Alles geregeld voor 1 vaste prijs Makkelijk online invullen Complete notariële akte

Kennisbank

Checklist testament

Dit is een checklist over de onderwerpen die bij het regelen van een testament voorbij komen.

De grote vragen die je jezelf stelt als je je testament gaat opstellen. 

 1. Wie erft
 2. Wie erft niet (onterven en uitsluiten koude kant)
 3. Wie stel je als executeur aan
 4. Belastingbesparende maatregelen treffen
 5. Zorgkosten besparen
 6. Wat regel je voor je kinderen (voogdij en bewind)
 7. Wat regel je voor je kleinkinderen
 8. Overige punten van aandacht

Niet alle opties die hieronder worden behandeld, kunnen in het testament via NuNotariaat online worden geregeld. Wel willen we ze noemen, om je een vollediger beeld te geven van de mogelijkheden. Wil je weten wat je in je akte bij NuNotariaat regelt, dan vraag je het gratis en vrijblijvend informatiepakket aan voor jouw leefsituatie.

1. Wie erft?

Als je geen testament hebt, dan bepaalt de wet wie van je erft. Als je wel een testament hebt, dan gaat dat voor (ook al ben je getrouwd of gescheiden)*

Wie je erfgenamen volgens de wet zijn, vind je hier. Als je andere erfgenamen wilt aanwijzen, dan heb je een testament nodig. Wij zien dit in het bijzonder in de volgende situaties

Ook als je in aanvulling op de wettelijke regeling extra personen wilt laten erven, dan vereist dat een testament. Er zijn twee opties om anderen te laten erven. Ten eerste door middel van een legaat (waarin je een vast geldbedrag of goed nalaat aan die persoon (of een goed doel). Ten tweede door deze persoon als erfgenaam aan te wijzen. Het grote verschil tussen een legaat en een erfgenaam is, is dat een legaat wordt uitgekeerd voordat de erfgenamen hun deel van de erfenis krijgen. Na uitkering van het legaat krijgen de erfgenamen hun portie. 

* Dit weten veel mensen niet, pas na scheiding je testament aan en als je nog een testament hebt en je gaat trouwen, realiseer je dan dat dat testament voorgaat.

2. Wie erft niet?

Er kunnen redenen zijn dat jij bepaalde personen juist niet wilt laten erven. Je kunt dit regelen in een testament. Je kunt dit regelen door een persoon expliciet te onterven (persoon X erft niet) of door gewoonweg andere erfgenamen aan te wijzen. Expliciet onterven is alleen nodig als deze persoon überhaupt recht zou kunnen hebben op je erfenis (familie - partner etc). Je kunt iedereen volledig onterven (de onterfde krijgt niets), met uitzondering van je kinderen. Een kind houdt altijd recht op de helft van het wettelijk erfdeel. Wel moet een kind dat expliciet opeisen, anders verloopt deze claim.

Veel ouders wensen niet dat de partner van hun kind meedeelt in de erfenis. Officieel is een partner van een kind geen erfgenaam. Maar als je kind in gemeenschap van goederen is gehuwd, dan valt de erfenis in deze gemeenschap van goederen. Dat houdt in dat als partner en kind uit elkaar gaan, de partner van het kind recht heeft op de helft van de erfenis (als partner en kind nog bij elkaar waren bij overlijden van de ouder). Dit wordt voorkomen met de uitsluitingsclausule

Wij zien bij klanten met name de volgende redenen voor onterving:

3. Wie stel je als executeur aan?

De executeur is de persoon die je nalatenschap afwikkelt. Als je geen executeur aanwijst, dan regelt de wet dat je erfgenamen gezamenlijk bevoegd zijn om de nalatenschap af te wikkelen. Er is dus altijd een vangnet. Echter, het kan fijn zijn 1 persoon expliciet aan te wijzen. Er zijn verschillende soorten executeurs. 

 1. een begrafenis-executeur. Deze mag alleen de uitvaart regelen.
 2. een "gewone" executeur. Deze regelt de uitvaart, verdeelt de erfenis (conform testament en in overleg met de erfgenamen), keert legaten uit, voldoet de schulden, zorgt dat de woning wordt uitgeruimd etc. Deze executeur doet ook aangifte voor de erfbelasting. Bij NuNotariaat wijs je een "gewone" executeur aan.
 3. een afwikkelingsbewindvoerder. Deze executeur mag veelal zelfstandig handelen, zonder overleg met de erfgenamen. Dit kan wenselijk zijn als de erfgenamen het onderling niet goed kunnen vinden. 

Bij NuNotariaat stel je je partner aan als executeur (als je die hebt, anders kies je wie je wenst (meestal een erfgenaam). Als reserve-executeur kan een kind of andere persoon worden aangewezen. Veel partners met kinderen wijzen geen reserve-executeur aan. Als de partner dan het executeursschap niet meer kan of wil invullen, zijn de kinderen gezamenlijk bevoegd.

Overigens kan bij NuNotariaat de executeur altijd een ander inschakelen voor hulp.

4. Belastingbesparende maatregelen treffen

Er zijn verschillende manieren om belasting te besparen met je testament. In dit artikel gaan we daarop uitgebreid in.

Wij zien in de praktijk dat zeer veel gehuwden met kinderen (die reeds een testament hebben van voor 2003) hun testament opnieuw regelen om daarmee het opvullegaat te regelen. Een grote groep senioren van 60 jaar of ouder, heeft een woning met overwaarde (of afgelost). De koopwoning telt mee als erfenis na het eerste overlijden, zodat daarover erfbelasting is verschuldigd. Echter, na het eerste overlijden wordt de woning niet altijd verkocht en zo nee, dan is er niet altijd voldoend liquiditeit om de erfbelasting te voldoen. Bovendien is het wenselijk om na het eerste overlijden de nodige flexibiliteit te hebben bij het fiscaal gunstig verdelen van de erfenis over de partner en de kinderen en het invullen van de aangifte erfbelasting en. Het opvullegaat in het testament biedt dan uitkomst. Zonder opvullegaat is er geen flexibiliteit. 

5. Zorgkosten besparen

Tegenwoordig dient men een eigen bijdrage te betalen bij opname in een zorginstelling. Deze eigen bijdrage is gekoppeld aan vermogen en pensioeninkomen (zie www.hetcak.nl). Deze bijdrage kan oplopen tot bijna 3000 euro per maand. Omdat de langstlevende ouder de erfenis van de eerst overleden partner onder zich houdt, telt dit mee als vermogen van de langstlevende ouder. Het kan dus onder omstandigheden verstandig zijn dat de kinderen de erfenis vervroegd kunnen opeisen zodat het vermogen van de langstlevende partner afneemt. Dit kan worden geregeld met een zogenaamde AWBZ-clausule (ook wel WLZ-clausule) in het testament. Lees hier meer over de awbz-clausule.

6. Wat regel je voor je (minderjarige) kinderen?

Voor je minderjarige kinderen regel je in je testament voogdij en bewind. 

Voogdij

Als 1 van beide ouders overlijdt, dan is de andere ouder in principe automatisch voogd. Echter, als beide ouders zijn overleden, dan oordeelt de rechter daarover. Als je als ouders een voorkeur hebt voor een voogd, dan neem je dat op in je testament. Lees hier meer over voogdij. 

Bewind

Als beide ouders overlijden en de kinderen zijn nog geen 18, dan krijgen de kinderen op het moment dat zij 18 worden, toegang tot de erfenis. Omdat kinderen op de leeftijd van 18 vaak nog niet financieel zelfstandig zijn en/of een studie hebben afgemaakt of anderszins, kan het goed zijn om te regelen dat de kinderen niet al op 18 jarige leeftijd toegang krijgen tot de erfenis. Met bewind in je testament, stel je een leeftijd in waarop je kinderen toegang krijgen tot de erfenis. Tot die leeftijd, heeft een bewindvoerder het bewind. Dat betekent dat de kinderen alleen met toestemming van de bewindvoerder, toegang hebben tot de erfenis. Overigens mag een bewindvoerder de erfenis natuurlijk niet voor andere of eigen doelen aanwenden.

Het is een "ver van je bed - show" maar bewind is heel belangrijk om te regelen in je testament. Vandaar dat we er hier ook wat meer aandacht aan besteden. Voogdij is bekend, bewind niet. Je kunt overigens ook de voogd als bewindvoerder aanwijzen. Als je geen bewind regelt, dan is de voogd sowieso bevoegd om de financiën en de erfenis te beheren voor de kinderen. Echter, met bewind, verhoog je de leeftijd waarop de kinderen vrije toegang krijgen tot de erfenis. Nogmaals, een bewindvoerder of voogd moet de erfenis voor de kinderen in stand houden. Slechts op verzoek van het kind of met toestemming van de rechter, mag een deel van de erfenis (voor het bereiken van de bewind-leeftijd) worden gebruikt.

Als je een (meerderjarig) kind of erfgenaam hebt die niet goed met geld kan omgaan, of je wilt minderjarige kleinkinderen laten erven, dan kan je ook voor die situatie bewind toevoegen. Bij nunotariaat kun je dat niet standaard toevoegen, overleg dat even met ons. De notaris voegt het dan toe of geeft aan dat overleg noodzakelijk is en je beter voor maatwerk kunt kiezen.

7. Wat regel je voor je kleinkinderen?

Kleinkinderen erven niet van je op grond van de wet, tenzij een kind is vooroverleden. Dan geldt plaatsvervulling en erven de kleinkinderen in de plaats. Echter, kleinkinderen hebben ook een vrijstelling voor de erfbelasting van circa 21.000 euro (per grootouder). Deze vrijstelling is net zo hoog als de kindvrijstelling en wordt ook jaarlijks geindexeerd. Bij NuNotariaat kan je tegen meerprijs een kleinkindlegaat in de akte laten opennemen, mail info@nunotariaat.nl voor meer informatie.

8. Overige punten van aandacht


Back Naar kennisbank

Dit regel je met NuNotariaat

Vraag een gratis en vrijblijvend informatiepakket aan