage laatstelijk over [zijn][haar] nalatenschap beschikt, bij uiterste wil op [datum testament], verleden voor [naam notaris], notaris te [plaats notaris].

Deze uiterste wil is door het overlijden van kracht geworden.

Bij gemelde uiterste wil zijn alle eerdere uiterste wilsbeschikkingen herroepen. Van het bestaan van een codicil is mij notaris niet gebleken.

Vererving

[Erflaatster][Erflater] heeft bij gemelde uiterste wil tot erfgenaam van haar gehele nalatenschap benoemd: de [heer][mevrouw] [naam], wonende [plaats], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum].

Verklaring zuivere aanvaarding

De [naam erfgenaam] heeft de nalatenschap zuiver aanvaard. De zuivere aanvaarding blijkt uit een onderhandse nalatenschapsvolmacht van zuivere aanvaarding, welke aan deze verklaring gehecht wordt.

Executele

Bij gemelde uiterste wil heeft de [erflaatster][erflater] de [heer][mevrouw] [erfgenaam] tot executeur benoemd. Deze heeft verklaard de benoeming te aanvaarden.

Bevoegdheden executeur

De executeur heeft ingevolge de wet en ingevolge de hiervoor vermelde uiterste wilsbeschikking de taak en de bevoegdheid de nalatenschap te beheren. [Hij][Zij] is bevoegd de door [hem][haar] beheerde goederen te gelde te maken, voor zover dit nodig is voor de tot [zijn][haar] taak behorende voldoening van schulden der nalatenschap. De executeur behoeft voor de tegeldemaking van een goed geen toestemming van de erfgenamen. Gedurende [zijn][haar] beheer vertegenwoordigt de executeur bij de vervulling van [zijn][haar] taak de erfgenamen in en buiten rechte.

Conclusie

Mitsdien is [erfgenaam], handelend als enig erfgenaam en executeur zelfstandig bevoegd de nalatenschap te beheren en te vereffenen en over de goederen behorende tot de nalatenschap van [erflaaster][erflater] te beschikken.

Slotverklaring

Deze akte is opgemaakt en door mij, notaris, ondertekend te [plaats] op de datum als aan het begin van de akte vermeld.


Back Naar kennisbank

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan